Konverzia dokumentov do elektronickej podoby


Download Konverzia dokumentov do elektronickej podoby


Preview text

Konverzia dokumentov do elektronickej podoby

Konverzia dokumentov do elektronickej podoby

Dom kultúry Devín Bratislava - Devín
Ing. Mariana Hurná Ing. Miroslav Novák

Konverzia dokumentov do elektronickej podoby
Základné požiadavky pre text v elektronickom dokumente (usmernenie MF SR pre konverziu dokumentov)
™ čitateľný,
™ označiteľný a kopírovateľný (pokiaľ nie je kopírovanie z odôvodnených dôvodov nepovolené),
™ manuálne vyhľadávateľný (používateľom),
™ spracovateľný inými systémami (napr. kvôli indexácii, vytváraniu vyhľadávacích kategórií, samotnému vyhľadávaniu atď.)
Nedodržanie týchto požiadaviek zabraňuje ďalšiemu spracovávaniu, vyhľadávaniu v texte alebo čítaniu textu zrakovo postihnutými, čo je v rozpore s princípmi informatizácie spoločnosti.

Konverzia dokumentov do elektronickej podoby

Ing. Mariana Hurná Ing. Miroslav Novák

Proces konverzie - skenovanie

Požiadavka - uložené skenované textové dokumenty nesmú mať v zmysle štandardov podobu obrázkov - musia byť „textovo rozoznateľné“.

Spôsob - použitie OCR (Optical Character Recognition) s rozoznávaním slovenských znakov

Výnimky

- obrázky, logá, pečiatky, symboly, ozdobný text, text písaný rukou - nemusia vyhovovať požiadavke „textovej rozoznateľnosti“ - môžu mať naďalej podobu obrázkov

Odporúčané minimálne technické parametre pre skenovanie - rozlíšenie min. 300 DPI - minimálna veľkosť obrázka 600x800 bodov pri skenovaní formátu A4

Konverzia dokumentov do elektronickej podoby

Ing. Mariana Hurná Ing. Miroslav Novák

Nepovinné odporúčania pre zverejňovanie dokumentov
Použiteľné pre všetky typy dokumentov, nie len pre skenované
™ Pri zverejňovaní súborov používať štandardné prípony súborov, aby nevznikali problémy pri identifikovaní ich formátu a pri ich otváraní.
™ Užitočné je pri zverejňovanom súbore uvádzať aj dátovú veľkosť súboru a jeho formát. V prípade použitia ikoniek pre identifikáciu typu súboru je vhodné na webových stránkach používať také, ktoré nesymbolizujú konkrétnu komerčnú aplikáciu.
™ Názvy zverejňovaných súborov čo najviac skrátiť - optimálne je obmedziť ich dĺžku do 64 znakov.
™ V názvoch zverejňovaných súborov je z hľadiska prístupnosti z rôznych platforiem optimálne používať len písmená bez diakritiky, ďalej čísla a znaky podčiarnik, mínus, plus ( _ - + ).
™ Používanie diakritických znamienok, medzier a najmä špeciálnych znakov ( / \ : * ? " < > | ) v názvoch súborov môže sťažiť alebo úplne znemožniť prístup k obsahu súboru.
™ Pre pomenovávanie zverejňovaných súborov je vhodné prijať vnútorný predpis

Zdroj: Podporná stránka Výnosu o štandardoch pre ISVS. Stránku spravuje Slovenská informatická spoločnosť. Aktualizácia: Október 2010
Konverzia dokumentov do elektronickej podoby

Ing. Mariana Hurná Ing. Miroslav Novák

Praktický príklad Skenovanie dokumentov z aplikácie Adobe Acrobat 8.0
• Z menu vybrať Súbor -> Vytvoriť PDF -> Zo skenera

Konverzia dokumentov do elektronickej podoby

Ing. Mariana Hurná Ing. Miroslav Novák

Praktický príklad Skenovanie dokumentov z aplikácie Adobe Acrobat 8.0
• Nastavenie parametrov pre skenovanie

Konverzia dokumentov do elektronickej podoby

Ing. Mariana Hurná Ing. Miroslav Novák

Praktický príklad Skenovanie dokumentov z aplikácie Adobe Acrobat 8.0
• Nastavenie pre rozpoznávanie textu: toto okno sa zobrazí pri stlačení tlačidla Voľby v časti Rozpoznávanie textu a metadát

• Obraz s možnosťou vyhľadávania (presný) Zabezpečí, že text možno prehľadávať a vyberať. Táto voľba zachová pôvodný obrázok a umiestni cez obrázok neviditeľnú vrstvu textu. Odporúča sa pre prípady, keď je potrebná maximálna vernosť pôvodného obrázka
• Najlepší text pre prevod vznikne čiernobielym skenovaním s rozlíšením 300 dpi

Konverzia dokumentov do elektronickej podoby

Ing. Mariana Hurná Ing. Miroslav Novák

Priebeh konverzie

• Časová náročnosť konverzie 7 strán cca 3 min.
• Časovo náročnejšia je príprava dokumentu pred skenovaním (vybielenie nezverejniteľných textov), po konverzii - pomenovanie dokumentu a jeho publikovanie na internete.

Konverzia dokumentov do elektronickej podoby

Ing. Mariana Hurná Ing. Miroslav Novák

Ďakujem za pozornosť

Konverzia dokumentov do elektronickej podoby

Kontakt:

[email protected] [email protected]
Ing. Mariana Hurná Ing. Miroslav Novák

Preparing to load PDF file. please wait...

0 of 0
100%
Konverzia dokumentov do elektronickej podoby