f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, zsÁgÀªÁqÀ


Download f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, zsÁgÀªÁqÀ


Preview text

\\Ninda\d\MGNREGA\Patrika Prakatane Let.doc

f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, zsÁgÀªÁqÀ
¢£ÁAPÀ: 01.06.2021
C¢ü¸ÀÆZÀ£É

zsÁgªÀ ÁqÀ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¥ÀæzsÁ£À PÀbÉÃjAiÀÄ°è ºÁUÀÆ zsÁgªÀ ÁqÀ f¯ÉèAiÀÄ°è ºÉƸÀzÁV gZÀ £À ÉAiÀiÁVgÀĪÀ C¼ÁߪÀgÀ ºÁUÆÀ CtÂÚUÉÃj vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwU½À UÉ ºÁUÆÀ C£ÀĵÁ×£À E¯ÁSÉUÀ½UÉ ªÀĺÁvÁä UÁA¢ü gÁ ÖçÃAiÀÄ UÁæ«ÄÃt GzÉÆåÃUÀ SÁvjÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀı¹À éAiÀiÁV C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¸À®Ä CUÀvåÀ «gÄÀ ªÀ ¹§âA¢U¼À À£ÄÀ ß ºÉÆgÀUÀÄwÛUÉ DzsÁgzÀ À ªÉÄÃgUÉ É £ÉêÀÄPÁw ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀzÀ £ÀqÀĪÀ½AiÀÄ£ÀĸÁgÀ DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgtÀ ¸ÀzjÀ ¹§âA¢U¼À À£ÄÀ ß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ®Ä D£ï¯ÉÊ£ï ªÄÀ ÄSÁAvÀgÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß DºÁ餹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C

ºÀÄzÉÝUÀ¼À

ªÀAiÉÆÃ

ºÀÄzÉÝAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ

P¤À µÀ× «zÁåºÀðvÉ

£ÀA

¸ÀASÉå

«Äw

(i) BE/B.Tech or

(ii) MBA or

Equivalent Post

¸ÀºÁAiÀÄPÀ f¯Áè ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ

1.

C¢üPÁj

ADPC

Graduation

Qualification from 21-40

1

Indian Institutes of ªÀµÀð

Management or

Equivalent Institutes,

or

(iii) Master in Social

Welfare Maximum

Post Graduation in

f¯Áè L.E.¹. ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ 2.
DIEC

Mass

Communication, 21-40

1

Advertising and ªÀµÀð

public relations with

computer

knowledge.

BCA/B.Sc (Comp.

vÁ®ÆPÁ JA.L.J¸ï.

3.

¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ

Science) with

minimum 45%

21-40

2

marks. Must be

ªÀµÀð

TIMS

proficient in

computers and MS

Office.

(i) Graduation in

Mass

vÁ®ÆPÁ L.E.¹. ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ

4.

2

TIEC

Communication, Advertising and public relations with

21-40 ªÀµÀð

computer

knowledge.

(ii) MSW

vÁ®ÆPÁ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ 5.
TC

B.E or B.Tech

2

(Degree in Civil 21-40

Engg) with Computer ªÀµÀð

knowledge

qÁmÁ JAnæ D¥ÀgÉÃlgïì

6.

2

DEO

PUC II with 1 year Computer knowledge Certificate

21-40 ªÀµÀð

7. vÁAwæPÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ (PÀÈ )

21-40

1

B.Sc (Agriculture) ªÀµÀð

\\Ninda\d\MGNREGA\Patrika Prakatane Let.doc

C¥ÉÃPÀëtÂÃAiÀÄ
PÀ¤µÀ× 5 ªÀµÀð ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÁAiÀÄðPÉÃë vÀæzÀ°è
C£ÀĨsÀªÀ
PÀ¤µÀ× 5 ªÀµÀð ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÁAiÀÄðPÉÃë vÀæzÀ°è
C£ÀĨsÀªÀ
PÀ¤µÀ× 3 ªÀµÀð ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÁAiÀÄðPÉÃë vÀæzÀ°è
C£ÀĨsÀªÀ
PÀ¤µÀ× 5 ªÀµÀð ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÁAiÀÄðPÉÃë vÀæzÀ°è
C£ÀĨsÀªÀ
PÀ¤µÀ× 3 ªÀµÀð ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÁAiÀÄðPÉÃë vÀæzÀ°è
C£ÀĨsÀªÀ
PÀ¤µÀ× 3 ªÀµÀð ¸ÉêÁ C£ÀĨsÀªÀ
PÀ¤µÀ× 3 ªÀµÀð ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÁAiÀÄðPÉÃë vÀæzÀ°è
C£ÀĨsÀªÀ

ªÀiÁ¹PÀ ¸ÀA¨Ás ªÀ£É
38,000/-
23,000+2,000
18,000/-
18,000+2,000
29,000/16,724/24,000/(¥ÀæAiÀiÁt ¨sÀvÉå ¥Àæw Q.«ÄÃ.UÉ 5 gÀÆ. £ÀAvÉ UÀjµÀ× ªÀiÁ¹PÀ gÀÆ.1500/-)

\\Ninda\d\MGNREGA\Patrika Prakatane Let.doc

8 vÁAwæPÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ (CgÀtå)

2

vÁ®ÆPÁ vÁAwæPÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ

9.

1

TAE

MlÄÖ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ

14

B.Sc (Forestry)

21-40 ªÀµÀð

B.E or B.Tech (Degree in Civil Engg) with Computer
knowledge

21-40 ªÀµÀð

PÀ¤µÀ× 3 ªÀµÀð ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÁAiÀÄðPÉÃë vÀæzÀ°è
C£ÀĨsÀªÀ
PÀ¤µÀ× 3 ªÀµÀð ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÁAiÀÄðPÉÃë vÀæzÀ°è
C£ÀĨsÀªÀ

24,000/(¥ÀæAiÀiÁt ¨sÀvÉå ¥Àæw Q.«ÄÃ.UÉ 5 gÀÆ. £ÀAvÉ UÀjµÀ×
ªÀiÁ¹PÀ gÀÆ.1500/-) 24,000/(¥ÀæAiÀiÁt ¨sÀvÉå ¥æÀw Q.«ÄÃ.UÉ 5 gÀÆ. £ÀAvÉ UÀjµÀ×
ªÀiÁ¹PÀ gÀÆ.1500/-)

1. Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægAÀ ¨sÀzÀ ¢£ÁAPÀ:03-06-2021. 2. Cfð ¸À°è¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ:18-06-2021. 3. ¸ÀPÁðj PÉ®¸ÀzÀ CªÀ¢Aü iÀÄ°è ªÀiÁvÀæ D£ï¯ÉÊ£ï CfðUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ ¨½É UÉÎ 10:30 UAÀ mɬÄAzÀ
¸ÀAeÉ 05:30 UAÀ mÉAiÄÀ ªÀgUÀ É. (¸ÀPÁðj gÀeAÉ iÀÄ¢£À D£ï¯ÉÊ£ï CfðUÀ¼ÀÄ ¹éÃPÀÈwAiÀiÁUÄÀ ªÀ¢®è.) 4. C¢¸ü ÀÆZÀ£É ºÁUÆÀ DAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ «ªgÀ ÀU¼À À£ÀÄß http://zpdharwad.kar.nic.in , http://dharwad.nic.in/
F ªÉ¨ï ¸ÉÊl£À°è «ÃQ빧ºÀzÀÄ. 5. CfðUÀ¼À£ÀÄß: http://117.247.113.244/dwdrecr/public/Registration.aspx ª¨É ï¸ÉÊmï£À ªÄÀ ÄSÁAvÀgÀ
Cfð ¸À°è¸ÀĪÅÀ zÀÄ.
DAiÉÄÌ «zsÁ£À: 1. DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ C¨sÀåyðAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀUÀÄwÛUÉ DzsÁgzÀ À ªÄÉ Ã¯É £ÉêÀÄPÀ ªiÀ ÁrPÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 2. ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ ºÄÀ zÉÝUÀ½UÉ C£ÀÄUÄÀ tªÁV «zÁåºðÀ vÉ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÄÀ . 3. £ÉêÀÄPÁw CªÀ¢ü 11 wAUÀ¼ÁVzÀÄÝ, EªÀgÀ PÁAiÀÄðPÀëªÀÄvÉ ¥Àj²Ã°¹ ªÀÄÄAzÄÀ ªÀgɸÀĪÀ §UÎÉ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ ªÄÀ ÄRå PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁjU¼À ÀÄ wêÀiÁð£À PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. 4. zÁR¯Áw ¥Àj²Ã®£É £ÀAvÀgÀ CºðÀ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÄÀ ß ªÉÄjmï DzsÁgzÀ À ªÉÄÃ¯É DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ «zÁåºÀðvÉ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĨªsÀ ÀªÀ£ÄÀ ß ¥ÀjUtÀ ¹ F PɼÀPAÀ qÀ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼À°è ªÉÄjmï ¥ÀnÖ vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀÅzÀÄ.
1. PÀ¤µÀ× «zÁåºÀðvÉAiÀiÁzÀ ¥ÀzÀ« «zÁåºÀðvÉUÉ-60 CAPÀUÀ¼ÀÄ (GzÁºÀgÀuÉUÉ ¥ÀzÀ«AiÀÄ°è ±ÉÃPqÀ À 70 CAPÀUÀ¼À£ÄÀ ß ¥ÀqÉ¢zÀÝ°è, D C¨sÀåyðUÉ 70X0.60=42 CAPÀUÀ¼À£ÄÀ ß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.)
2. ¸ÁßvÀPÆÉ ÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ« «zÁåºÀðvÉU-É 20 CAPÀUÀ¼ÀÄ (GzÁºÀgÀuÉUÉ ¸ÁßvÀPÆÉ ÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ°è ±ÉÃPqÀ À 70 CAPÀUÀ¼À£ÄÀ ß ¥ÀqÉ¢zÀÝ°è, D C¨sÀåyðUÉ 70X0.20=14 CAPÀUÀ¼À£ÄÀ ß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.)
3. ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÁAiÀÄðPÉëÃvÀæzÀ°è 36 wAUÀ¼À CxÀªÁ CzÀQÌAvÀ ºÉaÑ£À PÁAiÀiÁð£ÀĨªsÀ ÀPÁÌV (Experience)-20 CAUÀ¼ÀÄ (CAzgÀ É MAzÀÄ wAUÀ¼À PÁAiÀiÁð£ÀĨªsÀ ÀPÁÌV 0.56 CAPÀUÀ¼ÀÄ) (GzÁºÀgÀuÉUÉ 10 wAUÀ¼À C£ÀĨªsÀ À ºÉÆA¢zÀÝ°è 10X0.56=5.60 CAPÀUÀ¼À£ÄÀ ß ¤ÃqÄÀ ªÀÅzÀÄ.)
5. MlÄÖ CAPÀUÀ¼ÀÄ 100. 6. MAzÀÄ ªÉÃ¼É ªÉÄjmï DzsÁgzÀ À ªÉÄÃgUÉ É DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ PÀvðÀ ªåÀ PÉÌ ºÁdgÁUÀ¢zÀÝ°è,
CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß gzÀ ÀÄÝUÆÉ ½¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄjmï DzsÁgzÀ À ¥wÀæ ÃPÁë ¥ÀnÖAiÀÄ°ègÀĪÀ (Waiting List) C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌUÉ ¥jÀ UÀt¸Â ÀĪÀÅzÀÄ.

¸À»/-
ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, f¯Áè ¥AÀ ZÁAiÀÄvÀ zsÁgÀªÁqÀ.

\\Ninda\d\MGNREGA\Patrika Prakatane Let.doc

Preparing to load PDF file. please wait...

0 of 0
100%
f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, zsÁgÀªÁqÀ