KARTA BEZPENOSTNÝCH ÚDAJOV


Download KARTA BEZPENOSTNÝCH ÚDAJOV


Preview text

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
MESH

Verzia 2.0

Dátum revízie: 20.01.2017

Číslo MKBÚ (materiálovej karty bezpečnostných údajov): 000000010250

Krajina: SK Jazyk: SK

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1 Identifikátor produktu Obchodný názov

: MESH

Kód výrobku

: 000000010250

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Použitie látky/zmesi

: Prostriedok na ochranu rastlín

Odporúčané obmedzenia z hľadiska používania

: Poľnohospodárstvo,, Len na odborné použitie.

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Spoločnosť:

Arysta LifeScience Great Britain Ltd.

Brooklands Farm, Cheltenham Road

Evesham, Worcestershire

Veľká Británia

WR11 2LS

Telefón : +44 1386 425500

Pripravil

[email protected]
Iné informácie pre karta bezpečnostných údajov : [email protected]

1.4 Núdzové telefónne číslo Núdzové telefónne číslo:

+44 (0) 1235 239 670 Národné toxikologické informacné centrum (NTIC) FnSP Bratislava Limbová 5, 833 05 Bratislava tel. 00421 2 54 77 41 66, 00421 911 166 066 www.ntic.sk, [email protected]
Ďalšie núdzové telefónne čísla nájdete v časti 16 bezpečnostného listu.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
MESH

Verzia 2.0

Dátum revízie: 20.01.2017

Číslo MKBÚ (materiálovej karty bezpečnostných údajov): 000000010250

Krajina: SK Jazyk: SK

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti
2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)

Vážne poškodenie očí, Kategória 1

H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.

2.2 Prvky označovania

Označovanie (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)

Doplnkové údaje o nebezpečenstve

: EUH401

Výstražné piktogramy

:

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

Výstražné slovo Výstražné upozornenia Bezpečnostné upozornenia

: Nebezpečenstvo

: H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

: Prevencia:

P280

Noste ochranné okuliare/ ochranu tváre.

Odozva:

P305 + P351 + P338 + P310 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:

Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte

vodou. Ak používate kontaktné šošovky a

ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

vyplachovaní. Okamžite volajte NÁRODNÉ

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ

CENTRUM alebo lekára.

Nebezpečné zložky ktoré musia byť uvedené na štítku.: Alcohols, C6-12, ethoxylated (5 > EO < 20)

2.3 Iná nebezpečnosť
Látka/zmes neobsahuje žiadne zložky, ktoré sa považujú za perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) alebo vysoko perzistentné a vysoko bioakumulatívne (vPvB), v množstve 0,1 % alebo vyššom.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách
3.2 Zmesi

Nebezpečné zložky Chemický názov

Č. CAS Č.EK Registračné číslo

Klasifikácia

Koncentrácia (% w/w)

2 / 13

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
MESH

Verzia 2.0

Dátum revízie: 20.01.2017

Číslo MKBÚ (materiálovej karty bezpečnostných údajov): 000000010250

Krajina: SK Jazyk: SK

Alcohols, C6-12, ethoxylated (5 > 68439-45-2 EO < 20)

Bronopol

52-51-7 200-143-0

Vysvetlenie skratiek viď oddiel 16.

Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H312 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411

>= 5 - < 10 < 0.1

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatrení prvej pomoci Všeobecné odporúčania

: Vyneste z miesta ohrozenia. Poraďte sa s lekárom. Ukážte túto kartu bezpečnostných údajov ošetrujúcemu lekárovi.

Pri vdýchnutí

: Pri nadýchaní sa prachu alebo dymov z prehriatia alebo spaľovania preneste postihnutého na čerstvý vzduch. Pokiaľ symptómy pretrvávajú, vyhľadejte lekársku pomoc.

Pri kontakte s pokožkou

: Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev a obuv. Omývajte mydlom a veľkým množstvom vody.

Pri kontakte s očami

: Oko (oči) ihneď vymývajte veľkým množstvom vody. Odstráňte kontaktnú šošovku. Chráňte nezranené oko. Pri vyplachovaní majte široko otvorené oči. Pokiaľ podráždenie očí pretrváva, vyhľadajte odborného lekára.

Pri požití

: Vypláchnite ústa vodou a potom vypite veľké množstvo vody. Nepodávajte mlieko ani alkoholické nápoje. Nikdy nepodávajte nič do úst osobe v bezvedomí. Zaobstarajte lekársku opateru.

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Symptómy

: dráždivé účinky

Riziká

: Spôsobuje vážne poškodenie očí.

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Zaobchádzanie

: Zásady prvej pomoci by mali byť stanovené po porade s lekárom zodpovedným za záležitosti pracovného lekárstva.

3 / 13

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
MESH

Verzia 2.0

Dátum revízie: 20.01.2017

Číslo MKBÚ (materiálovej karty bezpečnostných údajov): 000000010250

Krajina: SK Jazyk: SK

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky Vhodné hasiace prostriedky

: Použite spôsob hasenia požiaru odpovedajúci miestnej situácii a okoliu.

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Zvláštne nebezpečenstvá pri hasení požiaru

: Nie sú dostupné žiadne údaje.

5.3 Rady pre požiarnikov Špeciálne ochranné prostriedky pre požiarnikov
Ďalšie informácie

: Pri požiari použite nezávislý dýchací prístroj. : Štandardný postup pri chemickom požiari.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Osobné preventívne opatrenia

: Použite prostriedky osobnej ochrany. Zabezpečte primerané vetranie.

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

: Snažte sa predísť tomu aby sa materiál nedostal do kanalizácie alebo vodných tokov.

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Spôsoby čistenia

: Nechajte nasiaknúť do inertného absorbčného materiálu (napr. piesku, silikagelu, kyslého sorbentu, univerzálneho sorbentu, pilín). UUschovávajte vo vhodnej a uzavretej nádobe na zneškodnenie.

6.4 Odkaz na iné oddiely Informácia o osobnej ochrane viď oddiel 8.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu

: Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Informácia o osobnej ochrane viď oddiel 8. V priestore aplikácie by malo byť zakázané fajčiť, jesť a piť.

Návod na ochranu pred požiarom a výbuchom

: Bežné protipožiarne opatrenia.

Hygienické opatrenia

: Dodržujte zásady správnej priemyselnej hygieny a bezpečnosti práce. Pri používaní nejedzte ani nepite. Pri

4 / 13

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
MESH

Verzia 2.0

Dátum revízie: 20.01.2017

Číslo MKBÚ (materiálovej karty bezpečnostných údajov): 000000010250

Krajina: SK Jazyk: SK

používaní nefajčite. Pred pracovnými prestávkami a po skončení smeny si umyte ruky.

7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Požiadavky na skladovacie plochy a zásobníky

: Uschovávajte nádobu tesne uzatvorenú na suchom a dobre vetranom mieste.

Iné údaje

: Pri skladovaní a použití podľa návodu nedochádza k rozkladu.

7.3 Špecifické konečné použitie(-ia)

Osobitné použitia

: Prostriedok na ochranu rastlín

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana
8.1 Kontrolné parametre Neobsahuje žiadne látky s hraničnými hodnotami expozície na pracovisku.
8.2 Kontroly expozície

Prostriedok osobnej ochrany

Ochrana zraku

: Fľaša s čistou vodou na výplach očí Tesne priliehajúce ochranné okuliare

Ochrana rúk Poznámky

: Rukavice z polyvinylalkoholu alebo z nitrilbutylovej gumy Zvolené ochranné rukavice majú vyhovovať špecifikáciam smernice EU 89/686/EHS a od nej odvodenej normy EN 374. Pred odložením rukavice umyte vodou a mydlom.

Ochrana pokožky a tela

: Nepriepustný odev Zvoľte ochranu tela podľa množstva a koncentrácie nebezpečnej látky na pracovisku.

Ochrana dýchacích ciest

: Pri vzniku výparov použite dýchaciu masku s vhodným filtrom.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Vzhľad

: kvapalina

Farba

: svetlozelený

Zápach

: charakteristický

Prahová hodnota zápachu

: Údaje sú nedostupné

pH

: 7-9

Teplotu tavenia/rýchlosť tavenia

: Nepoužiteľné

5 / 13

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
MESH

Verzia 2.0

Dátum revízie: 20.01.2017

Číslo MKBÚ (materiálovej karty bezpečnostných údajov): 000000010250

Krajina: SK Jazyk: SK

Teplota varu/destilačné rozpätie Teplota vzplanutia Rýchlosť odparovania Horný výbušný limit Dolný výbušný limit Tlak pár Relatívna hustota pár Relatívna hustota

: cca. 130 °C
: > 90 °C : Údaje sú nedostupné : Údaje sú nedostupné : Údaje sú nedostupné : Údaje sú nedostupné : Údaje sú nedostupné : 1 - 1.025

Rozpustnosť (rozpustnosti) Rozpustnosť vo vode
Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách
Rozdeľovací koeficient: noktanol/voda
Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu
Viskozita Viskozita, dynamická
Viskozita, kinematická
9.2 Iné informácie Oxidačný potenciál

: dokonale miešateľný, vo všetkých smeroch : Údaje sú nedostupné : Údaje sú nedostupné : Údaje sú nedostupné : Údaje sú nedostupné : Údaje sú nedostupné : Údaje sú nedostupné
: Látka alebo zmes nie sú klasifikované ako oxidujúce.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita Stabilný za odporúčaných skladovacích podmienok.

10.2 Chemická stabilita Pri skladovaní a použití podľa návodu nedochádza k rozkladu.

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií

Nebezpečné reakcie

: Pri použití podľa návodu nedochádza k rozkladu.

6 / 13

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
MESH

Verzia 2.0

Dátum revízie: 20.01.2017

Číslo MKBÚ (materiálovej karty bezpečnostných údajov): 000000010250

Krajina: SK Jazyk: SK

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

: Údaje sú nedostupné

10.5 Nekompatibilné materiály
Materiály, ktorým je potrebné sa vyhnúť

: Nie sú známe.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu Nie sú známe žiadne nebezpečné rozkladné produkty.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie
11.1 Informácie o toxikologických účinkoch

Akútna toxicita

Produkt: Akútna orálna toxicita

: Poznámky: Nie je klasifikovaný pre nedostatok údajov.

Akútna inhalačná toxicita: > 2,000 mg/kg Metóda: Výpočetná metóda

Akútna toxicita pri vdýchnutí : Poznámky: Nie je klasifikovaný pre nedostatok údajov.

Akútna dermálna toxicita

: Poznámky: Nie je klasifikovaný pre nedostatok údajov.

Zložka: Bronopol: Akútna orálna toxicita
Akútna dermálna toxicita

: Akútna inhalačná toxicita: 500 mg/kg Metóda: Odhad hodnôt akútnej toxicity po prepočítaní
: Akútna inhalačná toxicita: 1,100 mg/kg Metóda: Odhad hodnôt akútnej toxicity po prepočítaní

Poleptanie kože/podráždenie kože
Produkt: Poznámky: Nie je klasifikovaný pre nedostatok údajov.

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí
Produkt: Poznámky: Výpary môžu dráždiť oči, dýchací systém a pokožku.

Respiračná alebo kožná senzibilizácia Produkt: Poznámky: Údaje sú nedostupné
7 / 13

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
MESH

Verzia 2.0

Dátum revízie: 20.01.2017

Číslo MKBÚ (materiálovej karty bezpečnostných údajov): 000000010250

Krajina: SK Jazyk: SK

Mutagenita zárodočných buniek

Produkt:
Mutagenita zárodočných buniek- Hodnotenie

: Nie je klasifikovaný pre nedostatok údajov.

Karcinogenita
Produkt: Karcinogenita - Hodnotenie

: Nie je klasifikovaný pre nedostatok údajov.

Reprodukčná toxicita
Produkt: Reprodukčná toxicita Hodnotenie

: Nie je klasifikovaný pre nedostatok údajov.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - jednorazová expozícia
Produkt: Hodnotenie: Nie je klasifikovaný pre nedostatok údajov.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - opakovaná expozícia
Produkt: Hodnotenie: Nie je klasifikovaný pre nedostatok údajov.

Aspiračná toxicita
Produkt: Žiadna klasifikácia toxicity vdychovaním

Ďalšie informácie
Produkt: Poznámky: Údaje sú nedostupné

ODDIEL 12: Ekologické informácie
12.1 Toxicita

Produkt: Toxicita pre ryby

: Poznámky: Údaje sú nedostupné

Zložka: Bronopol:

8 / 13

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
MESH

Verzia 2.0

Dátum revízie: 20.01.2017

Číslo MKBÚ (materiálovej karty bezpečnostných údajov): 000000010250

Krajina: SK Jazyk: SK

M-koeficient (Akútna vodná toxicita)

: 10

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť

Produkt: Biologická odbúrateľnosť

: Výsledok: Ľahko biologicky odbúrateľný.

12.3 Bioakumulačný potenciál
Produkt: Bioakumulácia

: Poznámky: Nedá sa očakávať žiadna biologická akumulácia (log Pow <= 4).

12.4 Mobilita v pôde
Produkt: Mobilita

: Poznámky: Po uvoľnení sa adsorbuje na pôde.

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Produkt: Hodnotenie

: Látka/zmes neobsahuje žiadne zložky, ktoré sa považujú za perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) alebo vysoko perzistentné a vysoko bioakumulatívne (vPvB), v množstve 0,1 % alebo vyššom..

12.6 Iné nepriaznivé účinky
Produkt: Doplnkové ekologické informácie

: Nie je možné vylúčit ohrozenie životného prostredia pri neodborne vykonávanej manipulácii alebo likvidácii. Tento výrobok nemá žiadne ekotoxické účinky.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1 Metódy spracovania odpadu

Produkt

: Nezneškodňujte odpady vypúšťaním do kanalizácie. Neznečisťujte vodné nádrže, toky alebo priekopy chemikáliami alebo použitými nádobami. Prebytky a neregenerovateľné roztoky ponúknite zavedenej firme na zneškodňovanie odpadov.

Waste treatment methods : Dispose of this material and its container to hazardous or special waste collection point according to HG 621/2005 and HG (EN)

Znečistené obaly

: Vyprázdnite zostávajúci obsah. Zneškodnite ako nepoužitý výrobok.

9 / 13

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
MESH

Verzia 2.0

Dátum revízie: 20.01.2017

Číslo MKBÚ (materiálovej karty bezpečnostných údajov): 000000010250

Krajina: SK Jazyk: SK

Prázdne obaly znovu nepoužívajte.

ODDIEL 14: Informácie o doprave

14.1 Číslo OSN Nie je riadený ako nebezpečný tovar.

14.2 Správne expedičné označenie OSN Nie je riadený ako nebezpečný tovar.

14.3 Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu Nie je riadený ako nebezpečný tovar.

14.4 Obalová skupina Nie je riadený ako nebezpečný tovar.

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie Nie je riadený ako nebezpečný tovar.

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Poznámky

: Nehodnotí sa ako nebezpečný v zmysle prepravných predpisov.

14.7 Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC Nie je aplikovateľné na dodané produkty.

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií

: Nepoužiteľné

REACH - Zoznam kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy, ktoré podliehajú autorizácii (článok 59).

: Nepoužiteľné

Nariadenie (ES) č. 2037 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu

: Nepoužiteľné

Nariadenie (ES) č. 850/2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach

: Nepoužiteľné

Seveso III: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok.
Nepoužiteľné

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti Nie sú dostupné žiadne údaje.
ODDIEL 16: Iné informácie

10 / 13

Preparing to load PDF file. please wait...

0 of 0
100%
KARTA BEZPENOSTNÝCH ÚDAJOV