Phed Jaipur Pbx No: 2222337, 2221837, 2222522, 2225461


Download Phed Jaipur Pbx No: 2222337, 2221837, 2222522, 2225461


Preview text

R12/21
S. NAME OF OFFICER NO.
1 SH. ASHOK GEHLOT
2 Dr. MAHESH JOSHI
3 Dr. ASHOK KUMAR 4 SH. SUSHIL KUMAR MATHUR 5 SH. GIRIRAJ SHARMA 6 SH. SURENDRA SHARMA 7 SH. ARJUN SINGH BAMANIA 8 SH. LALIT KUMAR MORDIYA 9 SH. PUSPENDRA
10 SMT. USHA SHARMA
11 SH. SUDHANSH PANT
12 SH. SUSHIL KUMAR 9950443443
13 SMT. PUSHPA SATYANI 9829062471 14 SH. PRATAP SINGH
15 SH RAJENDRA CHATURVEDI 9414060320 16 SH. LADDU LAL MEENA 9414041719 17 SH.ANIL CHATURVEDI 9414241882 18 SH. ABHISHEK KAUSHIK 9929704449 19 SH. LALIT VERMA 9829016334 20 SH. NAVRANG LAL SINGDODIA 9116179425 21 22 SH. BODURAM MEENA 9414624731 23 SH. K. D. GUPTA 9414680536 24 25 SH. SANDEEP SHARMA 9414312321 26 SH. MUKESH GOYAL 9413316846 27 SMT. PRAMITI TIWARI 9782954649 28 SH. HARLAL SINGH 9413343803 29 SH. ANUJ KUMAR GUPTA 9414289658 30 SH. VINAY JAIN 9001830431 31 SH. VIMLESH SHARMA 9460872476 32 SH.DEVENDRA KUMAR MITTAL 9414279996 33 34 SMT. ALPANA KULSHRESTHA 9982330600 35 SH. VIJENDRA VERMA 9928025533 36 SH. C.M. CHAUHAN 9414194002 37 SH. RAMAWATAR GUPTA 9983575746 38 SH. RAVI SHANKER KHAKSA 9828944423 39 SH. R.P.GUPTA 9829270363 40 41 SH. DHANANJAY VERMA 9413417380 42 SH. KISHANLAL SAINI 8440022284

PHED JAIPUR PBX NO: 2222337, 2221837, 2222522, 2225461, 2222263, 2222265 LIST OF P.H.E.D. OFFICERS AND THEIR TELEPHONE NOS. (TENTATIVE)

MOBILE NO. DESIGNATION

PLACE

STD CODE OFFICE

TELEPHONE NO. EXTN. RESI.

e-mail i.d.

Fax No. 2222585

9784777778 9928541705 9351688575
94141014530 9929426437

CHIEF MINISTER
MINISTER, PHED SA TO MINISTER PS TO MINISTER PA TO MINISTER S.O.TO MINISTER STATE MINISTER SA TO STATE MINISTER PA TO STATE MINISTER CHIEF SECRETARY
ADDL. CHIEF SECRETARY

JAIPUR
JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR
JAIPUR

0141
0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141
0141

2227656 2385657 2227852 2227852 2227852 2227852
2227069
2227254 2227114 FAX 2227112

2228712 2228713
2221772

[email protected]

[email protected] 2220955 [email protected]
2574477 [email protected]

9950443443 9829062471
9414060320 9414041719 9414241882 9929704449 9829016334 9116179425
9414624731 9414680536
9414312321 9413316846 9782954649 9413343803 9414289658 9001830431 9460872476 9414279996
9982330600 9928025533 9414194002 9983575746 9828944423 9829270363
9413417380 8440022284

PS TO ADDL. CHIEF SECRETARY
JOINT SECRETARY -I
JOINT SECRETARY -II
Dy. SECRETARY
SR. DY. SECRETARY ASSTT. SECRETARY SECTION OFFICER FA & CAO, RWSSMB DY. F.A., RWSSMB SR. A.O. (WORKS) SR. A.O. (IPA), RWSSMB ACE & SECY., RWSSMB SECTION OFFICER, RWSSMB CE (TECH) & T.M., RWSSMB SE & TA TO CE (TECH.) & TM E.E. (CMI) E.E.I (T.M. OFFICE) E.E. II (T.M. OFFICE) E.E. III (T.M. OFFICE) E.E. IV (T.M. OFFICE) S.E. (DESIGN & STANDARDRIZATION) E.E. (DESIGN & STANDARDRIZATION) E.E. (DESIGN & STANDARDRIZATION) E.E. (DESIGN & STANDARDRIZATION) CHIEF ENGINEER (URBAN & NRW) PS TO CE (URBAN & NRW) PA TO CE (URBAN & NRW) SE & TA TO CE (URBAN & NRW) E.E. E.E. E.E

JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR

0141
0141
0141 0141
0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141

2227112 2227891 2227184
5153222 PBX 5153222 PBX 2223093 2220423 2225775 2221799 2222117 2220904 2222342
2222053 2222053 2222053 2221803

3020 3022
3030 3030 161 138 150 137 175 135 186 197
294 197
196
111 111/124 111 112 183 188 188

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
[email protected]
[email protected]

R12/21

PHED JAIPUR PBX NO: 2222337, 2221837, 2222522, 2225461, 2222263, 2222265 LIST OF P.H.E.D. OFFICERS AND THEIR TELEPHONE NOS. (TENTATIVE)

S. NAME OF OFFICER NO.

MOBILE NO. DESIGNATION

PLACE

STD CODE OFFICE

43

7737503497

44 SMT. SARITA CHOUDHARY 9413838047

9413838047

45

46 SH. AMITABH SHARMA 9829618679

9829618679

47 SH. GOPESH GARG 9413623032

9413623032

48 SH. ASHISH DUTTA 9460727162

9460727162

49 SMT. RICHA MATHURIA 9413901771

9413901771

50 SH. KISHAN LAL SAINI 8440022284

8440022284

51 SH. NARENDRA SHARMA 9413765729

9413765729

52 SMT. RITU GUPTA 9928381204

9928381204

53 SH. BALRAM SHARMA 9414093831

9414093831

54 SH. YOGENDRA 9829391325

9829391325

55

9460438801

56 SH. RAJEEV YADAV 9414069599

9414069599

57 SMT. KOMAL AAGRI 9414047200

9414047200

58 SH. OMPRAKASH BAIRWA 9414237259

9414237259

59 SH. MUKESH GOYAL 9414312325

9414312325

60 SH. ASHOK KUMAR SHARMA 8058350400

8058350400

61 SH. PRAKASH CHAND CHORADIYA 9929791660 9929791660

62 SH. KESHAV SRIVASTAVA 9413348351

9413348351

63 SH. RAJESH KUMAR SHARMA 9928561682 9928561682

64

65 SH. SUNIL SHARMA 9001212903

9001212903

66 SH. MANMOHAN HARSH 9799390590

9799390590

67 COMPUTER ROOM

68 SH. RAKESH LUHADIA 9414312320

9414312320

69 SH. DEVENDRA KOTHARI 9413348354

9413348354

70 SH. BHUVNENDRA KUMAR VARSHNEY 9413678317 9413678317

71 SH. MUKESH KUMAR BANSAL 9414400894 9414400894

72 SH. RAJESH KUMAR 9414780797

9414780797

73 SH. RAMESH CHAND GUPTA 9414361312

9414361312

74 SH. NARESH KUMAR BAIRWA 7727865692 7727865692

75 SH. VIMAL KHANDELWAL 9414718760

9414718760

76 SH. SUDHIR BANSAL 9314502892

9314502892

77 SH. MANOHAR SINGH 9982049000

9982049000

78 SH. VIJAY KUMAR SHARMA 9414780168

9414780168

79 SH. ALOK KUMAR GUPTA 9414048340

9414048340

80 SH. MADAN MOHAN RAWAT 9414455761

9414455761

81 SH. SURESH CHAND SHARMA 9461305426 9461305426

82 SH. RAMNIVAS SINGHAL 9414293350

9414293350

83 SH. TAVISH KUMAR JHANGID 9413348655 9413348655

84

85 SH. SUDHIR BANSAL 9314502892 (Addl. Chrg)

9314502892

86 SH. KSHEMENDRA SHARMA 9414943688

9414943688

87 SH. ARUN KUMAR JANGID 9414083960

9414083960

88

89 SH. DINESH GOYAL 9414041553

9414041553

90 SH. DHARMENDRA KUMAWAT 9214314349 9214314349

S.E. (PUBLIC GRIEVANCES) E.E. (PUBLIC GRIEVANCES) SE (NRW) ADDL. C.E. (URBAN) S.E. (URBAN) E.E. (URBAN DESIGN -I) E.E. (URBAN DESIGN -II) E.E. URBAN DESIGN E.E. (MON.) E.E. (CMI) S.E. (BUDGET) E.E. (INVESTIGATION CELL) E.E. (BUDGET) E.E. (BUDGET) F. A. (HQ.) C.A.O. S.E. (M.M.) E.E. (M.M.-I) E.E. (M.M.-II) E.E. (M.M.-III) E.E. (M.M.-IV) SR. A.O. (M.M.) SR. HYDROGEOLOGIST Dy. DIR. (PUBLIC RELATION) HQ. OFFICE CHIEF ENGINEER (ADMN.) SE & TA-I TO CE (ADMN) EE & TA-II TO CE (ADMN) SE & TA (NON GAZTT.) CE (ADMN) EE & TA-III TO CE (ADMN) E.E. (BULDING MAINTENANCE) E.E. (CMI) E.E. (RTI) S.E. (VIGILANCE) E.E. (VIGILANCE) E.E. (VIGILANCE) E.E. (VIGILANCE) S.E. (LITIGATION) DLR E.E. (LITIGATION CELL) E.E. (LITIGATION CELL) E.E. (LITIGATION CELL) C.P.O E.E. - I (P.O. CELL) E.E. - II (P.O. CELL) SR. P.O. CHIEF ENGINEER (JJM) E.E-I(JJM)

JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR

0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141

2222159 2222932
2221304 2220420 2222241 2220317
2221867

TELEPHONE NO. EXTN. RESI. 200
149 127 200 183 183 185 188 156 149
328 129 189
154 160 160 168 162 164 199 125 201 181 137 110 115 109 202
119 126
159 123 123 123

e-mail i.d.

Fax No. 2222585

[email protected] [email protected] [email protected]
[email protected]
[email protected]

[email protected]

[email protected]

R12/21
S. NAME OF OFFICER NO.

PHED JAIPUR PBX NO: 2222337, 2221837, 2222522, 2225461, 2222263, 2222265 LIST OF P.H.E.D. OFFICERS AND THEIR TELEPHONE NOS. (TENTATIVE)

MOBILE NO. DESIGNATION

PLACE

STD CODE OFFICE

TELEPHONE NO. EXTN. RESI.

91 SMT. NILIMA AGARWAL 9636580186 92 SH. SANJAY SHARMA 9414057708 93 SH. ARVIND VIJAY 9414922582 94 SH. R.C. MISHRA 9983530008 95 SH. RISHI KUMAR SHARMA 9414553558 96 SH. MUKESH CHAND GARG 9413239584 97 SH. SANJEEV SHARMA 9887053379 98 SH. SUNIL MANAVTAL 9414775096 99 SH. ARVIND SHARMA 9828665556

9636580186 9414057708 9414922582 9983530008 9414553558 9413239584 9887053379 9414775096 9828665556

100 SH. RAM KARAN MEENA 9509846859

9509846859

101 SH. RAJESH LUHADIA 9829195133

9829195133

102 SH. DALIP KUMAR TARANG 9784742968

9784742968

103 SH. NIRIL KUMAR 9461162557

9461162557

104 SH. SHASHIKANT JAIN 9414297288

9414297288

105

106 SH. D.R. SOLANKI 9413304509

9413304509

107 SH. RAJEEV GURTU 9928340599

9928340599

108 SH. RAJIV JAIN 9460155686

9460155686

109 SH. JAYANT KANKHEDIYA 9413806053

9413806053

110 SH. RAJENDRA GUPTA 9887147925

9887147925

111 SH. RAJESH KUMAR PUROHIT 9413915477 9413915477

112 SH. SUBASH CHAND VERMA 9414351439

9414351439

113 SH. SHYOPAL SINGH SHEKHWAT 9413957525 9413957525

114 SH. KAPIL DEV SHARMA 9413487885

9413487885

115 SH. VIKAS MALIK 9414889537

9414889537

116 SH. VIPIN GUPTA 9460438801

9460438801

117 ASSEMBLY CELL

E.E. - II (JJM) E.E. - III (JJM) E.E. IV (JJM) CHIEF ENGINEER (QC) S.E. (QUALITY CONTROL) S.E.-II (QUALITY CONTROL) E.E. (QUALITY CONTROL) E.E. (QUALITY CONTROL) E.E. (QUALITY CONTROL)
CHIEF ENGINEER (RURAL )
SE & TA TO CE (RURAL) E.E. S.E.(COMMUNICATION, MON. & IT) E.E. (CMI)
ADDL.C. E. (RURAL) S.E. (DIPM) E.E. (DIPM-I) E.E. (DIPM-II) E.E. (DIPM-III) S.E. (RURAL DESIGN) E.E. (RURAL DESIGN-I) E.E. (RURAL DESIGN-II) E.E. (RURAL PLANNING) E.E. (MON.) S.E. (NRDWP) C.E.(RURAL) OFFICE

JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR
JAIPUR
JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR

0141

0141

0141

0141

0141

165

0141

0141

0141

0141 2222183

325

2223197 FAX

0141 2222238

334

0141

328

0141

0141

328

0141

0141 2222935

330

0141 2224402

332

0141

328

0141

336

0141

344

0141 2222467

333

0141

345

0141

346

0141

341

0141

0141

0141 2222398

339

118 SH. MOHAN LAL SAINI 9414057769 119 SH. BHAG CHAND YADAV 9414864667 120 SH. RAM KARAN MEENA 9414059283 / 9785192636 121 SH. GHANSHYAM DAS GUPTA 9828127547 122 SH. SURESH KUMAR GEHLOT 9982631288 123 SH. ARUN BAKSHI 9414694092 124 125 SH. RAKESH KUMAR MATHUR 9460730455 126 SMT. SEEMA GUPTA 9461046918 127 SH. H.S. DEVENDA 9460875465 128 SH. R.K. MEENA 9413348379 129 SH.SURENDRA AGRAWAL 9414087237 130 SH. RAMROOP MEENA 9414551907 131 SH. PADMA RAM BHEEL 9413419597 132 SH. DINESH KUMAR GUPTA 9252993104 133 SMT. SHALA ALAM 9413980312 134 SH. RAMCHANDRA PANWAR 9414038859 135 SMT. ARCHANA MATHUR 8107553669 136 SMT. SUMEDHA SHASTRI 9929675862 137 SH. MANOJ SHARMA 9414591723

9414057769 9414864667 9414059283 9828127547 9982631288 9414694092
9460730455 9461046918 9460875465 9413348379 9414087237 9414551907 9413419597 9252993104 9413980312 9414038859 8107553669 9929675862 9414591723

ADDL. C.E. (DRILLING) EE & TA TO ACE E.E. (DRILLING) E.E. (DRILLING) E.E. (DRILLING) E.E. (DRILLING) E.E. (DRILLING) CHIEF CHEMIST SUPDT. CHEMIST SUPDT. CHEMIST(HEAVY METALS) SUPDT. CHEMIST (DISTRICT LAB) SR. CHEMIST(MOBILE) SR. CHEMIST SUPDT. CHEMIST SR. CHEMIST SR. CHEMIST SUPDT. CHEMIST SR. CHEMIST SR. CHEMIST SR. CHEMIST

JAIPUR JAIPUR JAIPUR ALWAR JODHPUR UDAIPUR PALI JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JODHPUR JODHPUR KOTA UDAIPUR AJMER BHARATPUR BIKANER

0141 0141 0141 0144 0291 0294 02932 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0291 0291 0744 0294 0145 05644 0151

2785624 2785624 2201216 2701340 2651765 2461585 220989 2706569 2709250 2706569 2709250 2709250 2709250 2651767
2470946 2419529 2602064 221665 2226485

2651766 2483183 224371 2712356 2703125

e-mail i.d.

Fax No. 2222585

[email protected]
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
[email protected]
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

R12/21
S. NAME OF OFFICER NO.
138 139 SH. PRADEEP KUMAR HAJRATI 9414016714 140 SH. DILIP KUMAR GAUR 9413377161 141 SH. BHAGWAN SAHAI MEENA 9414553126 142 SH. VIKAS GUPTA 9829336004 143 SH. RAJESH GUPTA 8949557707 144 145 SH. B. S. SAINI 9414324205 146 SH. SATISH JAIN 9829019996 147 148 SH. GIRISH KUMAR JAIN 7976605861 149 SH. DEEPAK SAYAL 9950953260 150 SMT. NISHI AGNIHOTARI 9414041215 151 SH. BHAGWAN SAHAI SINGHAL 9413901739 152 SMT. NANDINI GUPTA 9829540333 153 154 155 SH. RAJESH KUMAR GOYAL 9414038978 156 157 158 SH. MANOJ JAIN 9929015375 159 SH. HANUMAN MEENA 9414442599 160 SH. BHARAT LAL MEENA 9414846513 161 SH. PREM RAJ SAINI 9414333861 162 SH. TRILOK CHAND CHATURVEDI 9829615388 163 164 SH. NARENDRA PRASAD GUPTA 9414792802 165 SH. RAMDAS MEENA 8696616668 166 SH. HEMANT KUMAR 9414340940 167 SH. SUBASH CHAND 9414376447 168 SH. HARI KRISHAN AGARWAL 9982687390 169 SH. MUKESH CHANDRA 9414208221 170 171 SH. RAMNIWAS YADAV 9414545917 172 SH. RAJKIRAN YADAV 7877383912 173 174 SH. ANIL KACHHAWA 8112278081 175 176 SH. MAHAVEER PRASAD VERMA 9414297069 177 SH. VINEET KHANDUJA 9950253785 178 SH. ASHA RAM MEENA 9413380388 179 SH. PARITOSH GUPTA 9772354777 (Addl. Chrg) 180 SH. BHARAT SINGH 9314145343 181 SH. BHAWANI S. SEKHAWAT 9414413159 182 SH. PRAHLAD PAREEK 9414554427 183 SH. MANISH KUMAR JANUTIA 9887193296 184 SH. MURARI LAL UCHENIYA 9462047503 185 SH. PARITOSH GUPTA 9772354777

PHED JAIPUR PBX NO: 2222337, 2221837, 2222522, 2225461, 2222263, 2222265 LIST OF P.H.E.D. OFFICERS AND THEIR TELEPHONE NOS. (TENTATIVE)

MOBILE NO. DESIGNATION

PLACE

STD CODE OFFICE

9414016714 9413377161 9414553126 9829336004 8949557707
9414324205 9252099654 9829540333 7976605861 9950953260 9414041215 9413901739 9829540333 9414041553 9414209825 9414038978
9929015375 9414442599 9414846513 9414333861 9829615388 9414057137 9414792802 8696616668 9414340940 9414376447 9982687390 9414208221
9414545917 7877383912
8112278081 9414208221 9414297069 9950253785 9413380388 9772354777 9314145343 9414413159 9414554427 9887193296 9462047503 9772354777

SR. CHEMIST SR. CHEMIST CHIEF ENGINEER (SP) ADDL. C.E. (SP) SE & TA TO CE (SP) E.E. E.E. E.E. (CMI) S.E. (DIPM) E.E. (DIPM) E.E. (DIPM) E.E. (DIPM) E.E. EXTERNAL ADD PROJ.DN.I E.E. EXTERNAL ADD PROJ.DN.II E.E. EXTERNAL ADD PROJ.DN.III ADDL.C.E. PROJECT REGION EE & TA TO ACE S.E. PROJECT CR. TONK EE & TA TO SE E.E. PROJECT DN.II SURAJPURA E.E. PROJECT DN. SOHELA (TONK) E.E. PROJECT DN. S.E. PROJECT CR. JAIPUR EE & TA TO SE E.E. PROJECT DN. E.E. PROJECT DN. E.E. PROJECT DN. E.E. PROJECT DN. ADDL. C.E. (PROJECT) EE & TA TO ACE S.E. PROJECT CR. EE & TA TO SE E.E. PROJECT DN.-I E.E. PROJECT DN.-II E.E. PROJECT DN. E.E. PROJECT DN. S.E. PROJECT CR. EE & TA TO SE E.E. PROJECT DN.-I E.E. PROJECT DN. E.E. PROJECT DN. ADDL. C.E. (PROJECT) EE & TA TO ACE S.E. PROJECT CR. EE & TA TO SE E.E. PROJECT DN. E.E. PROJECT DN S.E. PROJECT CR.- I

PALI UDAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR JAIPUR TONK UNIYARA JAIPUR JAIPUR NIWAI SAMBHAR PHAGI BASSI BHARATPUR BHARATPUR BHARATPUR BHARATPUR BHARATPUR BHARATPUR DHOLPUR DEEG S.MADHOPUR S.MADHOPUR S.MADHOPUR MANDRAIL KARAULI AJMER AJMER AJMER AJMER AJMER JAWAJA BHILWARA

02932 0294 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 01432
0141 0141
01429 05644 05644 05644 05644 05644 05644 05642 05641 07462 07462 07462
07464 0145 0145 0145 0145 0145
01482

227251 2419529 2220553 2222086
2224049 2224049 2220581
232423 223308 224921 224921 224921 220033 2640265 2640265 2627342 2627342 2620404

TELEPHONE NO. EXTN. RESI. 2590977
311 301 341

305 327

312

2710782

212219
2620284 2628488 2666117 2611444

e-mail i.d.

Fax No. 2222585

[email protected] [email protected]

[email protected]

[email protected]
[email protected]
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
[email protected]
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
[email protected]
[email protected] [email protected] [email protected].in

R12/21
S. NAME OF OFFICER NO.
186 SH. MUKESH KUMAR MEENA 9166669955 187 SH. SHOBHAGAY RAJ SINGH 9414111558 188 SH. KARNI PRATAP 9829199039 189 SH. BHAGWAN SAHAI NAKLAK 9414677758 190 SH. OM PRAKASH AJMERA 9413358573 191 SH. KISHAN KHOILWAL 9414917416 192 SH. KRISHNA KUMAR AGARWAL 9001084153 193 194 SH. VINOD KUMAR GARG 9413355944 195 SH. RAMRAI SOMANI 9414126602 196 197 SH. SIDHARTH TAK 9413342109 198 199 SH. SOHAN LAL SALVI 9414353649 200 SH. K.C. MEENA 9414441297 201 202 SMT. NAVNEETA MATHUR 9414167522 203 SH. LOKESH SAINI 7300298601 204 SH. ASHOK KUMAR SINGHAL 9414362257 205 206 SH. RAMPAL JEENGAR 9414736797 207 SH. PRADEEP KOTHARI 9413315422 208 SH. PREM PRAKASH MEENA 9414340591 209 SH. DINESH GOYAL 9414041553 210 SH. UDAIBHANU MAHESHWARI 9414729914 211 SH. GOKUL DAS SWAMI 9610196859 212 SH. CHOTUSINGH JHURIA 9460542724 213 214 SH. USMAAN GANI KHAN 9828942143 215 SH. HARISH KUMAR GUDESHER 9828170490 216 217 SH. K.C. MEENA 9587172233 218 SH. VISHNU KHATRI 7976315556 219 SH. JITENDRA SINGH GIL 8947925577 220 SH. J. K. CHARAN 9414426189 221 SH. RAJU RAM SAHRAN 9664046231 222 SH. M.P. SONI 9414759394 223 SH. DINESH CHAND GUPTA 9414459795 224 SH. SATISH KUMAR ARORA 225 SH. BHAGWAN SAHAI JAJOO 9784922657 226 SH. SURENDRA MATHUR 9414377742 227 228 229 SH. ARUN SRIVASTAVA 8875013752. 230 SMT. MUKTA MITTAL 9828246815 231 SMT. GUNJAN SHARMA 9829375439 232 SH. S.K. JAIN 9414297697 233 SH. ANAND PRAKASH MEENA 9413339746

PHED JAIPUR PBX NO: 2222337, 2221837, 2222522, 2225461, 2222263, 2222265 LIST OF P.H.E.D. OFFICERS AND THEIR TELEPHONE NOS. (TENTATIVE)

MOBILE NO. DESIGNATION

PLACE

STD CODE OFFICE

TELEPHONE NO. EXTN. RESI.

9414917416 9414111558 9829199039 9414677758 9413358573 9414377742 9799296488 9414556369 9413355944 9414126602 9413355944 9413342109 9001084153 9414353649 9414441297
9414167522 7300298601 9414362257 9414423953 9414736797 9413315422 9414340591 9414041553 9414729914 9610196859 9460542724
9828942143 9828170490
9587172233 7976315556 8947925577 9414426189 9664046231 9414759394 9414459795 9414426189 9784922657 9414377742 9414253845 9414564953 8875013752 9828246815 9829375439 9414297697 9413339746

EE & TA TO SE

BHILWARA 01482

E.E. PROJECT DN.-I

BHILWARA 01482

E.E. PROJECT DN.

RAWATBATA

E.E. PROJECT DN.

MANDALGARH

E.E. PROJECT DN.

JHAJPUR

E.E. PROJECT DN.

SHAHPURA 01484

S.E. PROJECT CR.- II

BHILWARA 01482

EE & TA TO SE

BHILWARA 01482

E.E. PROJECT DN.

ASIND

E.E. PROJECT DN.

GANGAPUR

E.E. PROJECT DN.-II

BHILWARA 01482

E.E. PROJECT DN. GULABPURA

GULABPURA

EE PROJECT DN. RAIPUR (BHILWARA)RAIPUR

ADDL. C.E. (PROJECT)

UDAIPUR

0294

S.E. PROJECT CR. BANSWARA UDAIPUR

0294

EE & TA TO SE

UDAIPUR

0294

E.E. (MON.)

UDAIPUR

0294

E.E. PROJECT DN.-I

BANSWARA 02962

E.E. PROJECT DN.-II

BANSWARA 02962

E.E. PROJECT DN.

CHITTORGARH 01472

E.E. PROJECT DN.-I

UDAIPUR

0294

E.E. PROJECT DN.-II

UDAIPUR

0294

E.E. PROJECT DN.

PRATAPGARH 01478

CE PMU RRWS&FMP PMC NAGAUR NAGAUR

01582

S.E. PMU NAGAUR

NAGAUR

01582

E.E. (CMI) PMU NAGAUR

NAGAUR

01582

E.E. PMU NAGAUR

NAGAUR

01582

E.E. PMU NAGAUR

NAGAUR

01582

E.E. PMU NAGAUR

NAGAUR

01582

E.E. PMU NAGAUR

NAGAUR

01582

E.E. PMU NAGAUR

NAGAUR

01582

S.E. PIU-I

NAGAUR

01582

E.E. PMC DN.

NOKHA DAIYA

E.E. PMC DN.

DESHNOK

E.E. PROJECT DN.-I

JAYAL

E.E. PROJECT DN.-II

JAYAL

S.E. PIU-II

DEEDWANA 01580

E.E. PMC DN.

MAKRANA 01588

E.E. PMC DN.DEEDWANA

SHRIBALAJI

S.E. PROJECT CR.

NAGAUR

01582

EE & TA TO SE

NAGAUR

01582

E.E. PROJECT DN.

NAGAUR

01582

E.E. PROJECT DN. MERTA CITY MERTACITY

ADDL. C.E. REGION- I

JAIPUR

0141

E.E. (MON.)

JAIPUR

0141

E.E. (CMI)

JAIPUR

0141

E.E. (NRW CELL)

JAIPUR

0141

SUPDT. ENGINEER

DAUSA

01427

2467343 / FAX 2461907 2467343 / FAX 2461907 2467343
240874 / FAX 240805 240874 240874 2740170 2740170 2740170 2740170 224236

2483010

e-mail i.d.

Fax No. 2222585

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
[email protected] [email protected] [email protected]
[email protected] [email protected] [email protected]
[email protected]

R12/21

PHED JAIPUR PBX NO: 2222337, 2221837, 2222522, 2225461, 2222263, 2222265 LIST OF P.H.E.D. OFFICERS AND THEIR TELEPHONE NOS. (TENTATIVE)

S. NAME OF OFFICER NO.

MOBILE NO. DESIGNATION

PLACE

STD CODE OFFICE

234 SH. DHARMENDRA KUMAR SONI 8104127499 8104127499

235 SH. HARI KISHAN MEENA 8005644646

8005644646

236 SH. RAM LAKHAN MEENA 9414676316

9414676316

237 SH. YOGENDRA SINGH 8764011054

8764011054

238 SH. SIDDHARTH MEENA 9414053739

9414053739

239 SH. CHUNNILAL 9414151725

9414151725

240 SH. RAM PRAKASH GAUR 9414773911

9414773911

241 SH. SUBASH CHAND NEHRA 9783714260

9783714260

242 SH. RAMESH KUMAR RATHI 9414836135

9414836135

243 SH. MAYA LAL SAINI 9982510982

9982510982

244 SH. JITENDRA KUMAR SHEKHSARIA 95871837339587183733

245 SH. HARI RAM 9414086251

9414086251

246 SH. DINESH KUMAR SAINI 9460080463

9460080463

247

248 SH. RAMKISHAN YADAV 8107464900

9680613618

249 SH. DEV KARAN SINGH SHYORAN 9829377800 9829377800

250 SH. RAMSINGH 9414675095

9414675095

251 SH. MANISH BENIWAL 9928858244

9928858244

252 SMT. JYOTI JAIN 7597789626

7597789626

253 SMT. SAROJ MEENA 9413335275

9413335275

254 SH. PAWAN KUMAR SHARMA 8386010203 8386010203

255 SH. AJAY SINGH RATHORE 9529105620

9529105620

256 SH. BHAGWAN SAHAI MEENA 9414334247 9414334247

257 SH. NARESH KUMAR GUPTA 8432127770

8432127770

258 SH. J.S.D.KATARA 9414048324

9414048324

259 SH. SANJAY KUMAR SHARMA 9414057137 9414057137

260 SH. DEVENDRA SINGH JETHU 9414311271 9414311271

261 SH. PAWAN AGARWAL 9829129335/8279101502 9829129335

262 SH. NITIN JAIN 9414064590

9829019996

263 SMT. SHIPRA MATHUR 9828227506

9828227506

264 SH. SUBHASH SHARMA 9460924523

9460924523

265 SH. DEVENDRA KUMAR SHARMA 9414049756 9414049756

266 SH. NARENDRA KUMAR VERMA

267

268 SH. SHUBHANSHU DIXIT 9772210402

9772210402

269 SH. SHASHIKANT BATRA 9414795165

9414795165

270 SH. SUNIL RAJWANSHI 9413348364

9413348364

271

272 SH. BHUPENDRA SINGH DETHA 9413690361 9413690361

273 SMT. ANJU HARSH 7976681002/8279101672 7976681002

274 SH. R.C. MEENA 9636653424

9636653424

275 SH. ALOK NAG 9414041706

9414041706

276 SMT. SANGEETA KHINCHI 9414606289

9414606289

277 SH. RAJESH POONIA 9414405490

9414405490

278 SH. CHUTTAN LAL MEENA 9983799830

9983799830

279 SH. BHAGWAN DAS 9461001238

9461001238

280 SH. VISHAL SAXENA 9414956618

9414956618

281 SH. ADITYA SHARMA 9252099654

9252099654

EE & TA TO SE

DAUSA

E.E. (MON.)

DAUSA

E.E.

DAUSA

E.E.

SIKRAI

E.E.

MAHUWA

SUPDT. ENGINEER

SIKAR

EE & TA TO SE

SIKAR

E.E. (MON.)

SIKAR

E.E.

SIKAR

E.E.

NEEMKATHANA

E.E.

LAXMANGARH

SUPDT. ENGINEER

JHUNJHUNU

EE & TA TO SE

JHUNJHUNU

E.E. (MON.)

JHUNJHUNU

E.E. (CITY DN.)

JHUNJHUNU

E.E. (DISTT. DN.)

JHUNJHUNU

E.E.

KHETRI

ADDL. C.E. REGION- II

JAIPUR

EE & TA TO ACE

JAIPUR

E.E. (CMI)

JAIPUR

E.E. (NRW CELL)

JAIPUR

S.E. (CITY CIRCLE) NORTH

JAIPUR

EE & TA TO SE

JAIPUR

E.E.(MON.)

JAIPUR

E.E. CITY DN. NORTH-I

JAIPUR

E.E. CITY DN. NORTH-II

JAIPUR

EE CITY DN. NORTH- III

JAIPUR

EE CITY DN. NORTH- IV

JAIPUR

S.E. (CITY CIRCLE) SOUTH

JAIPUR

EE & TA TO SE

JAIPUR

E.E. CITY DN. SOUTH-I

JAIPUR

E.E. CITY DN. SOUTH-II

JAIPUR

E.E. CITY DN. SOUTH- III

JAIPUR

E.E. CITY DN. SOUTH- IV

JAIPUR

S.E. PROJECT CR.JAIPUR CITY JAIPUR

TA TO S.E. PROJECT CR.JAIPUR CITY JAIPUR

E.E. PROJECT DN. I

JAIPUR

E.E. PROJECT DN. II

JAIPUR

E.E. PROJECT DN-I (South)

JAIPUR

E.E. PROJECT DN-II (NORTH)

JAIPUR

S.E. (DISTRICT CIRCLE)

JAIPUR

EE & TA TO SE

JAIPUR

E.E. (MON.)

JAIPUR

E.E. (DISTT. RURAL DN.-I)

JAIPUR

E.E. (DISTT. RURAL DN.-II)

JAIPUR

E.E. (DISTT. RURAL DN.-III)

DUDU

E.E.

SHAHPURA

ADDL. C.E. (NCR)

ALWAR

01427 01427 01427
01572 01572 01572 01572 01574
01592 01592 01592 01592 01592 01593 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141
0144

224236 224236 223325
274029 274029 274029 270619 230162
232419 232533 234305 2702700 2702700 2702700 2702700 2300281 2300281 2300281 2301453 2311727 2312244 2988545 2709537 2709537 2705173 2740815 2940746
2711894 2786041 2226091
2706878 2706878 2706878 2221802 2223127
2700336

TELEPHONE NO. EXTN. RESI. 220163 270350 270703 230163
232753 234446
2522138 2623868
2550081
2623868

e-mail i.d.

Fax No. 2222585

[email protected]
[email protected] [email protected]
[email protected] [email protected]
[email protected]
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
[email protected]
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
[email protected]
[email protected] [email protected] [email protected]
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

R12/21
S. NAME OF OFFICER NO.

PHED JAIPUR PBX NO: 2222337, 2221837, 2222522, 2225461, 2222263, 2222265 LIST OF P.H.E.D. OFFICERS AND THEIR TELEPHONE NOS. (TENTATIVE)

MOBILE NO. DESIGNATION

PLACE

STD CODE OFFICE

TELEPHONE NO. EXTN. RESI.

282 SH. ASHOK YADAV 9414071895

9414071895

283 SH. RAM CHANDRA VERMA 9461194350

9461194350

284 SH. LAXMAN PRASAD BAIRWA 9413304322 9413304322

285 SH. RAVI KUMAR METHI 7300074966

7300074966

286 SH. BRIJ KISHORE ARYA 9799559236

9799559236

287 SH. RAMESH CHAND SAINI 9413304430

9413304430

288 SH. DHARMENDRA YADAV 9829048643

9829048643

289 SH. VIKAS MEENA 97993161310

97993161310

290 SH. SUNIL KUMAR GARG 9413358866

9413358866

291 SH. JAGAN PRASAD MEENA 8114421589

8114421589

292 SMT. MANJU TYAGI 9414215583

9414215583

293 SH. PRAKASH CHAND MEENA 9828344468 9828344468

294

9414083960

295 SH. JAGAN PRASAD MEENA 8114421589

8114421589

296 SH. JAGAT TIWARI 9414350789

9414350789

297 SH. RAMCHANDRA 9414788972

9414788972

298 SH. RAJESH KUMAR MEENA 9414680481

9414680481

299

9414930207

300

301 SH. RAMJEET SINGH MEENA 9413330022

9413330022

302 SH. NILESH KUMAR 9414357807

9414357807

303 SH. RAVINDRA KUMAR CHAUDHARY 94140234089414023408

304 SH. VIJAY SINGH 9461541946

9461541946

305 SH. BANWARI LAL MEENA 9414253857

9414253857

306 SH. ASHOK KUMAR AGARWAL 9414930207 9414930207

307 SH. SHANKAR LAL MEGHWAL 9928499145 9928499145

308 SH. RAM PRAKASH GUPTA 9414712645

9414712645

309 SH. SANJAY AGARWAL 9571615555

9571615555

310 SH. LAL SINGH MEENA 9462704570

9462704570

311 SH. NIRANJAN MEENA 9468603447

9468603447

312 SH. SITARAM MEENA 9414340615

9414340615

313 SH. KAILASH LAL GUPTA 9414486238

9414486238

314 SH. SANTOSH KUMAR MEENA 9664433078 9664433078

315 SH. HARGYAN LAL MEENA 9414553125

9414553125

316

317 SH. PARSHURAM VERMA 9414461921

9414461921

318 SH. ARUN KUMAR GUPTA 9414340502

9414340502

319

320 SH. RAJESH KUMAR MEENA 9414281568

9414281568

321 SH. RAVINDRA KUMAR MEENA 9414512295 9414512295

322 SH. AJAY KUMAR SHARMA 9414137379

9414137379

323 SH. GIRDHARI LAL 9460151711

9460151711

324 SH. DARA SINGH TANWAR 9928025545

9928025545

325 SH. ARUN KUMAR SETHIA 9414285340

9414285340

326 SH. BHUWNESHWAR AGNIHOTRI 9928087131 9928087131

327 SH. BALBIR SINGH 9414018610

9414018610

328 SH. JASVINDRA SINGH 9414324292

9414324292

329 SH. NASEEF AHMED KHAN 7014647401

7014647401

E.E. (MON.) E.E. (CMI) S.E. (NCR) EE & TA TO SE (NCR) E.E. (MON.) E.E. (NCR) BHIWADI EE. RURAL DN.-I (NCR) E.E. RURAL DN.-II (NCR) SUPDT. ENGINEER EE & TA TO SE E.E. (MON.) E.E E.E. E.E. ADDL. C.E. E.E. (MON.) E.E. (CMI) E.E. (NRW CELL) SUPDT. ENGINEER EE & TA TO SE E.E. (MON.) E.E. (CITY) E.E. (RURAL) E.E. E.E. SUPDT. ENGINEER EE & TA TO SE EE (MON.) E.E. E.E. SUPDT. ENGINEER EE & TA TO SE EE (MON.) E.E. E.E. SUPDT. ENGINEER EE & TA TO SE EE (MON.) E.E. E.E. ADDL. C.E. E.E. (MON.) E.E. (CMI) E.E. (NRW) SUPDT. ENGINEER EE & TA TO SE E.E. (MON.) E.E. (CITY P&D I)

ALWAR ALWAR ALWAR ALWAR ALWAR BHIWADI ALWAR ALWAR ALWAR ALWAR ALWAR RAJGARH BEHROR ALWAR BHARATPUR BHARATPUR BHARATPUR BHARATPUR BHARATPUR BHARATPUR BHARATPUR BHARATPUR DEEG BAYANA KAMAN DHOLPUR DHOLPUR DHOLPUR DHOLPUR BARI S.MADHOPUR S.MADHOPUR S.MADHOPUR S.MADHOPUR GANGAPUR KARAULI KARAULI KARAULI KARAULI HINDAUN BIKANER BIKANER BIKANER BIKANER BIKANER BIKANER BIKANER BIKANER

0144 0144 0144 0144 0144
0144 0144 0144 0144 0144 01464 01494 0144 05644 05644 05644 05644 05644 05644 05644 05644 05641
05642 05642 05642 05642
07462 07462 07462 07462
07464 07464 07464 07464 07469 0151 0151 0151 151 0151 0151 0151 0151

2700336 2700336

2700336 2700336 2700336 220607 220066 2980768 222731 / FAX 221500 222731 222731 222731 221500 221500 221500 222776 220180

223075 223075 223075 220728

220062 222526 222526 220209

220223

250327 250327 250327 250219 230595 2226451/ FAX 2226451 2226453 2226453

2226454 2226454 2226454 2226456

2500663
2700259 220608 222465 2330494 223050
225656 222630 220190
220805 220361 220542 250327
230545 2547551
2226455 2226457

e-mail i.d.

Fax No. 2222585

[email protected]
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
[email protected] [email protected] [email protected]
[email protected]
[email protected] [email protected]
[email protected]
[email protected] [email protected] [email protected]
[email protected] [email protected] [email protected]
[email protected] [email protected] [email protected]
[email protected]
[email protected]

R12/21
S. NAME OF OFFICER NO.

PHED JAIPUR PBX NO: 2222337, 2221837, 2222522, 2225461, 2222263, 2222265 LIST OF P.H.E.D. OFFICERS AND THEIR TELEPHONE NOS. (TENTATIVE)

MOBILE NO. DESIGNATION

PLACE

STD CODE OFFICE

TELEPHONE NO. EXTN. RESI.

330 SH. VIJAY KUMAR VERMA 9414137051(Addl. Chrg) 9414137051

331 SH. RAJEEV DATTA 9414502232

9414502232

332 SH. KRISHNA KUMAR DOGRA 9928025534 9928025534

333 SH. VIJAY KUMAR VERMA 9414137051

9414137051

334 SH. POORAN CHAND MIDHA 9414482553

9414482553

335 SH. MOHAN LAL ARORA 9414368846

9414368846

336 SH. AMRIT SINGH SONI 9414507975

9414507975

337 SH. RAVI BAVEJA 9414398536

9414398536

338

339 SH. DHARAMPAL CHAHAR 9414482548

9414482548

340

341 SH. MANOJ KUMAR SINGH 9460012012

9460012012

342 SH. HARPAL SINGH NEHRA 9414502295

9414502295

343

344 SH. DINESH KUMAR KUKNA 9414426537

9414426537

345 SH. TARA CHAND PILANIA 8279108365

8279108365

346 SH. DEEPAK BANSAL 9460453107 / 9784594107 9784594107

347 SH. MANOHAR LAL GODARA 9929985368

9929985368

348

349 SH. RAM MURTI CHOUDHARY 9414417378 9414417378

350

351 SH. LAL BAHADUR GODARA 9414506443

9414506443

352 SH. GOVIND PRASAD SHARMA 9413594452 9413594452

353 SH. RAMAWATAR SAINI 9413974980

9413974980

354 SH. RAMPAL MITTAL 9414482342

9414482342

355 SH. SHAMBHU DAYAL CHAUHAN 9461249797

9461249797

356 SH. PREETAM KUMAR MODI 9269904418

9269904418

357 SH. SUSHIL KUMAR 9950327767

9950327767

358

359 SH. ROHITASHAV KUMAR 9414081294

9414081294

360 SH. RAJPAL SINGH 9414413157

9414413157

361

362

363 SH. MAHENDRA SINGH 9460842809

9460842809

364

365 SH. RAM KUMAR CHAHIL 9413069769

9413069769

366 SH. JHUTHARAM NAYAK 9413141300

9413141300

367 SH. KIRODI LAL MEENA 9460338555

9460338555

368 SH. BANWARI LAL LAKHESAR 9414503169 9414503169

369 SH. KAILASH CHAND POONIA 9414083220 9414083220

370

371 SH. RAMNIWAS RAIGAR 9602487005

9602487005

372 SH. DAYA RAM BALAN 9414511117

9414511117

373 SH. RAM KUMAR 8302341299/9414080634

9414080634

374 SH. MUKUL BHARGAVA 9414708217

9414708217

375 SH. MANOJ KUMAR SHARMA 8239387833

8239387833

376 SH. JITENDRA SHARMA 9828041261

9828041261

377 SH. TARA CHAND 9414013855

9414013855

E.E. (CITY P&D II) E.E. (CITY DN.-III) E.E. DISTT. DN-I LUNKARNSER E.E. (DISTT. RURAL-II) SUPDT. ENGINEER EE & TA TO SE E.E. (MON.) E.E. CITY E.E. DISTRICT E.E. E.E. SUPDT. ENGINEER EE & TA TO SE E.E. (MON.) E.E. E.E. ADDL. C.E (PROJECT) E.E. E.E. (NRW CELL) S.E. PROJECT CR. EE & TA TO SE E.E. PROJECT DN. E.E. PROJECT DN. 7014737800 E.E. PROJECT DN. EE PROJECT DN. E.E. PROJECT DN. E.E. PROJECT DN. E.E. PROJECT DN. KARAMSANA S.E. PROJECT EE & TA TO SE E.E. PROJECT DN. E.E. PROJECT DN.-I E.E. PROJECT DN. E.E. PROJECT DN. E.E. PROJECT DN. E.E. PROJECT DN. SUPDT. ENGINEER EE & TA TO SE E.E. (MON.) E.E. E.E. E.E. E.E. E.E. ADDL. C.E. E.E. (MON.) E.E. (CMI) E.E. (NRW CELL)

BIKANER BIKANER BIKANER BIKANER GANGANAGAR GANGANAGAR GANGANAGAR GANGANAGAR GANGANAGAR SURATGARH ANOOPGARH
HANUMANGARH
HANUMANGARH
HANUMANGARH
HANUMANGARH
NOHAR CHURU CHURU CHURU CHURU CHURU TARANAGAR
SARDARSHAHAR
SUJANGARH DHANNASAR RATANGARH BIKANER NOHAR JHUNJHUNU JHUNJHUNU JHUNJHUNU SIKAR FATEHPUR KHETRI NAWALGARH LAXMANGARH CHURU CHURU CHURU CHURU RATANGARH TARANAGAR SUJANGARH SADULPUR AJMER AJMER AJMER AJMER

0151 0151 0151 0151 0154 0154 0154 0154 0154 01509 01498 01552 01552 01552 01552 01555 01562 01562 01562 01562 01562 01561 01564 01568
01567 0151
01592 01592 01592 01572
01593
01562 01562 01562 01562 01567 01561 01568
0145 0145 0145 0145

2226463 2226469 2226473 2226475 2445031 2445031 2445031 2445064 2442186 220294 223498 260553
260553 260553 220223 251415 251415 251415 251415 251415 284630 220452
232419 232419
250223 250223 250223 250343 222076 240240 221455
2628475/ FAX 2970247 2628475 2628475 2628475

2226464 2226470 2226474 2226476 2100055 2434773 2422187 220143 223497
260985 220273 252709
232536
250794 250363 222063 240243 2628813

e-mail i.d.

Fax No. 2222585

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
[email protected]
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
[email protected]
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

[email protected] [email protected] [email protected]
[email protected]

R12/21
S. NAME OF OFFICER NO.
378 SH. RAJIV KUMAR 9414681482 379 SH. RAVINDRA GARG 9414372509 380 SH. VISHNU PRAKASH SHARMA 7597087715 381 SH. SAMPAT LAL JEENGAR 9414212310 382 SH. GOPAL SHARMA 9413301330 383 SH. JAGMAL SINGH RATHORE 9414708022 384 SH. RAJENDRA JAIMAN 9461474773 385 SH. DHANNA RAM CHAUHAN 9414548761 386 SH. NARENDRA KUMAR AREN 9414223664 387 388 389 SH. ONKAR RAM MUNDEL 9414556369 390 SMT. MEETU JAIN 9414022405 391 SH. NIRANJAN SINGH HADA 9413864291 392 SH. PRATHVI SINGH GURJAR 9413053610 393 SH. MANOHAR SONGRA 9414435669 394 SH. HIMANSHU GOVIL 9414411036 395 SH. SANTPAL SINGH 9468651601 396 397 SH. RAMCHANDRA RAD 9413400333 398 SH. J. K. CHARAN 9414426189 399 SH. MADAN LAL MEENA 9414037705 400 SH. DAUD ALI 9414548316 401 SH. GOPI CHAND VERMA 8239611158 402 SH. RAJ SINGH CHAUDHARY 9414031727 403 SH. MOHAN LAL MEENA 8107044060 404 405 406 SH. KOMAL SINGH SINSINEWAR 9414704244 407 408 SH. MAHESH JANGID 9875064527 409 SH. ANIL KUMAR GOYAL 8104691349 410 411 SH. HARENDRA KIRAD 9887227081 412 SH. SUDHIR VERMA 9829059333 413 SH. RAJENDRA SRIVASTAVA 414 SH. LALIT KISHORE SHARMA 9414936244 415 SH. SHYAM MAHESHWARI 9468855060 416 SH. BHARAT BHUSHAN MINGLANI 9414480604 417 SH. SOMESH MEHRA 9414354380 418 419 SH. DEVKI NANDAN VYAS 9460056901 420 SH. RAVI MOHAN MEENA 9414404092 421 422 SH. VIVEK KUMAR SHARMA 9414182051 423 SH. RAJENDRA BHARGAVA 9414485082 424 SH. DEEPAK KUMAR JHA 9414420813 425 SH. VINOD KOTHARI 9414327808

PHED JAIPUR PBX NO: 2222337, 2221837, 2222522, 2225461, 2222263, 2222265 LIST OF P.H.E.D. OFFICERS AND THEIR TELEPHONE NOS. (TENTATIVE)

MOBILE NO. DESIGNATION

PLACE

STD CODE OFFICE

TELEPHONE NO. EXTN. RESI.

9414681482 9414372509 7597087715 9414212310 9413301330 9414708022 9461474773 9414548761 9414223664 9983962417 9413339746 9414556369 9414022405 9413864291 9413053610 9414435669 9414411036 9468651601 9414212310 9413400333 9414426189 9414037705 9414548316 8239611158 9414031727 8107044060
9929870659 9414704244
9875064527 8104691349 9414222924 9887227081 9829059333 9413304322 9414936244 9468855060 9414480604 9414354380 9414333883 9460056901 9414404092 8107464900 9414182051 9414485082 9414420813 9414327808

SUPDT. ENGINEER EE & TA TO SE E.E. (MON.) E.E. (CITY DN.-I) E.E. (CITY DN.-II) E.E. (DISTRICT DN.) E.E. E.E. E.E. E.E. PROJECT DN. SUPDT. ENGINEER EE & TA TO SE E.E. (MON.) E.E. (CITY DN.) E.E. (RURAL DN.) E.E. SUPDT. ENGINEER EE & TA TO SE E.E. (MON.) E.E. E.E. E.E. E.E. E.E. SUPDT. ENGINEER EE & TA TO SE E.E. (MON.) E.E. E.E E.E. PROJECT ADDL. C.E. E.E. (MON.) E.E. (CMI) E.E. (NRW CELL) SUPDT. ENGINEER (CITY) EE & TA TO SE EE (MON) TO SE E.E. (CITY DN.- I) E.E. CITY DN.-II E.E. (DISTT RURAL DN.) E.E. SUPDT. ENGINEER EE & TA TO SE E.E. (MON.) E.E. E.E. SUPDT. ENGINEER EE & TA TO SE

AJMER

0145

AJMER

0145

AJMER

0145

AJMER

0145

AJMER

0145

AJMER

0145

KEKRI

01467

BEAWAR

01462

KISHANGARH 01463

KEKRI

01467

BHILWARA 01482

BHILWARA 01482

BHILWARA 01482

BHILWARA 01482

BHILWARA 01482

SHAHPURA 01484

NAGAUR

01582

NAGAUR

01582

NAGAUR

01582

NAGAUR

01582

DEEDWANA 01580

MERTACITY 01590

MAKRANA 01588

KUCHAMAN CITY

TONK

01432

TONK

01432

TONK

01432

TONK

01432

MALPURA

TONK

01432

KOTA

0744

KOTA

0744

KOTA

0744

KOTA

0744

KOTA

0744

KOTA

0744

KOTA

0744

KOTA

0744

KOTA

0744

KOTA

0744

RAMGANJ MANDI 07459

BUNDI

0747

BUNDI

0747

BUNDI

0747

BUNDI

0747

LAKHERI

JHALAWAR 07432

JHALAWAR 07432

2970165 2970165 2970165 2628476 2627483 2970158
226208 251117 220389 240641 240641 240641 240330
222342 240780/ FAX 241758 240780 240780 240892 220346 220065 241353
248009 248009 248009 248009
2504614/ FAX 2501551 2501551 2501551 2501551 2501104 2501104 2501104 2501961 2387606 2500598 221202 2456448 2456448 2456448 2456448
232285 / FAX 230415 232285

2623458 2643590 2620284 227208 2641592 220323 240139
256063 223239 240565 240865 PP 240805 220347 220066 241496 247437
2503144
2504095
2503238 2501918 2476448 221240 2456447
2456447 232812

e-mail i.d.

Fax No. 2222585

[email protected]

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
[email protected]

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
[email protected]

[email protected] [email protected] ee[email protected] [email protected]

[email protected]
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
[email protected] [email protected] [email protected]

R12/21
S. NAME OF OFFICER NO.

PHED JAIPUR PBX NO: 2222337, 2221837, 2222522, 2225461, 2222263, 2222265 LIST OF P.H.E.D. OFFICERS AND THEIR TELEPHONE NOS. (TENTATIVE)

MOBILE NO. DESIGNATION

PLACE

STD CODE OFFICE

TELEPHONE NO. EXTN. RESI.

426 SH. MOHAR SINGH MEENA 9461518175

9461518175

427

9414257004

428 SH. ASHOK KUMAR YADAV 9413304710

9413304710

429 SH. P.K. BHAGHLA 9414939456

9414939456

430 SH. PRAMOD KUMAR JHALANI 9414444564 9414444564

431

432 SH. ARVIND KHINCHI 9414183060

9414183060

433 SH. RAM DAYAL MEENA 9413888207

9413888207

434 SH. VISHNU CHAND GOYAL 9414420792

9414420792

435 SH. PRAHLAD MEENA 9468840966

9468840966

436

437 SH. KAILASH CHAND GOYAL

438 SH. PURSHOTAAM SINGHAL 9414153566

9414153566

439

440 SH. SANJEEV GAUTAM 9413054427

9413054427

441 SH. MANISH BHATT 9413807257

9413807257

442 SH. RAM RATAN DOI 9928355995

9928355995

443 SH.LALIT KISHORE KAROL 9414072818

9414072818

444 SMT. VEDVATI SHARMA 9414263161

9414263161

445

9414285340

446 SH. KISHORE KHACHAWA 9829485425

9829485425

447 SH. VINAY KUMAR JAIN

448 SH. VIPIN JAIN 9414004208

9414004208

449

450

451 SH. SANJAY KUMAR SRIVASTAV 9414170793

9414170793

452 SH. AKHILESH KUMAR SHARMA 9460446301 9460446301

453 SH. PRAMOD KUMAR VERMA 9001813466 9001813466

454 SH. NARESH SINGH 9928910820

9928910820

455 SH. SHIV DAYAL MEENA 9414960906 / 8279108262 8279108262

456 SH. RAKESH KUMAR SAINI 9414857633

9414857633

457 SH. SURESH KUMAR SETHI 9414005190

9414005190

458 SH. RAM LAL MEENA 9649665777

9649665777

459

460 SH. RAJKUMAR SAXENA 9928159985

9928159985

461 SH. RAMNIWAS MEENA 9413380882

9413380882

462

9001813466

463 SH. BABU LAL PARMAR 9672074932

9672074932

464 SH. MULCHAND ROT 9413528358

9413528358

465 SH. SHYOJI RAM 9214852560

9214852560

466 SH. VIJAY SINGH 9413335223

9413335223

467 SH.

468 SH. DHANPAT RAJ SONI 9414423953

9414423953

469 SH. RAJESH AGARI 9521228640

9521228640

470 SH. KALU RAM MEENA 9983962417

9983962417

471 SH. ASHOK KUMAR CHAWLA 9001804565 9001804565

472 SH. HARI BALLABH GOME 8952828454 /9414918876 8952828454

473

9571615555

474 SH. VIVEK CHAND KACHARA 9414620351

9414620351

E.E. (MON.) E.E. E.E. SUPDT. ENGINEER EE & TA TO SE E.E. (MON.) E.E. E.E. S.E. PROJECT CR. EE & TA TO SE E.E. PROJECT DN.-I E.E. PROJECT DN.-II E.E. PROJECT DN.-I E.E. PROJECT DN.-II E.E. PROJECT DN. BHAWANI MANDI E.E. PROJECT DN. E.E. PROJECT DN. ADDL. C.E. EE & TA TO ACE E.E. (MON.) E.E. (CMI) E.E.(NRW) SUPDT. ENGINEER EE & TA TO SE E.E. (MON.) E.E. CITY DN.-I E.E. CITY DN.-II E.E. (DISTT RURAL DN.) E.E. SUPDT. ENGINEER EE & TA TO SE E.E. (MON.) E.E. E.E. (RAJSAMAND) E.E. PROJECT DN. SUPDT. ENGINEER EE & TA TO SE E.E. (MON.) E.E. SUPDT. ENGINEER EE & TA TO SE EE (MON.) E.E. E.E. E.E. SUPDT. ENGINEER EE & TA TO SE EE (MON.) E.E.

JHALAWAR 07432

JHALAWAR 07432

BHAWANIMANDI 07433

BARAN

07453

BARAN

07453

BARAN

07453

BARAN

07453

CHABRA

07452

JHALAWAR 07432

JHALAWAR 07432

JHALAWAR 07432

JHALAWAR 07432

KOTA

0744

KOTA

0744

JHALAWAR 07432

BARAN

07453

BUNDI

0747

UDAIPUR

0294

UDAIPUR

0294

UDAIPUR

0294

UDAIPUR

0294

UDAIPUR

UDAIPUR

0294

UDAIPUR

0294

UDAIPUR

0294

UDAIPUR

0294

UDAIPUR

0294

UDAIPUR

0294

SALUMBER 02906

RAJSAMAND 02952

RAJSAMAND 02952

RAJSAMAND 02952

AMET

KANKAROLI 02952

NATHDWARA 02953

DUNGARPUR 02964

DUNGARPUR 02964

DUNGARPUR 02964

DUNGARPUR 02964

CHITTORGARH 01472

CHITTORGARH 01472

CHITTORGARH 01472

CHITTORGARH 01472

NIMBAHEDA 01477

BEGUN

01474

BANSWARA 02962

BANSWARA 02962

BANSWARA 02962

BANSWARA 02962

232285 230454 222813 237052 / FAX 237043
237052 / FAX 237043 222468
234045 234045
2481538 / FAX 2481538 2489087 2489087 2489087
2940419 2481539 2481539 2481540 2421872 2481543 230823
223136 232274 232512 232512 232512 232512 240918 240918 240918 241135 220100
242480 242480 242480 242480

231190 230360 230360
234046
2561214
2803699 2487577 2481709 2454256 2481709
220239 232520 232520 241170 245940
242473

e-mail i.d.

Fax No. 2222585

[email protected] [email protected] [email protected]
[email protected] [email protected] [email protected]
[email protected] [email protected] [email protected]
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

[email protected]
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
[email protected] [email protected]
[email protected] [email protected]
[email protected]
[email protected]

Preparing to load PDF file. please wait...

0 of 0
100%
Phed Jaipur Pbx No: 2222337, 2221837, 2222522, 2225461