PhD Indigenous Scholarship Program


Download PhD Indigenous Scholarship Program


Preview text

PhD Indigenous Scholarship Program

Sr.

PIN No.

No

Regd.No.

Student Name Supervisor Name

Agriculture

1 112-32654-2Av1-040 2012-ag-900 Mr. Absaar Tariq Dr. Shahzad M. A. Basra

2 213-56673-2AV2-166 2008-ag-2268 Mr. Muhammad Dr. Muhammad

(50023755)

Shahid

Farrukh Saleem

3 213-59071-2AV2-017 2008-ag-1957 Mr. Iftikhar Ali Dr. Shakeel Ahmad

(50023764)

Anjum

4 213-63586-2Av2-010 2006-ag-1544 (50025819)

Mr. Abdul Rehman

Dr. Muhammad Farooq

5 063-123053-Av3-069 2000-ag-1353 Imran Qadir

Dr. Muhammad Ayub

6 074-2285-Av4-049 2002-ag-1530 Mr. Muhammad Dr. Nadeem Akbar Aamir

7 074-0502-Av4-053 2003-ag-1900 Mr. Muhammad Dr. M. Athar

kashif Hanif

Nadeem

Muhammad

8 074-1208-Av4-006 2003-ag-1586

Zeeshan

Dr. M. Ayub

Nadeem

9 074-0412-Av4-159

94-ag-1184

Mr. Safdar Hussain

10 074-2939-Av4-099 2002-ag-1568 Mr. M. Asif Ali

Dr. M. Farrukh Saleem
Dr. Syed Aftab Wajid

11 074-1212-Av4-125 2002-ag-1613 Naeem Iqbal Dr. Nadeem Akbar

12 106-2049-Av6-067

91-ag-1093

Mr. Amjed Ali Dr. Ashfaq Ahmad

13 106-2335-Av6-057 2003-ag-2436 Mr. Muhammad Dr. Muhammad

Talha

Tahir

14 106-1218-Av6-130 2002-ag-1452 Mr. Tariq Aziz Dr. Fahad Rasul

15 063-197-Av3-008 16 315-4179-2AV3-018
(50033768)

99-ag-1054 99-ag-1319

Muhammad Akram
Mr. Muhammad Akhlaq Mudassir

Dr. Muhammad Asghar Malik
Dr. Fahad Rasul

315-8275-2AV3-047

Mr. Muhammad

17

(50033792)

2010-ag-2767 Faizan Anjum Dr. Tasneem Khaliq

Rafiq

18 315-4752-2AV3-021 2008-ag-2521 (50033770)

Mr. Ali Raza

Dr. Muhammad Ashfaq Wahid

19 112-23222-2Av1-017 2008-ag-2195 (50021442)

Mr. Ali Ahsan Bajwa

Dr. Ehsan Ullah

20 112-30569-2Av1-124 2005-ag-1586 Mr. Aamir Sajjad Dr. Ehsan Ullah

Department
Agronomy Agronomy Agronomy Agronomy Agronomy Agronomy Agronomy
Agronomy
Agronomy Agronomy Agronomy Agronomy Agronomy Agronomy Agronomy Agronomy
Agronomy
Agronomy Agronomy Agronomy

PhD Indigenous Scholarship Program

Sr.

PIN No.

No

Regd.No.

Student Name Supervisor Name

(50021593)

21 112-22217-2AV1-228 2005-ag-1772 Mr. Muhammad Dr. Nadeem Akbar

(50022626)

Asim Rashid

22 213-53412-2AV2-032 2006-ag-1702 Mr. Ahmad Bilal Dr. Ashfaq Ahmad

Mr. Muhammad

23 213-59088-2AV2-011 2006-ag1573 Waqas Aslam

Dr. Riaz Ahmad

Cheema

24 213-60194-2AV2-005 (50025778)

2008-ag-2004

Mr. Muhammad Saqib

Dr. Abdul Khaliq

25 213-68357-2AV2-046 2007-ag-2092

Mr. Tassadduq Rasool

Dr. Riaz Ahmad

26 213-60108-2AV2-079 2007-ag-2277 Mr. Muhammad

(50025689)

Fahad

Dr. Syed Aftab Wajid

27 213-59776-2AV2-026 (50025791)

2006-ag-1704

Mr. Muhammad Tariq Saeed

Dr. Muhammad Ashfaq Wahid

Dr. Ehsan Ullah/

28 213-65862-2AV2-134 2009-ag-2224 Mr. Sami Ullah Dr. Shakeel Ahmad

Anjum

29 213-67526-2AV2-135 2008-ag-2572

Mr. Ghulam Shabbir

Dr. Tasneem Khaliq

30 213-66028-2AV2-147 2007-ag-2489 Mr. Ali Zohaib Dr. Abdul Jabbar

31 213-57358-2AV2-073 2007-ag-1954 Mr. Muhammad Amir Bakhtavar

Dr. Irfan Afzal

32 213-65866-2AV2-149

2008-ag-2208

Mr. M. Hafiz Maqbool Ahmed

Dr. Muhammad Ashfaq Wahid

33 213-61276-2AV2-075 2005-ag-1715

Mr. Tanweer Ahmad

Dr. Asif Tanveer

34 213-59448-2Av2-043 2009-ag-2784 Mr. Noor Ahmad Dr. Rana Nadeem

(50027467)

Abbas

35 213-61728-2AV2-086 2008-ag-2561

Miss Tahira Tabassum

Dr. Riaz Ahmad

36 213-60980-2AV2-163

2010-ag-646

Miss Saba Iqbal

Dr. Muhammad Farooq

37 213-62900-2Av2-049 2005-ag-1879 Mr. Muhammad Dr. Rashid Ahmad

(50029828)

Irfan

Mr. Hafiz

Dr. Muhammad

38 106-1644-Av6-070 2003-ag-1650 Muhammad Shahid Ibni Zamir

Rashad Javed

Department
Agronomy Agronomy Agronomy
Agronomy Agronomy Agronomy Agronomy
Agronomy
Agronomy Agronomy Agronomy Agronomy Agronomy Agronomy Agronomy Agronomy Agronomy
Agronomy

PhD Indigenous Scholarship Program

Sr.

PIN No.

No

Regd.No.

Student Name Supervisor Name

39 106-1594-Av6-032

89-ag-1183

Mr. Khalid Mahmood

Dr. Abdul Khaliq

40 112-25143-2Av1-179 2005-ag-1463 Ms. Hoor Shaina Dr. Zain ul Abdin (50022378)

41 112-23790-2AV1-134
42 213-60366-2AV2-084 (50025720)
43 213-67460-2AV2-110 (50025823)

2012-ag-10 2012-ag-614 2013-ag-1347

Mr. Ahmad Kamran Khan
Mr. Shah Zaman
Mr. Tauqir Anwar Gondal

Dr. Muhammad Hamid Bashir Dr. Mansoor ul Hassan
Dr. Mansoor-ulHassan

44 063-161075-Av3-058 92-ag-1217

Muhammad Ramzan Asi

Dr. Muhammad Hamid Bashir

45 074-0811-Av4-035

2006-ag-573

Mr. M. Akbar Zafar Khan

Dr. Farooq Ahmad

46 074-3478-Av4-081 2003-ag-2376 Khizar Hayat

Dr. Muhammad Ashfaq

47 074-1230-Av4-007 2003-ag-2366 Mr. Muhammad Dr. Khauram Zia Tayyab Naseem

48 106-1823-Av6-012

96-ag-632

Mr. Muhammad Kashif Nadeem

Dr. Sohail Ahmed

49 106-1998-Av6-019 2003-ag-2392 Mr. Muhammad Dr. Anjum Suhail Asad Ullah

50 106-2004-Av6-112

2002-ag-1773

Mr. Shahzad Saleem

Dr. Mansoor ul Hassan

51 117-8299-Av7-198 2006-ag-1973 Mr. Muhammad Dr. Muhammad

(50018854)

Ibrahim Shahid

Arshad

52 117-4592-Av7-187 2005-ag-1288 Mr. Muhammad Dr. Muhammad

(50018595)

Wasim Abbas

Ahsan Khan

53 117-6345-Av7-080 2004-ag-1095 (50018715)

Mr. Saeed Ahmad

Dr. Muhammad Ashfaq

54 213-60808-2Av2-166

2009-ag-2202

Mr. Muhammad Talha bin Yousaf

Dr. Muhammad Farrukh Nawaz

55 106-2204-Av6-040

95-ag-1384

Mr. Irfan Ashraf

Dr. Rashid Ahmad Khan

56 117-2797-Av7-186 2006-ag-1911 Mr. Farasat Wali Dr. Ahsan Qadir

(50018471)

Shah

Department
Agronomy
Entomology
Entomology
Entomology
Entomology
Entomology
Entomology
Entomology
Entomology
Entomology
Entomology
Entomology
Entomology
Entomology
Entomology Forestry and
Range Management Forestry and
Range Management Forestry and
Range Management

PhD Indigenous Scholarship Program

Sr.

PIN No.

No

57 112-23067-2Av1-315 (50021125)

58 112-27215-2Av1-036 (50021034)

Regd.No. 2005-ag-1388 2012-ag-504

Student Name
Ms. Sarwat Zahoor
Hafiz Ghulam Muhu-Din Ahmed

Supervisor Name
Dr. Hafiza Masooma Naseer
Cheema
Prof. Dr. Abdus Salam Khan

Department
Plant Breeding & Genetics
Plant Breeding & Genetics

59 112-36754-2Av1-044 2004-ag-1103 Mr. Muhammad Dr. Amir Shakeel Plant Breeding &

(50021093)

Arfan

Genetics

60 112-25505-2Av1-199 2005-ag-1938 (50022862)

Miss Madiha Saba

Dr. Farooq Ahmad Khan

Plant Breeding & Genetics

61 112-36499-2Av1-352 (50022437)

2008-ag-38

Mr. Umar Farhan

Dr. Azeem Iqbal Khan

Plant Breeding & Genetics

62 213-64316-2AV2-009 2006-ag-1805 (50025812)
63 213-55553-2AV2-021 2009-ag-2591 (50025643)
64 213-57306-2AV2-004 2009-ag-2230

Miss Sonia Munir
Miss Abia Younas Miss Iqra Ghafoor

Dr. Abdus Salam Khan
Dr. Ihsan Khaliq
Dr. Hafeez Ahmad Sadaqat

Plant Breeding & Genetics
Plant Breeding & Genetics
Plant Breeding & Genetics

213-66438-2AV2-077

Mr. Muhammad

65

(50023739)

2007-ag-2192

Abu Bakar

Saddique

66 213-61578-2AV2-115 2008-ag-2222

Miss Saira Saleem

67 213-62902-2Av2-158 2009-ag-2726

Mr Asim Ali Cheema

Dr. Zulfiqar Ali
Dr. Ihsan Khaliq Dr. Muhammad
Ahsan

Plant Breeding & Genetics
Plant Breeding & Genetics
Plant Breeding & Genetics

68 213-66800-2Av2-067 2009-ag-2272
69 213-59789-2AV2-159 2013-ag-537 70 213-64358-2Av2-178 2006-ag-1732
(50025828) 71 074-1937-Av4-186 2002-ag-1715 72 117-10324-Av7-185 2006-ag-1696
(50019000) 73 117-5050-Av7-194 2010-ag-1439
(50018629) 74 117-9298-Av7-199 2006-ag-1532

Mr. Ikhlaq Ahmad
Miss Maria Ayoub
Miss Shamsa Kanwal
Hafiz M. Wasif Ali
Mr. Khalil Ahmad Mr. Shoaib Ali Sunny Ms. Anila Mohsin

Dr. Tanwir Ahmad Malik
Dr. Muhammad Kashif
Dr. M. Hammad Nadeem Tahir
Dr. M. Saleem
Dr. Muhammad Aslam
Dr. Ihsan Khaliq
Dr. Hafeez Ahmad Sadaqat

Plant Breeding & Genetics
Plant Breeding & Genetics
Plant Breeding & Genetics
Plant Breeding & Genetics
Plant Breeding & Genetics
Plant Breeding & Genetics
Plant Breeding & Genetics

PhD Indigenous Scholarship Program

Sr.

PIN No.

No

Regd.No.

Student Name Supervisor Name Department

75 315-8845-2AV3-051 2008-ag-2376 (50033795)

Ms. Nafeesa Aslam

Prof. Dr. Asif Ali

Plant Breeding & Genetics

76 315-1684-2AV3-007 2009-ag-2492 Mr. Muhammad Dr. Amir Shakeel Plant Breeding &

(50033758)

Awais Farooq

Genetics

77 315-21900-2AV3-122 (50033853)

2010-ag-3010

Mr. Muhammad Arslan Akhtar

Dr. Muhammad Aslam

Plant Breeding & Genetics

78 112-33871-2Av1-223 2005-ag-2032 (50021333)

Mr. Anwar ul Haq

Dr. Nazir Javed Plant Pathology

79 112-27836-2Av1-006 2008-ag-2435 (50021530)

Miss Amna Fayyaz

Dr. Shahbaz Talib Sahi

Plant Pathology

80 112-30923-2Av1-039 (50021677)
81 213-53927-2AV2-151 (50025640)

2007-ag-2202 2009-ag-2940

Mr. Muhammad Zeeshan Mansha
Miss Anam Moosa

Dr. Shahbaz Talib Sahi
Dr. Shahbaz Talib Sahi

Plant Pathology Plant Pathology

82 112-25046-2Av1-144 (50021107)

Soil & Environmental Sciences

2005-ag-1704

Ms. Ana Aslam

Dr. Zahir Ahmad Zahir

Soil & Environmental Sciences

83 112-21564-2Av1-008 (50021414)

2007-ag-2140

84 213-66776-2AV2-008 (50025822)

2006-ag-1491

85 213-60396-2AV2-014 (50025795)

2006-ag-2329

86 213-600926-2AV2-028 2012-ag-971 (50025742)

87 213-58536-2AV2-068 2005-ag-1410

Mr. Haroon Shahzad

Dr. Muhammd Iqbal

Mr. Waqas Ashraf

Dr. Javed Akhtar

Miss Sobia Noor Dr. Muhammad Yaseen

Miss Sarvet Jehan

Dr. Muhammad Iqbal

Mr. Muhammad Dr. Muhammad

Awais Khalid

Yaseen

Soil & Environmental Sciences Soil & Environmental Sciences Soil & Environmental Sciences Soil & Environmental Sciences Soil & Environmental Sciences

88 213-60146-2AV2-091 (50025721)

2004-ag-1114

89 213-63050-2AV2-100 (50025804)

2007-ag-2102

Mr. Imran Rashid Dr. Ghulam Murtaza

Miss Hina Javed

Dr. Muhammad Javed Akhtar

Soil & Environmental Sciences Soil & Environmental Sciences

Sr.

PIN No.

No

90 213-65550-2AV2-098

91 213-63298-2AV2-101

92 213-67022-2PS2-097 93 213-57673-2SS2-091
(50024812) 94 213-65038-2AV2-102

95 063-000010-Av3-051

96 063-171352-Av3-022

97 074-0524-Av4-055

98 074-3119-Av4-033

99 074-1072-Av4-044

100 074-2106-Av4-147

101 074-0353-Av4-135 102 117-6618-Av7-084
(50018735)

PhD Indigenous Scholarship Program

Regd.No.

Student Name Supervisor Name

2007-ag-2383

Miss Zuhra Mazhar

Dr. Javaid Akhtar

2007-ag-2045

Miss Humera Aziz

Dr. Ghulam Murtaza

2012-ag-632

Miss Shamaila Noureen

Dr. Muhammad Khalid

2006-ag-1433

Mr. Waqas Aslam

Dr. Muhammad Khalid

2007-ag-2091 Miss Shazia Iqbal Dr. Javaid Akhtar

86-ag-1065

Imtiaz Ahmad

Dr. Anwar-ulHassan

2001-ag-848 Abdul Rasheed Dr. Abdul Ghafoor

2003-ag-1710

Mr. Khurram Shahzad

2003-ag-1827 Rashid Latif

2001-ag-1035 2003-ag-1612 2001-ag-2572 2003-ag-2350

Muhammad Furqan Ijaz
Miss Bushra Talat
Mr. M. Abdul Qayyum
Miss Sajida Azhar

Dr. Muhammad Iqbal Dr. Anwar us Hassan
Dr. Javaid Akhtar
Dr. M. Khalid
Dr. Javaid Akhtar
Dr. Muhammad Anwar ul Haq

Department
Soil & Environmental Sciences Soil & Environmental Sciences Soil & Environmental Sciences Soil & Environmental Sciences Soil & Environmental Sciences Soil & Environmental Sciences Soil & Environmental Sciences Soil & Environmental Sciences Soil & Environmental Sciences Soil & Environmental Sciences Soil & Environmental Sciences Soil & Environmental Sciences Soil & Environmental Sciences

Sr.

PIN No.

No

103 315-7426-2AV3-038 (50033785)

104 315-15606-2AV3-084 (50033821)

105 315-246-2AV3-001 (50033517)

106 315-17358-2AV3-094 (50033830)

107 315-11728-2AV3-065 (50033806)

108 315-7441-2AV3-039 (50033786)

109 112-27142-2Av1-128 (50022620)
110 112-26031-2Av1-291
111 112-21896-2Av1-211 (50022929)
112 112-34393-2AV1-284 (50022687)
113 112-35469-2AV1-383 (50022639)
114 213-59306-2AV2-076
115 074-2404-Av4-027
116 074-1210-Av4-040
117 074-3697-Av4-156
118 074-2862-Av4-121

PhD Indigenous Scholarship Program

Regd.No. 99-ag-1199 2011-ag-3050

Student Name
Mr. Muhammad Arfan-ul-Haq
Mr. Muhammad Shabaan

Supervisor Name
Prof. Dr. Muhammad Yaseen
Dr. Hafiz Naeem Asghar

2007-ag-2215 Mr. Atif Javed

Dr. Muhammad Iqbal

2008-ag-1783

Hafiz Ubaid ur Rahman

Dr. Amna Sahar

2011-ag-3001

Mr. Muhammad Dr. Hamaad Raza

Ashar Ayub

Ahmad

2001-ag-941

Ms. Ifra Saleem

Dr. Muhammad Aamer Maqsood

2005-ag-1453
2004-ag-1247
2009-ag-509 2005-ag-1454 2003-ag-1842 2009-ag-587 2003-ag-1593 2003-ag-1594 2007-ag-12 2003-ag-1857

Horticultural Sciences

Mr. Abdul

Dr. Muhammad

Manan Saleem Amjad

Mr. Rana Tajammal Husnain

Dr. Muhammad Amjad

Mr. Monis

Dr. Muhammad

Hussain Shah

Usman

Mr. Qamar

Dr. Muhammad

Shahzad Anjum Amjad

Mr. Rizwan Mahmood

Dr. Saeed Ahmed

Mr. Muhammad Dr. C.M. Ayub Waseem Haider

Mr. Muhammad Dr. Muhammad

Saleem

Aslam Khan

Mr. Shahid

Dr. Muhammad

Mahmood

Jafar Jaskani

Mr. Waqar

Dr. Muhammad

Abdus Samad Usman

Mr. Muhammad Dr. Fatima Usman Usman

Department
Soil & Environmental Sciences Soil & Environmental Sciences Soil & Environmental Sciences Soil & Environmental Sciences Soil & Environmental Sciences Soil & Environmental Sciences
Horticultural Sciences
Horticultural Sciences
Horticultural Sciences Horticultural Sciences Horticultural Sciences Horticultural Sciences Horticultural Sciences Horticultural Sciences Horticultural Sciences Horticultural Sciences

Sr.

PIN No.

No

119 106-2001-Av6-014

120 106-1487-Av6-120
121 117-8903-Av7-110 (50018121)
122 117-7869-Av7-100 (50018215)
123 117-3816-Av7-193 (50018537)
124 117-1922-Av7-206 (50018436)
125 117-4441-Av7-172 (50018584)

126 112-29007-2Bm1-004 (50021711)
127 112-22573-2AV1-367 (50022529)
128 213-66918-2AV2-037 (50025738)
129 213-60701-2AV2-092 (50025793)
130 213-65988-2AV2-122 (50023759)
131 213-62082-2BM2-016 (50025327)
132 213-61500-2AV2-137 (50025708)
133 213-57792-2BM2-191 (50023673)
134 117-3158-Bm7-074 (50018498)
135 117-3566-Bm7-081 (50018524)
136 117-1044-Bm7-168 (50019009)
137 213-66222-2BM2-205

PhD Indigenous Scholarship Program

Regd.No.

Student Name Supervisor Name

2000-ag-504 2003-ag-1811 2010-ag-639

Miss Umbreen Shahzad Miss Tahira Abbas Mr. Salman Mushtaq

Dr. Muhammad Jafar Jaskani Dr. Muhammd Aslam Pervez Dr. Muhammad Amjad

2004-ag-1233 Mr. Akhtar Javed Dr. C.M. Ayub

2006-ag-1893

Mr. Rehan Riaz

Dr. Ahmad Sattar Khan

2003-ag-1970

Mr. Hasan Sardar

Dr. Muhammad Asif Ali

2010-ag-995

Mr. Najam Uddin Dr. Rana. M. Aslam Khan

Centre of Biochemistry and Biotechnology

2008-ag-1716

Ms. Mobin Aslam

Dr. Muhammad Sarwar Khan

2012-ag-85

Mr. Zulqurnain Khan

Dr. Sultan Habib Ullah Khan

2006-ag-1384

Miss Sabin Aslam

Dr. Sultan Habib Ullah Khan

2011-ag-516

Miss Sara Shakir Dr. M. Shah Nawaz ur Rehman

2007-ag-2180

Miss Sehrish Ijaz Dr. Muhammad Mubin

2012-ag-1063

Miss Sultana Anwar

Dr. Ghulam Mustafa

2006-ag-1539

Mr. Muhammad Dr. Muhammad

Majid

Sarwar Khan

Hafiz

Dr. Muhammad

2013-ag-04

Muhammad

Shah Nawaz-ul-

Khalid

Rehman

2001-ag-1048

Mr. Ghulam Murtaza

Dr. Muhammad Mubin

2003-ag-1945

Mr. Muhammad Dr. Iqrar Ahmad

Tahir Naveed

Rana

2004-ag-1189

Mr. Usman Saeed

Dr. Iqrar Ahmad Rana

2006-ag-1729 Ms. Saher Ashraf Dr. Ghulam

Department Horticultural Sciences Horticultural Sciences Horticultural Sciences Horticultural Sciences Horticultural Sciences Horticultural Sciences Horticultural Sciences
CABB
CABB
CABB
CABB
CABB
CABB
CABB
CABB
CABB
CABB
CABB
CABB

Sr.

PIN No.

No

(50025417)

138 315-8654-2SS3-074 (50034843)
139 315-1587-2SS3-012 (50034793)
140 112-27408-2SS1-257 (50021036)
141 213-59318-2SS2-088 142 213-67150-2SS2-160
(50024763) 143 213-62726-2SS2-193
(50024520)

144 112-24139-2Av1-001 (50021445)
145 112-23252-2Av1-125 (50022880)
146 112-36255-2EG1-250 (50022435)
147 213-66718-2EG2-071 148 213-61480-2EG2-124
(50024151)

PhD Indigenous Scholarship Program

Regd.No.

Student Name

Supervisor Name Mustafa

Social Sciences

2008-ag-904

Mr. Haroon Yousaf

Prof. Dr. Muhammad Iqbal Zafar

Agricultural & Resource Economics

2007-ag-1733

Mr. Muhammad Dr. Asghar Ali Ali Imran

2005-ag-2116

Mr. Muhammad Dr. Ghaffar Ali Faisal Ali

2009-ag-2318

Miss Arifa Zaib

Dr. Muhammad Khalid Bashir

2006-ag-1999

Mr. Muhammad Asad ur Rehman Naseer

Dr. Muhammad Ashfaq

2014-ag-2677

Miss Mahreen Alam

Dr. Muhammad Ashfaq

Agricultural Extension & Rural Development

2013-ag-65

Ms. Fazia Munazir

Dr. Tanvir Ali

2008-ag-39

Mr. Aamir Raza Dr. Munir Ahmad

Agri. Engineering & Technology

2003-ag-2287 Mr. Ali Raza

Dr. Anjum Munir

2006-ag-2133 2006-ag-2236

Mr. Muhammad Mubashar Omer
Mr. Zuhair Qamar

Dr. Anjum Munir Dr. Anjum Munir

Department
Rural Sociology
Agricultural & Resource Economics Agricultural & Resource Economics Agricultural & Resource Economics Agricultural & Resource Economics Agricultural & Resource Economics
Agricultural Extension & Rural Development Agricultural Extension & Rural Development
Farm Machinery & Power
Farm Machinery & Power
Farm Machinery & Power

Sr.

PIN No.

No

149 315-8536-2EG3-140 (50033717)

150 213-64402-2EG2-038 (50024074)

151 213-59068-2EG2-025 (50024047)

152 213-63520-2EG2-121

153 315-1631-2EG3-023 (50034298)

154 213-68140-2AV2-128 (50025745)
155 213-57486-2AV2-154
156 074-2283-Av4-072
157 074-3327-Av4-061
158 074-1740-Av4-094 159 117-3205-Av7-054
(50018504) 160 117-2258-Av7-205
(50018437)
161 112-24006-2Bm1-449 (50021046)
162 112-22368-2Ps1-272 (50022280)
163 112-25747-2Bm1-519 (50022555)
164 106-1478-Bm6-061

PhD Indigenous Scholarship Program

Regd.No. 2006-ag-2154 2009-ag-3075 2006-ag-2229 2007-ag-1250

Student Name
Mr. Ghulam Murtaza
Mr. Mudassar Anwar Butt
Mr. Junaid Nawaz Chaudhary
Mr. Muhammad Abubakar Aslam

2011-ag-2757

Mr. Muhammad Aslam

Animal & Dairy Sciences

Supervisor Name
Dr. Anjum Munir
Prof. Dr. Muhammad Arshad
Prof. Dr. Allah Bakhsh
Prof. Dr. Muhammad Arshad Prof. Dr. Muhammad Arshad

2014-ag-2228

Mr. Shahzad Ashraf

Dr. Shaukat Ali Bhatti

2009-ag-2376 97-ag-1459 2002-ag-711 2002-ag-695 94-ag-1626 2000-ag-1523
2006-ag-560 2007-ag-587 2012-ag-42 2001-ag-414

Mr. Muhammad Zeeshan Javed Muhammad Shakeel Amjad
Altaf Hussain
Mr. Shahid Nazir
Mr. Muhammad Shafiqur Rehman Mr. Ghulam Abbas Sciences
Ms. Saman Hina
Ms. Aisha Tahir
Ms. Zinayyera Subhani Miss Hina Shahzadi

Dr. Muhammad Sharif
Dr. Mahr-un-Nisa
Dr. Muhammad Qamar Bilal
Dr. M. Sarwar
Dr. Sultan Mahmood Dr. Sultan Mahmood
Dr. Khalil ur Rehman
Dr. Amer Jamil
Dr. Muhammad Shahid Dr. Munir Ahmad Sheikh

Department Farm Machinery & Power Irrigation & Drainage
Irrigation & Drainage
Irrigation & Drainage
Irrigation & drainage
Animal & Dairy Sciences
Animal & Dairy Sciences Animal & Dairy Sciences Animal & Dairy Sciences Animal & Dairy Sciences Animal & Dairy Sciences Animal & Dairy Sciences
Biochemistry
Biochemistry
Biochemistry
Biochemistry

Preparing to load PDF file. please wait...

0 of 0
100%
PhD Indigenous Scholarship Program