Prezentace Sablona CJ


Download Prezentace Sablona CJ


Preview text

Úpravy Lesnicko-typologického klasifikačního systému
Ing. Václav Zouhar ÚHÚL Brandýs n. Labem, pobočka Brno Odborný seminář České lesnické společnosti, připravený ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Ústavem pro hospodářskou úpravou lesů Brandýs nad Labem
Praha MZe, 28. 6. 2018
www.uhul.cz I Informace o lesích

Úvod
- Lesnicko-typologický klasifikační systém (LTKS) = „Typologický systém ÚHÚL“ - byl vytvořen v 70. letech 20. století ing. Eduardem Průšou a ing. Karlem Plívou - od vzniku neprošel dosud výraznými změnami nebo revizí - původně vytvořen pro hospodářskou aplikaci, postupně používán i pro jiné účely - vytvoření Databáze lesnické typologie a Oblastních typologických elaborátů poskytlo důležitý
datový podklad pro revizi celého systému
www.uhul.cz I Informace o lesích

Důvody změn LTKS
- 11. – 12. 9. 2012 – odborná konference k výročí narození K. Plívy: Rozvoj lesnické typologie a její užití v lesnické praxi
a) Pokrok v poznání přírodního prostředí a vývoj v přírodních vědách od doby vzniku LTKS, zejména v návaznosti na klasifikaci biotopů České republiky a probíhající změny přírodních podmínek.
b) Vývoj LTKS na základě vyhodnocení výsledků zpracování OTE, v kterých bylo vyhodnoceno téměř 50 tisíc lesnicko-typologických terénních zápisů, a kvalitativně na základě terénních a analytických dat byly výrazně zpřesněny charakteristiky lesních typů.
c) Výzvy ke změnám dala celá řada vědeckých pracovníků včetně autorů systému, pracovníků lesního provozu a samotní lesničtí typologové, kteří s LTKS pracují nejvíce.
www.uhul.cz I Informace o lesích

Cíle změn LTKS
a) vyšší přesnost a vypovídací schopnost jednotek LTKS b) uživatelská přístupnost c) přesnější aplikační využití – v první řadě agregace do CHS a PCHS d) adaptace na klimatickou změnu – úprava jednotek vodou ovlivněných stanovišť
www.uhul.cz I Informace o lesích

Změny LTKS na úrovni lesního typu
- současný stav: - označení a náplň lesního typu (LT) je vázána na PLO – LT neporovnatelné mezi PLO napříč ČR - názvy LT podle bylin a travin - 5K7 – Kyselá jedlová bučina se šťavelem
- navržená úprava: - sjednocení označení a náplně LT, jednotná platnost napříč ČR - názvy LT podle ekologické vlastnosti ekotopu - 5K3 – Kyselá jedlová bučina bohatší
- jednotné číslování se podařilo zavést u 153 SLT z celkových 184 SLT tj. 83%. U zbylých 17% SLT je více specifických lesních typů než dva
www.uhul.cz I Informace o lesích

Změny LTKS na úrovni lesního typu

Označení LT v SLT: 0. antropogenní 1. modální 2. chudší 3. bohatší 4. sušší 5. vlhčí 6. hlinitější (jílovitější) 7. skeletnatější 8. specifická 9. specifická

Příklady specifických LT: specifická - písčitá specifická - podmáčená specifická - roklinová specifická - s borovicí specifická - s borovicí na hadci specifická - se smrkem specifická - sesuvná specifická - slatinná specifická - stržová specifická - terasová

www.uhul.cz I Informace o lesích

Změny LTKS na úrovni SLT a vyšší
1. souborů lesních typů (SLT) 1F a 2F – upraveného pojetí edafické kategorie F – středně bohatá, kamenitá stanoviště (bez ohledu na sklon svahu)
2. odstranění SLT 1W – po vyhodnocení OTE byla jednotka shledána nadbytečnou, v praxi nebyla při mapování používána
3. sloučení SLT 1U s SLT 1L (sloučení „měkkého a tvrdého luhu“ v nížinách) úprava členění lužních stanovišť v celé edafické kategorii L
4. přidání SLT 1R – vymezení olšových společenstev na rašeliništích (slatinách) s mocností humolitu větší než 50 cm, stejně jako u ostatních jednotek edafické kategorie R
5. přidání SLT 4L – specifická kamenitá podhorská lužní stanoviště a SLT 7L – specifická horská lužní stanoviště
6. přidání SLT 4T – původní SLT 5T byl rozdělen na SLT 4T a 5T – podrobnější diferenciace trvale podmáčených chudých stanovišť středních poloh, analogie k edafické kategorii G
www.uhul.cz I Informace o lesích

Změny LTKS na úrovni SLT a vyšší
7. změna SLT 7B na SLT 6B a SLT 8A na SLT 7A – změněno po vyhodnocení OTE 8. přidání SLT 10 Z – Arctoalpinum – vysokohorské primární bezlesí
- alpínský vegetační stupeň vylišen už prof. Zlatníkem - E. Průša a K. Plíva převzali od prof. Zlatníka, popsáno v literatuře, prakticky nemapováno - později mapováno jako 9. LVS subalpínský - návaznost na klasifikaci biotopů ČR – společenstva A1 – A6 - návaznost na geobiocenologický systém prof. Zlatníka
www.uhul.cz I Informace o lesích

Změny v aplikaci LTKS do CHS
- současný stav – nejednoznačné (alternativní) přiřazení SLT do CHS – nepřesné stanovištní vymezení CHS
- zařazení SLT do CHS – bylo přepracováno tak, aby nebylo možné alternativní zařazení (nová verze LT mapy po datu účinnosti nové vyhlášky) – přesné stanovištní vymezení CHS
- CHS jsou vymezeny SLT, tam kde je nutné tak částmi SLT nebo přímo lesními typy - změna u tzv. svahových typů (místo číslice „9“ je použit index „e“ – exponované) - sloučení CHS 31 a 35 do CHS 41 a 45 - vytvoření podsouboru CHS (PCHS) – z důvodu podrobnější diferenciace stanovištních podmínek v
CHS – důležité zejména u exponovaných stanovišť
www.uhul.cz I Informace o lesích

Příloha č. 4. k vyhl. č. 83/1996 sb. – návrh novely
www.uhul.cz I Informace o lesích

Preparing to load PDF file. please wait...

0 of 0
100%
Prezentace Sablona CJ