EDN sb AV, JUNE BOMBAY CALCUTTA


Download EDN sb AV, JUNE BOMBAY CALCUTTA


Preview text

W EE DD NNJEsSbbAAVY ,, JJUU NN EE 20

THHKE IINNDD IAA NN LLIISSTTEE NEK l/ti

BOMMBBAAYY

C AA L C U T T A

BOMBAYY 1 CALCUTTA 1I (6>.4400 NNEEWWSS INN HHININDDUUSSTTAANN II

in tthhiiss pprrooggrraammmmee:: DDisisccuussssiioon lleedd bbyySSAAIILLEENN MM UUKICH EHREJREIEZ; Z;O0 bbiiddeesshhii bbaanndd h u t:: B**antamttanii:;

6..4455 MMAATTTTEERRSS OOFF TTHHE MMOOMM ENT

SSuunngg bbyy KKAAMMAALLAA JHHAA R NIAA; ; KKoo rcc hoo kki!::

224444 mmeettrreess ((11,,223311 kkcc//ss))

66..5500 BB HAA JAA NN

370.4 mm eettr e s (810 kk cc //ss))

HH uummoororouus sddisicsocuorusreseo nonththee lliiffee ooff aa llaabboouurreerr bb yy DDAA '’ TTHHAAKK UURR;; KK a lkk ee rr SSaanngghh a: AAnnnnoouunncc-­

.m. TRANSMISSION 1 a m. TRANSMIS N a.m. T R A N S M IS S IO N I

AAvvoo avoo ssaakkhi bbaatt bbicichhaarriiyyeere 7.00** NNAAII HHIINNDDUUSSTAANN MMEN

а.m. T R A N S M IS S IO N I1
77..2255 T HH OOUUGGHHTT FFOORR TTOODDAAYY

iinngg ttkhee pprrooggrraammmme eooff tthhee nneexx tt ddaayy ;1.00 CCIMH HAAYYAA--CCHHHHAA BB II

8S..O0** NNEEWWSS IIN HHININDDUUSSTTAA NN II 88..1155 NN EEWWSS INN gENNGGLLIISSHH

((IInn PPoo sstt--wwaarr IInnddiiaa)) AA kkhhbbaarr ppaarrhhnnaa llaazzmm ii hhaaii TTaallkk iinn HHiinndusttaannii by XH.. AA..NNAADDVV1I

7..3300 NN EEWWSS INN BBEENNGGAALL I

Fiillmm rer evvieieww iinn BB eennggaallii bbyy DD r.
K UMM AA RR CCHHAA T T E RR JJEZE

S U NNITT3I

bb..3300 HH AA MMIIDDAA BBAA NN OO

77..1155 GOOVviNlivi>tiJgtiAAlOr 1HJ l.AAfsttfIlAftLL KKAAER Pad

7..4400 RRAAGGAA LLAACCHHAARRII--TTOODD11 SS aarraannggi:i: AAllaapp aanndd GGaatt

77..1155 MMAATTHHEERR PPAA RREE AANNDDHHAA R

KKyyaa bb a ta u n kk ee mmuudddd aaaa kkyyaa hhaaii Ghazal XK rraasshhnaaa PP rabb hkuu Paauid] ppyy a rsa

l'lui BB yy HHAAMM IDD HHUUSSAAIINN

NNAA MME

BBuui l bbuull nn ee eekk ggaayysa ggeeeett

G e e t ai...o.11v1

i l l .i.'-K1.u...u.sjtSssAtAMMMMEE

CCoolalabbaa TTiimmee Siggnnaall at 88..445 aa..mm.

inteeilaayyeedd Ifrroomm tthhee BB BB CC

8..00 KK IIRR TTAANN AA NNDD BBlHIAA JAANN
BByy RRAATT HHIINN RRUUDDRRAA

RRAATTHHININRRUUDDR ARAininaa Yvooccaal l rreecciittaall oo ff BBaault, BBhhaattiiaallii anndd JJhhuurmnur

88..4455 MM AA LLLLIICCKKAARRJJUUNN MMAA N S U RR t

a6..00 SSHHAAMM SSAARRDDEESSAAI

HHooii bboa llaa kkaammuukkaa

BShhaayvgeeeett Eri abb Lgund lalawwoo ri

CChhhhaayyaa NNaatt 88..1155 NNEEWWSS INN EENNGGLLIISS H 88..3300 IINNDDIIAA’S'S PPRRIIDDEE 'tt

7..3300 NNAAMMEE S AA NNDDHHYY AA TAA NN D ERAA LAA SAA MM uussicicalalsskkeetcthch ddeessccrirbiibnigngththee sseettttiinngg oo ff tthhee

88..5500 N EE WWSS IINN MMAARRAATTHH I 99..00 NNEEWWSS IINN GGUUJJAA RAA TTII

88..1155 NEEWWSS IIN MMAARRAA T H I 88..3300 NNEEWWSS IINN G U JAA RAA TTI

AA BBDDUULL K AA RRIIMM KKHHAANN PP yyaarree Lnazzaarr nnaahhii

sunn:: FF eeaattuurriinngg:: LLEE EE LLAA RR OOYY; ; CC oo mmppeerreedd bbyy ariutlaaWw aall SS UUNNIILL DD AA SS GGUUPPTTAA

99..1100 TTOOMMOORR ROO WW

88..4455 VVIIMMAA L CCHHOOWR-GWHAAD E

PPiiyyaassee mmiillaann kkii aass

TThhuumtrtrrii KhhaamninaaJ, J amm uunnaakkee ttiir

JJpoogpiyeas 77..4455 RAA JEENNDDRRAANNAARRAA YY AANN lMhhaairiraavvi SSEENN GG U P TAA

99..1155 INN SS TTRRUUMMEENNTTAAL LMMUUSSICIC tf
AABBDDUULL AAZZIIZZ KKHHAANN: : BBhhaaiirraavviinn oo nn VViicch ittra

KK aannhhaa kkaa mmoohhaavviillii
9.0 NNEEWWSS IIN' HHIINNDDUUSSTTAANNI

88..4455 CC OOMMPPOOSSITITIOIONNS S OOFF AANN ILL B HAA TTTAACCHHAARRYYAA

S a roodd:: AAllaapp aanndd GG at;; lMempo§esahhrrti 88..00 SSOO UURREENN RROOYY

BB e e n

> by..;sZ0.0NNEEWWSS INN EENNGGLLIISSHH

SSHH AA NNKKAARRRRAAOO GGAAIIKKWWAADD:: JJoogpiiaa oon SShhaahhnnaail 99..3300 BB BB CC NNEEWWSS RREELLAAYY

SSOOUURRENENRRO YOYininaa rreeccitiatal l ooff awioioddermn BB e n -­ TToommaarrii bbhhaalloob a sa

wr en

AN

B A TA- KKaacchhhhee aellee ashhuuddhhuu

AAddhhuunnikk
,,

SHHRREEEEDDHHAARR PPAARRSSEZKKAARR: : VV io linn RR AAJJEENN SSAARRKKAAR :R:FFilimlm ttuunnee oonn CClalarrioionneet

D9..4455 IINNDDUuSsTiRtcItEESs IINN ININDDIIAA

ggaallii ssoonnggss w ritte n b y A N I L B H A T T A ­
CC HHAARRYYA ;A;NNisihshbbhhoroerejejeggo oddeekkhhi;i; JJaannii jjaann i

MMooddeerrnn BBeennggaallii

ssoonnggs

ccoommppoosseed

bb yy AANNIILL

9..3300 SS HAA MM SSAARRDDEESSAA I MMaannddi i kkhhaabbrreenn nnaa lliitti

TxOOMMOORRRROOWW GGaaud--SSaarraong Sttatte coonnttrrooll andd pprriivvaa te eenntteerrpprriissee

ashhbbee ttuumm ii pphhiire TTaallkk 9..00 NNAA MM IITTAA KKEERRRR

BB H A T T A C HAA RYYAA
8..1155 KK AA VV YYAA--MMAANNJJUUSSHHAA

PPeehhuu p alaann llaagg i mmoorrei
1100..00♦ CClloossee ddooww nn

iinn EEnngglilsishh bbyy MM.. RR..MMAASSAANN II 100..00 AA 1I RR. OORRCCHHEESSTTRRAA

BBhhaajjaannss ooff KKaa viirr

((TTrreeaassuurry oof ppoo eemms ) : MMOOHHIITTLLAA LL MMAAJJUUMM-­

99..1155 P R AA TT I BBAARRSSHHAA DDIVUEEG GLECCLUIHHEE DD AARR rreecciitees sseelleeccttiioonnss ffrroomm RRaabbiinnddrraannaatth

TRANSMI SION H pp..mm.. T R A N S M IS S IO N II

PPaanncchhaamm--BBaaggeesshhrrii
1100..115.5 HHAAMMIIDDAA BBAAN OO

N AA BBIINN JJIIBBAANN
SSkkeettcchh wwiithh grgarma moopphhoonnee rreeccoorrddss

Tagore
8..3300 DDWWAAIITTAA

KK AA NNTTHHAA --SSAANNGGEEEETT*i

1122.3.3U0* GGUUJJAARRAA TTII SSOO NGG SS ft
JDAATTAA SSHHAANNKKAARR: :CChhhhaannoo echhhhaannoo rree

FFaallaaik( ddeettaa hhai jiinnkkoo aaesshh uunnkko sghhaamrn^bbhhi.i CCoommppeerree: : N AA ZZIIRR AABK MMBIDD

GGeeestt hoottes haiinr

GGhhaazzaal 99..3300* CC lloossee ddooww n

PPrrooggrraammmmee oo ff Mduael tas JUU TT HHIIKKAA aanndd KKAAMM AALL:: KKaarraamm ia*., saoonnaaoo

HHIIRRAALLAALL aannddSHSYHAY AMMSSTUINNDD ERR
TRANSMISS RR uuddaa rraabbaarrii nnaa mmeehhddaa

Duet SSaaijnnti tuurrnn bbin bbiirraahh mmenn uuddaas 11U0..S300 SSHHAAMM SSAA R D E SA I

GGeeeett p.m. TR A N SM ISSIO N II

mmaaddhhuurr ggalnl JJHH AARRNNAAaanndd HHEEMMAANNTTAA: :IsIshbaaththkkee hhaatthh mm eenn J THIKA and !LABIAL Ogo onar bara

AA MMUUBBAAII AA NNDD PPAARRTTYY
HH uunn ttoo ge oonri ggaawwaaddiiyyu n

Ras

DDool i ree jjoo b aa nn AAjjhhuunn aaaayye ppiiyyaa

Kaam-moodd
/Hvanlid

122..00* FFOORR AASSSSAAMM E S E LLIISSTTEENNEERRSS
MMuussiiccaall mmoom en tas t;; HH oouusseehhooldld hhiinnttss oonn ffoooodd

JU TH IKA and K A M A L : O go sonar barani
JJHH AARRNNAAaanndd HH EEMMAANNTTAA: :KKitintnaa kkaarrtt*s PpYyaarr
88..4455 NN EEWWSS INN BBEENNGGAALL I

MMAANNIIBBAAI I GG AARRBBAA PPAARR TYY HHaarree p ann kkhhii kkaahheejje

GG aarba nA.Lgto* CC lloossee ddooww n

a u sterityy bbyy RRIENNDU DDEEVVII; IInnssttrumm ennttal mmuussicic bbyy AA II IRt AARRTT IISSTT; ; AA kkaanniirr mm eeli:: PPrroo-­

99..00** AASS YYOOUULLIKIKE EITrrt

1122.4.455 NNEEWWSS IINN MMAARRAA TTHHII

ggrraammmmee foo rr cchhiillddrreenn ininAAsasna mseessee;; CCoonndduuccteed 99..1155 L OO CC AA LL AANNNNOOUUNNCC EMM E N TT SS

BOMBAAYY 2 1122.5.500NNEEWWSS IINN GGUUJJRRAATT I

bbyy KKOO KK AADDEEUUTTAA; ;SSaaddhuhukkooththaarr kkuukkii:: SSttoory bbyy SSAARRAA TT DDAASS ;; SSoonngg byb yPUPRUURSUHSHOOTTTTAAMM

9..2200 NN EE WWSS IINN EENNGGLLIISSHH

1122.5.55 NNEEWWSS IINN HHIINNDDUUSSTTAA NN I
a.m. TRANSMISSION 11.0.0 VV AARRIIEETTYY +t

a m . T R A N S M IS S IO N I1

DDAASSr7-T hTihnignsgsy oyuoutacnanmmaakke e aanndd dd oo;; LL etters 39..3300 BBBBCC N E WW SS RREELLAAYY

aanndd rreep lieess

9..4455 WW AA RR RREEVVIIEEWW

DDIINNAANNAATTHH (SS uuratl) iYTeenn bbhheedd koo ii bbaattllaayee

611.4.488mmeettrreess ((44,88800 k c /s ) GGeeet 88..00* SS IINNDDHHII SS OONNGGSS +t

1122..3300 OO VVEERRTTUURRIIAANNAA t
1811 overture; Egmont overture; Light

BB yy LLEENN JJAACCKK SS OONN,, EEddittoorr*, "S“ SEEAACC-”
valry 1100.0.0 BBUUNNNNYY SSEENN ((CCrroooo nneerr))

AA NNIIMMAADDAASSGGUUPPTTAA: :AAbb jjaannee hhaaii SShhyyaamm kkee

rup

BBhhaojiastns

HH AARRII LLAA LL aanndd BBAADDRROO

1813 o v e r t u r e ; E g m o n t o v e r t u r e ; L ig h t ca v a lr y

oo vveerrttuurree; ; PP oo eett aanndd ppeeaassaan t oovveerrttuurree

AA llll ddaayy ffoorree vveerr;; DDoo nn’'tt ttaakkee yyoouurr lolovvee frforomm

sup KK.. CC..

DDEEYY: : HHaayy h umsnse MMoohh amm mmaadd kaa^cLdLill
Haat

MM uurrllii mm oohpee mm itttti mmaan NNAARRAAIINN DDAA S

SSiinnddhhii DD uueett 11..00 RREE DD CCRROO SSS HHAALLFF--HHOOUURR SSiinnddhhii Bhajan 11..3300 NN EEWWSS IINN EENNGGLLIISS H

mmee; ; MM eeddleleyy ooff oo lldd aanndd nneeww fafavvoouurriittees. 1100.1.155 VVIINNCCEENNTT WWIILLLLIIAAMM S

BBEEEENNAA CCHHOOWWDDHHUURRYY

PPrreemm aahh e BBhhaaggaaww an G eet AANNAAI TIT BBAA II

1..4400 SSCCHHOOOO LL BBRROOAADDCCAA STT

AA tt tthhee PPiaiannoo SSeelleecctitoinonfrforomm ‘'DDeesesretrt ssoonng*g;'; BByy tthhee wwaatteerrs*

PPrreeeettaamm mmiillee hh aaiinrs ppaahhllii bb aarr JJAAGGMMOOHHA AN N aanndd AANNIIMMAA GGNHOOSSIHS

SSiittamm ggaar lluutta f kkeehhaaddll DD uuett KKRRIISSHHAANN LL.AkLL LL

SSiinnddhhii sloonngg MM uussiiccaall pprreelluuddee;; BBaanngglala ttoo mmaayy bbuujjhh iinnii mmaa:: oof MMiinnnneettoonnkkiiaa;; S e lection s BB yy BB h arraatt rreeccoo rd celluubb tt;; PP rraakkrriittii oo mmaannuuasbh 1100.3.300 HHIINN DD UUSSTTAANNII PPRROOGGRRAAMM MM EE

RRaaddhhaa MMoohhaann nnaaaamm hhaaii mm errae
MMUUSSHHAARRRRAAFF HHUUSSSSAA INN

HHaaisi rraaxz eswiwea 88..1155 ttoo 88..4455 AA SS IINN BBOOMMBBAA YY 11

((MMaann vvss.. NN a tuurree)) ((S6)) AA ssssoouunn DD aamm ooff EEggyypptt:: TT a lkk iinn BBeennggaalilibyb yKAKMA MAALLEESSMH RROOYY ; MMuussii-­

111..00** CClloossee ddoowwn

LEaammaanne e mmaann tthhea wwoohh zarammaannaa hWarmnaarraa
Ghazal

8.45

to

99..00 IINNTTEERRVVAA L

ca l iinntterrlu d e tt ;; JJaa gg oo ppuurraabbaassii:: CChhoorruuss bByy SS UUPPRROOVVAA RROOYY, , IINNDD UULLEEKKHHAA CG HHOOSSEE, , BB I -

MMAADDHHUUBBAALLAA aanndd CCHHOORRUU SS
CALCUTTA 2 MMearara stuunnaa hhaa chchaauuddaann

CChhoorrus

488.7.733mmeettrreess ((6,15500 kke /s )

99..00 JJAALLTTAA RR AANNGG :: BBiibbhhUuSs

JOOYY AA DDEEVV II,, HHAARRIIPPAADDAA CCHHAATT TTEERRJJEZEE aanndi SSUUJJIITT RR AA NNJJAANN RROOYY; ; KKeennoo ttoomm aaddeerr jjaannyyee

a m. TkANSMISSION JJAA DDDDAANNBBAAI:I: TToorr lla yii

rraajjaa

jjaammuunniiyyaa DDaaddrraa

9..1100 ttoo

1100.0.0 AASS IN BBOOMMBBAA YY 11

litkchhi ((WWhhyy II ww rritee fo r yyoo uu??)):: TT aallkk bbyy

JJOO GG EENNDDRRAA MN AATTHH GGUUPPTTAA

а.m. T R A N S M ISSIO N I

VV IINN AA YYAAKKRRAAOO PFAATTWWAARRDD HAA NH
MMaaddhhuu bbaannssaarrii ppyyaarrii

MMitsshhrraa HKeaffti

10.0 *

CC lloossee ddooww nn

22..1100 NN EEWWSS IINN BBEENNGGAALL II

6611..9988 mmeettrreess (4(4,,8840 kkcc,/'ss))

RANSMIS 11..3300 NNEEWWSS IINN EENNGG L ISS HH

p.m. TR A N S M IS S IO N II

2..1155 AATTUULL--RRAA BB I f

7..2255 ttoo 88.00 AA S IINN CCAALLCCUUTTTTAA 11

11..4400 LLUUNNCCHH--HHOOUURR MM UUSSIICC +t

411..4444mmeettrreess ((77.24400 k c /s )

AA TTUULI. PPRRAA SS AA DD SSEENN anadn dRARBAIBNINDDRRAANNAATTHH 8.0 ttoo 8..1155 IINNTTEERRVVAA L

WW IILLLLEEMM MMEENNGGEELLBBEERRGGaanndd h is CCOONNCCEERR TT -- 1122.3.300 to 33..00 AASS IINN BBOOMMBBAA YY 11

GGEEBBOOUUWW OORRCCHHEESSTT R AA

3.00** CC lloossee ddooww nn

TT AAGGOORRE Bininaa rreecciittaall oeff ththeeiirroowwnn cocommppoossii-­

49..9022 mm etreess (6,,001100 k c /s )

ttiioo nnss

88..1155 ttoo 9S..3300 AA SS ININ CCAALLCCUUTTTTAA 11

OOvveerrttuurree :: P o e t a ndd Peeaaasa n t

SSuuppipnsi

AA TTUULL PPRRAASSAADD SSEENN: : MMiicchhhhee ttu i bbhhaabbiiss mmoonn;; JJaann!i jjaannii ttoommaarree

9..3300 CC lloossee ddoo w n

TRANSMISSION E( VVAA TTUURRNNEERR:: SSoopprannoo TRANSMISS ON II OO lloovv eellyy nniigghhtt

RRoonnaalldd Tooasti

TRANSM ISSION III
41..4444mmeettrreess ((77.2400 k c /s )

RRAABBIINNDDRRAANNAATTHHTTOOGGOORRE E: :AAmmeerer. kkiet nniibbii

bbhhaaii;; AA rnawarar sseesahlsppaarraanaiirr kkaarrti

p.m .

TRANSM ISSION

II

GGoooodd bbyyee LLEEOOPPOOLLDD GGOODDOOWWSS K I:

PPiiaannooffoo rrttee -

4.20 to 77..1155 AASS IINN BBOOMMBBAA YY 11

2.30 ** CClloossee ddooww n

411.6.611 mmeettrres (77,,221100 kkcc /iss))

t. ANSM S TT wwoo nnooccttuurrnnees

CChhooppiinn 77.115 U 77..3310 IINNTTEERRVV AA LL

TRANSM ISSION III

1122.0.0 ttoo 22..3300 AA SS IINN CCAALLCCUUTT TT AA 11

TTHHEE HHAALL L E OORRCCHHEESSTTRRAA CCoonndduucctteedd b y SSirirHHAAMMILILTTOONN HHAARRTTYY

48..7733mmeettrreess ((66,1500 k c /s )

5 ..00** BB AARREE BBAA RR BB BBAA N E BBAANNEE

22..3300 CClloossee ddooww nn

LL oonnddoonnddeerrrryy a ir

\

TRANSMISS ON SScchheerxrzoo ffrroomm " AAnn IIrriisshh SSyymmpphhoo n y ""

7..3300 CCOOMM MM EERRCCIIAALL NNEEWW S 77..4455 CC AA LLLLIINNGG RRUURRAA LL LLISISTTEENNEERR S

SS eelleeccttiioonn oo ff ggrraammoop h on e rreeccoorrddss oonn fofolklk--ssoonngfs oo ff BBeenn ggaall:: MM AA LLIINNAABBOOSSEE: :BBhhoolalannaayy mmoorr—RRampprraassadi; OGESH CHAKRAVARTY: Ore

TRANSM ISSION III
411.6.611 mmeettrres (7..221100 kkcc//ss))

CCHHAARRLLEESS KKUULLLLMMAANN: : TTeennoo r AAvvee MM aarriiaa

Bacchh--GGaauunno&oi 88..2255 MM OO HHAANN CCHHIIKKRRAAMM AA NNEE

JOGESH C H A K R A V A R T Y : Ore
mm aann bban lia-—BBaauul;l;MMININAATTTT BBAANN ERR JJEE EE:: KK abb e 5.0 ttoo 55..3300 AA SS IINN CCAALLCCUUTT TT AA 11

TTHHEE BBOOSSTT O NN PPRROOMMEENNAADD EE OORRCCHHEESSTTRRAA AAtt ddhhuumm ddhhaann.,

MMiiyliaann --MM«althh«err eeii ppaatthh ddiyiyee-—KKirtiartna;nA; BABBAB SAUS UDDDDININAAHHMMEEDD::

CCoonndduucctetedd b y AARRTTHHUURR FFIEIEDDLLEERR DDaannccee ooff tthh e AAuuttoomm aattoonnss aandd wwaalitz*:: FFrroomm

GGaarraajj ggaarraajj gghhaann
88..4455 ttoo 99.00 AA SS IINN BBOOMMBBAA YY 11

KK oenn khanee jjaaoo bbaaiiyyaa-—BBhhataitailail;i;NNAANNIIMMAALLAA : 5..3300 FFOO RR OORRIIYYAA LLISISTTEENNEERRSS SSaarir aanncchhaal l jjhh aa ll nnaabbiiyyee-—JhJuhummuurr;; AABBBBAASS-­ AAjjiikkaarr aannuusstthhaann: : IInn ttrroodduucciningg tthhee ddaayy'’ss pprroo-­

""CCooppppeelliiaa"” CCzzaarrddaas : FFrroomm ""CCoopp pp eelliiaa”"

DDeelliibbeess Delibes

99..00 RR.. GG .. JJOO SHH II

D elib es NNaaiinnookki i nnookkee bb uurri

UU DDDDININ AAHRMMEEDD: : TTaarrsshhaa nnaaddiir uu ttaall npaa ttaall—- ggrraammmmee; ; GG rraamm aa BBaaiitthhaakkaa:: PProrgogrraammmmee ffoorr CC hhaannddrraa KKaauunnss BBhhaaooiiyyaa;; MM AA KKBBUULL aanndd DDIILLAAWW AARR: : RRaabb a n - ruurraall listeenneerrss;; CC oo nnd u cte d bb yy KKIINN UU PT’AA --

:

22..3308 BB RREEAAKK FFOO RR LLUUNNCCHH

HHoorri i kkee rraannggaa mmeenn rraannggaa

PPrrooggrraammmmee oo ff ttooppiicca l iinntteerreesstt iinn HHinindduussttaannii 9..2200 HHAA MM IIDDAA BBAANN OO

nDadhh—-JJaorrigigcamn; RRAADD HH AARRAANNI:I: KKii Imlleohhiinnii jjaamn os DD HHAANN; ; VV ooccaall mmuussiicc bbyyMMAANNOORROOMM AA DDAASS;;

bbaannddhhuu ts.

Chhasaabbaassaa kathhaa:; S itar rreecciittaall bbyy AA IIRR

33..00* CClloossee ddooww nn

BB hhaallaa eehhaahhnnaa bbhhi i bbuurraa hhoo rraathaa' hhaaii GGhhaazzaall

55..3300 BB HHUU PAA LL I TIsarraaj':: AAllaapp aanndd GGaatt

AA RRTTIISSTT; ; MMaaddhhuukkaakkirir ((11)):: SS aatthhil ppuujjaa:: OOrrisisssaa;; PPeeaassaanntt liffe iinn tthhee eeaarrllyy I1S5thth cceennttuurryy ddeess-­

TRANSMISSION T R A N S M IS S IO N III

UU nn kk i nnaaddaann iyyaann nn ahh iinn jJaattiinn

GGhhaazzaall BB yy AA IIRRAARRTTIISSTT

ccrriibbeedd in tthhee lilfiefe stsotoryryofo fMMadadhhuubbyyAASSWWIINNII

44..2200 SSCC H OO OO LL BBRROOAADDCCAA S TT

9..3355 MMOO HAA NN CCHHIKIKRRAAMMAA N E RR aabb gguu nn ggaayyoo rree

BBhhaajjaann 55..4455 TTOOPPIICCAALL TTAA LL KK

KK UU MM AARR GGHHOOSSEE;; R AA MMAA DDAA S

VV ooccaall mm uussiiec bbyy MMAANNOO--

MMuussiciaclalpprreeluludde ;e; TTaammaarorobbaagg: : MMaatiti nnii rnavyYaatt:: TTaallkk iinn GGuujjaarraati; VViioolliinn ssoolloo:: MMiiyyaa

99..4455 too

1100.0.0 AASS IINN BBOOMMBBAA YY 11

OOrr GGrraammoop hhoonnee rreeccoordd ss 6б..00 NNAA MM IITTAA KKEERRRR

6б..00 too 66..1155 IINNTTEERRVVAA LL

MMaallhhaarr;; CC hhiittrraappaatt sshhrrisshhti: CChhiittrraappaatt kkaarraann 1100..00 AA SSTTUUDD IOO CCOONNCCEERR T

In aa pprrooggrraamm mmee oo ff hheerr owo wnn chchooicicee

TTaallkk iinn MMaarraatthhii

CCHHAARRL ELSESGGAARRD NDENRERanadndhhisis LLIIGG HHTT OORR -­ 66..1155 AA DDHHUUNNIIKK BBAA NN GG LL AA GGAAAA NN

61..9988 mm etreess (4,884400 kcc /s)) 66..1155 ttoo 88..3300 AA SS IINN CCAALLCCUUTTTT AA 11

55..00 RR.. GG .. JJOOSSHH I
GG iinnaatt ggaaii gg hha rii saal]

CC HHEESSTTRRAA ww itth KKEENNNNEETTHH LOL OVVEELLEESSSS MM«allaasshhrni BBaarriitoonnee

AA NNIILL BBHHAA T TT AACCHHAARRYYAA: : TTuumnsi i n ai bbaallee AA JJAA YY B HH AA TTTTAACCHHAARRYYA :A:J eJeppaatthhee jjaabb ee ttuurmn!i

88..3300 CCOOMM MM EERRCCIIAALL NNEEWWSS

MM oorree mmaann kk ee aasass
RRuurraaww aa Ikraan MMoohhaannaa

PA"audt

i

OOvveerrttuurree: :

OO rrpphheeuuss

iinn

tthhee

uunnddeerrwwoorrlldd
OOffffeennbbaacchh

EE vveenniinngg mm ee llooddiieess ssuunngg bbyy SOSOUURREENN RROOYY

66..3300 NN EEWWSS INN EENNGGLLIISS H

(EEn glish aanndd BBeennggaallii))
88..4455 ttoo 99.2200 AA SS IINN CCAALLCCUUTT TAA 11

5.25 VIMAL CHORGHADE lAf bt otoVsLuMnn A £le C H O R G H A D F

ahimpalds

Selection: Faust

Gounod

Song: Father ollynn (
66..4400 SSRRAA MMIIKK SSAANNGGHHAA

99..2200 NNAAMMITITAAKKEERRRR: : GG eet

I

' __

SSttaannffoorrdd

industrial areas; 99..3300 CCOO N T RAA SSTTSS

GGoorree mm uukkhh saoo

so VVaallssee:: S o b ree llaass oollaass

RR oossaas,

PP rrooggrraammmmee ffoorr lliisstteenneers in industrial areas; CC oonndduucctteedd bby DAA T H A K URR;; SSaarrddaarraerr

SS ttrriinngg, , ww iinndd aanndd ppeerrccuussssiioonn: : AA II RIt TRTRIOIO;;

55..4455 TTOOPPIICCAALL TTAA LL KK

SSoonngg: : TT hhee jjoo llllyy ttiinnkk e r ((1177tthh CC eennttuurryy ssoonngg)) aakkhhrraayy:: IInnttrroodduuccining g tthhee ddaayy'’ss pprrooggrraammmmee;; F ea turriinngg SSHHUUKKDDAABB SSAAHHAA : IIssraraj;j;AAMMAARREENN-­

OOrr FFEEAATTUU RR EE

AA rrrr:: NNeewwttoon PPaahhaarr ddeesh eerr bbaanndd h u tf : JJhumur: SS uunngg bbyy DD RRAA RROOYY CCHHOOWWDD HHUURRYY: : FF lu tee; D U R G A

55..5555 LLOOCC AA LL AANNNNOOUUNNCCEEMM ENN T S

SS u itee:: EEg Yy pPttiieenn

LuuigiigBlennvii JJUU TTHHIIKKAA RROOYY; ;AAmmaaddeer r kkaarrkkhhaannaayy ((33)):: OOuurr MM IISSRRAA: : TTaabblla

6B..O0 MM OO HH AA NN CCHHIKIKRRAAMMAA NN E KKhhaayvaall V li na:di and DDrmatt

SS oonngg: : TThh ee sseeccoonn dd mmiinnuueett GG rraanndd mm aarrcchh:: CCrroowwnn ooff IInnddiiaa

B e tly hhoomm ee;; CCoonnttiinnuuiinngg o u r seriieess o f ddiscuussion s 99__.._44_55 t_too 1_H_1_l._.O0__A_A__S_ ININ CCAALLCCUUTTTTAA 11 ESllgoatsr oonn tthhee aaccttuuaall ssttaattee ooff lilfifee aalalba boouurreerr leleaaddss,, 11.0 CClloo*see dd oo ww nn

Vilam bit and
16..33#1 NNEEWWSS IINN EENNGGLLIISSHH

1111.0.0** CC lloossee ddooww n

ww ee pprreesseenntt tthhee hhoouussiinngg pprroobblleemm ooff tthhee lalabboouurr * 1 . 0 '- l o s e a o w n

Allll timee*s aree giivveenn iinn Indiiaann Standdaarrdd TTiimmee

•TTiimme SSiiggnnal

tt Eleeccttrriiccaall rreeccoordding

t GGrraammoophoonnee rreeccord*s

422

Categories

Preparing to load PDF file. please wait...

0 of 0
100%
EDN sb AV,  JUNE BOMBAY CALCUTTA