Pozavarovalnica Sava, d


Download Pozavarovalnica Sava, d


Preview text

Pozavarovalnica Sava, d.d. Dunajska 56, Ljubljana
Na podlagi določil 106. in 133. člena Zakona o trgu finančnih inštrumentov (ZTFI, Ur. L. RS, št. 67/07) in Pravil Ljubljanske borze, d.d. uprava druţbe objavlja
sklepe 21. skupščine delniške družbe POZAVAROVALNICA SAVA, d.d., Ljubljana, ki je bila v četrtek, 10. 7. 2008, ob 11.00 uri
Na skupščini je bilo pri 1. in 2. točki dnevnega reda zastopanih 3.529.939 št. delnic, kar predstavlja 37,7029 % osnovnega kapitala druţbe in 37,7037 % glasovalnih pravic druţbe. Pri 3. točki dnevnega reda se je sklepčnost povišala in do zadnje točke dnevnega reda ostala nespremenjena, in sicer je bilo zastopanih 3.568.002 št. delnic, kar predstavlja 38,1094 % osnovnega kapitala in 38,1103 % glasovalnih pravic druţbe. Vsaka delnica šteje en glas.
Seji skupščine je prisostvoval notar Miro Košak.
K posameznim točkam dnevnega reda so bili sprejeti naslednji sklepi:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev njenih organov, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
PREDLOG SKLEPA: Skupščina za predsednico skupščine izvoli ga. Branko Neffat. Skupščina izvoli verifikacijsko komisijo v sestavi Robert Ernestl, Nejc Apšner in Nika Matjan. Skupščina potrdi predlagani dnevni red. Skupščina se seznani, da bo delo skupščine spremljal vabljeni notar Miro Košak.
Sklep je bil soglasno sprejet.
2. Sprememba statuta družbe
PREDLOG SKLEPA Prvi odstavek 29. člena Statuta družbe se spremeni tako, da se v celoti glasi:
»Družba objavlja podatke ali sporočila družbe, za katere je predvidena zakonska dolžnost objave ali ki so pomembna za družbo ali delničarje, na borzno informacijskem sistemu SEO-net Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in na uradni spletni strani družbe. Družba objavlja sklic skupščine in podatke ali sporočila, za katere obstoji zakonska obveznost objave v tiskani obliki, tudi v dnevniku Delo ali v dnevniku Finance ali v dnevniku Dnevnik ali v Uradnem listu Republike Slovenije.«
1

Sklep je bil sprejet. O predlaganem sklepu je glasovalo 3.529.582 št. glasov. Za sprejem sklepa je glasovalo 100 % oddanih glasov, proti pa 0 % oddanih glasov.
3. Predstavitev letnega poročila za leto 2007 z mnenjem revizorja in pisnega poročila Nadzornega sveta k letnemu poročilu ter predstavitev letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2007 z mnenjem Nadzornega sveta
PREDLOG SKLEPA: Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2007 z mnenjem revizorja, poročilom Nadzornega sveta k letnemu poročilu in letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2007 z mnenjem Nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju za leto 2007.
Sklep je bil sprejet. O predlaganem sklepu je glasovalo 3.567.645 št. glasov. Za sprejem sklepa je glasovalo 100 % oddanih glasov, proti pa 0 % oddanih glasov.
4. Uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za leto 2007
PREDLOG SKLEPA 4.1: Višina bilančnega dobička po stanju na dan 31.12.2007 znaša 35.914.680,80 EUR. Bilančni dobiček je sestavljen iz čistega izida poslovnega leta 2007 v višini 9.102.711,52 EUR in prenesenega čistega izida v višini 26.811.969,28 EUR. Bilančni dobiček v višini 35.914.680,80 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.
Sklep je bil sprejet. O predlaganem sklepu je glasovalo 3.567.645 št. glasov. Za sprejem sklepa je glasovalo 100 % oddanih glasov, proti pa 0 % oddanih glasov.
PREDLOG SKLEPA 4.2: Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2007.
Sklep je bil sprejet. O predlaganem sklepu je glasovalo 3.567.645 št. glasov. Za sprejem sklepa je glasovalo 100%, proti pa 0 % oddanih glasov.
5. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2008 PREDLOG SKLEPA NADZORNEGA SVETA:
2

Skupščina za revidiranje letnega poročila Pozavarovalnice Sava, d.d. za poslovno leto 2008 imenuje pooblaščeno revizijsko družbo BDO EOS, družba za revidiranje, d.o.o., Dunajska 106, Ljubljana.
Sklep je bil sprejet. O predlaganem sklepu je glasovalo 3.567.645 delnic. Za sprejem sklepa je glasovalo 100 % oddanih glasov, proti pa 0 % oddanih glasov.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih toţb.

Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji največji delničarji druţbe:

Delničar
SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŢBA, D.D. POTEZA NALOŢBE, D.O.O. KD GALILEO, VZAJEMNI SKLAD FLEKSIBILNE KD RASTKO, DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD BANKA CELJE, D.D. ZAVAROVALNICA TRIGLAV-KRITNI SKLAD ŢZ

Št. delnic
2.340.631 471.642 250.000 130.000 125.250 34.867

Št. glasovalnih
delnic
2.340.631 471.642 250.000 130.000 125.250 34.867

Glasovalna pravica v %
25,0000% 5,0376% 2,6702% 1,3885% 1,3378% 0,3724%

Ljubljana, 10. 7. 2008

Pozavarovalnica Sava, d.d.

mag. Zvonko IVANUŠIČ,

Dušan ČEČ,

namestnik predsednika uprave

predsednik uprave

3

Preparing to load PDF file. please wait...

0 of 0
100%
Pozavarovalnica Sava, d