Tee§slooo iiinkIII „ooo neepheelooo pŽ


Download Tee§slooo iiinkIII „ooo neepheelooo pŽ


Preview text

T§e sloinkIŒone phle o p™

1

pAŸl/ isÂvAnsu Œne itmoTI trPTI Te§sloinkAmÜ rhetI mMf\I/ te mMf\I ¡eg/

dev bApmÜ Œne ÒBu ösu i‚§tmÜ tmne k]pA Œne

zÜit TAŒoÖ

vAt kre CeÖ 10tme mUitRpU¡ bMD krI Œne hve tme ŒAkAzmÜTI devno dIkro ŒAve tenI ÒtI-A kro CoÖ deve te dIkrAne mUŒelAmÜTI ŸWAfyo te ösu Ce/ ke je ŒAp,ne devnA ŒAvnArA –yAymÜTI bcAve CeÖ

T§e sloinkAnA lokono ivþAs Œne Ævn 2jyAre Œme ÒATnR A krIŒe CIŒe ËyAre Œme hmM ze A tmArA bDÜnç §mr, krIŒe CIŒe Œne tmArA bDA mAwe Œme devnI ŒABAr§tuit krIŒe CIŒeÖ 3jyAre Œme dev bApne ÒATIRŒe CIŒe ËyAre tmArA ivþAsne kAr,e tme je kAyoR kyARM Ce tenA mAwe Œme stt devno ŒABAr mAnIŒe CIŒeÖ Œne tmArA Òemne lIDe tme je kAyoR kyAR Ce tne A mAwe p, Œme dve no ŒABAr mAnIŒe CIŒeÖ Œne tme ŒAp,A ÒBu ösu i‚§tmÜ tmArI ŒAzAmÜ dF bnI rho te mAwe Œme tne o ŒABAr mAnIŒe CIŒeÖ 4BAöŒo Œne bheno/ dev tmne Òem kre CeÖ Œne Œme ¡,IŒe CIŒe ke tmne tenA bnvA mAwe te,e psMd kyAR CeÖ 5Œme tmne suvAtAR ph¯cAfI prMtu Œme Pkt zºdono j Ÿpyog n kyoR/ Œme suvAtARne sAm¢yRsiht lö ŒAÃyAÖ Œme tene piv™ ŒAËmA Œne pU,R ÷An siht lö ŒAÃyA je sËy CeÖ tmArI sATe Œme Ÿpá§Tt htA ËyAre Œme kevMu Ævn ÆvtA htA te p, tme ¡,o CoÖ Œme tmne mddktAR TöŒe Œe rIte ÆÃyA htAÖ 6Œne tme ŒmArA jevA Œne ÒBu jevA b–yAÖ tme G,ç shn kyuR/ prMtu tme ŒAnMdpUvRk ÒBunI vAt §vIkArIÖ piv™ ŒAËmAŒe tmne te ŒAnMd ŒA¹yoÖ 7tme mkdoinyA Œne ŒKAyAmÜ tmAm ivþAsIŒo mAwe nmUnAäp b–yAÖ 8tmArA ëvArA mkdoinyA Œne ŒKAyAmÜ ÒBnu I vAt PelAö Œne dev Òit tmAro ivþAs svR™ Ògw Tyo CÖe tTe I tmArA ivþAs ivxe ŒmAre kÜö khve AnI jrur nTIÖ 9Œme jyAre tmArI sATe htA ËyAre je sdBAvpUvRk tme Œmne §vIkAyAR te ivxe loko svR™ vAt kre CeÖ tme kevI rIte mUitRpU¡ bMD krI ÆvtA Œne sAcA devnI sevA krvA trP v%A te ivxe loko

T§e sAloinkAmÜ pAŸlnç kAm

2

BAöŒo Œne bheno/ tme ¡,o Co ke ŒmArI tmArI sATne I mlu AkAt inÅP\ nhotI nIvfIÖ

2Œme tmArI pAse ŒAÃyA te phle A/ iPil¹pImÜ ŒmAre

G,ç shn krvç pfyç htç/ ËyÜnA loko ŒmArA ivxe

G,A kwuvcno boÂyAÖ tme ŒA bDA ivxe ¡,o CoÖ

Œne Œme jyAre tmArI pAse ŒAÃyA ËyAre/ G,A loko

ŒmArI ivr•u htAÖ prtM u ŒAp,A dve e Œmne âhmtvAn

bnAÃyA Œne dev tenI suvAtAR tmne khevAmÜ Œmne

mddäp TyoÖ 3Œme lokone boD ŒApIŒe CIŒeÖ

koöŒe p, Œmne mUKR bnAÃyA nTIÖ Œme du’ nTIÖ

Œme lokone CetrvAno ÒyËn krtAM nTIÖ Œme je

krIŒe CIŒe te mAwe ŒmArA kAr,o nTIÖ 4nAÖ Œme

suvAtAR ŒApIŒe CIŒe kAr, ke suvAtAR ŒApvA mAwe

deve ŒmArI prI-A krI Ce Œne ŒmArA pr ivþAs

mUkyo CeÖ teTI jyAre Œme bolIŒe CIŒe/ ËyAre devne

ÒsN krvAno ÒyËn krIŒe CIŒ/e nih ke mA,sonÖe

dev Œe Œek Ce je ŒmArAM údyono pArKnAr CeÖ

5tme ¡,o Co ke tmArA ivxe sAruM sAruM bolIne tmne

KuzAmt krvAno Œme kdI ÒyËn kyoR nTIÖ ŒmAre

tmArA pqsA nTI ¡eötA ke tmArA TkI ŒmAre ŒmAro

koö §vATR CupAvAno nTIÖ dev ¡,e Ce ke ŒA sËy

CeÖ 6Œme loko trPTI/ tmArA trPTI/ ke bI¡ koö

trPTI ÒsMzAnI Œpe-A nTI rAKtAÖ

7Œme i‚§tnA Òie rto CIŒÖe Œne tTe I Œme jyAre

tmArI pAse htA ËyAr/e tmArI pAse Œmku kAm krAvvA

mAwe Œme ŒmArI sYAno Ÿpyog krI zkyA hotÖ

prMtu je rIte Œek mA potAnA bA\knç jtn kre Ce/ te

rIte Œme tmArA ÒËye ivnå vtARv kreloÖ 8Œme

tmne bhu Òme kyoÖR tTe I Œme dve nI svu AtAmR Ü tmArI

271

1 T§e sloinkIŒo 2É9-3É9

sATe shBAgI TtA htA te Œek ŒAnMd hto Œewlç j nih; Œme ŒmArA ÆvnnI sATe tmArA ÆvnmÜ shBAgI TtÜ ÒsN TyA htAÖ 9BAöŒo Œne bheno/ tmne yAd Ce ke rAt Œne idvs Œme kewlo kWor pirZm kyoR htoÖ jyAre Œme devnI suvAtAR tmne ŒAptA htA ËyAre tmArI pAseTI v\tr löne tmne Œme bo¡äp bnvA nhotA öðCtAÖ
10jyAre tmo ivþAsIŒonI sATe Œme htA ËyAr/e Œme piv™ Œne sËyinÅW Ævn inÅklMk rIte ÆÃyA htA/ tme ¡,o Co ke ŒA sËy Ce Œne dev ¡,e Ce ke ŒA sËy CeÖ 11tme ¡,o Co ke jem bAp potAnAM bA\ko sATe jevç vtRn kre/ tevç vtRn Œme tmArI sATe kyuRM htçÖ 12Œme tmne ÒoËsAiht kyAR/ Œme tmne rAht ph¯cAfI/ Œne Œme tmne dev mAwe sAruM Ævn ÆvvA mAwe kHçÖ dev tenA rAjy Œne mihmA mAwe tmne tefe CeÖ
13je rIte/ tme devno sMdezo §vIkAyoR te mAwe Œme devnI stt ŒABAr§tuit krIŒe CIŒeÖ tme ŒmArI pAseTI te vcn sÜB%u/ Œne tme tene mA,sonuM nih prtM ç dve nA vcnonI jme §vIkAyRu Œne te KrKe r devnç vcn j CeÖ Œne je loko tenAmÜ ivþAs rAKe Ce tne AmÜ te kAyzR Il bne CÖe 14BAöŒo Œne bhne o/ tme yhiU dyAmÜ i‚§t ösmu AM bnle I dve nI mfM \IŒo jevA CoÖ yhUidyAmÜ devnA lokoŒe ËyÜnA bI¡ yhUdIŒo ×ArA G,I Œin’ bAbto shn krI htIÖ Œne tme p, te j Œin’ bAbto tmArA potAnA dze vAsIŒo ×ArA shn krI rhyÜ CoÖ 15te yhdU IŒoŒe ÒBu ösune mArI nA•yoÖ Œne teŒoŒe ÒboDkone p, mArI nA•yAÖ Œne te yhUdIŒoŒe ŒAp,ne te Òdez yhUidyA CofI jvA dbA, kyuR/ dev teŒonATI ÒsN nTIÖ teŒo to bDA j lokonI ivru• CeÖ 16hA/ teŒo ŒAp,ne ibnyhUdIŒone iz-, ŒAptA rokvA mAge CeÖ Œme ibnyhUdIŒone iz-, ŒApIŒe CIŒ/e jTe I tŒe onç tAr, Tö zkÖe prtM u ple A yhdU IŒo to tŒe onÜ krle Ü j pApmÜ Œke pCI Œke pAp Ÿmre tÜ ¡y CeÖ devno kop hve teŒonA pr CvAö cUkyo CeÖ
tŒe onI PrITI mlu AkAt lve AnI pAŸlnI öðCA 17BAöŒo Œne bheno/ ŒÂp smy mAwe Œme tmArATI ivKUwA pfyAÖ :Œme ËyÜ tmArI sATe n htA/ prMtu ivcAroTI to Œme tmArI sATe j htAÖò tmne m\vAnI ŒmArI ŸËkw öðCA htI/ Œne tmne

m\vA KUb ÒyËno p, kyARÖ 18hA/ Œme tmArI

pAse ŒAvvA mAMgtA htAÖ KreKr m«/ pAŸle ËyÜ

ŒAvvA G,A ÒyAso kyA/R p, zte Ane Œmne ŒwkAÃyAÖ

19tme j ŒmArI ŒAzA/ ŒmAro ŒAnMd/ Œne mugw

Co jenA mAwe ösu i‚§tnA ŒAvvAnA smye tenI

sm- Œmne ŒiBmAn TzÖe 20KrKe r tme j ŒmAro

mihmA Œne ŒAnMd CoÖ

3

1-2Œme tmArA suDI ŒAvI zkyA nih/ prMtu TofI vDAre ÒtI-A krvI ŒmArAM mAwe KbU kiWn

htçÖ teTI Œme itmoTIne tmArI pAse moklvAno

in,Ry kyoRÖ Œne Œme ŒATe–smÜ ŒeklA rhevAnç

nLI kyuR/ itmoTI ŒAp,o BAö CeÖ te dev sATe

i‚§t ivxenI suvAtAR lokone khevAnç kAyR kre CeÖ

Œme itmoTIne tmArI pAse tmArA ivþAsmÜ tmne

dF krvAne Œne tmne ŸYejn ŒApvAne mokÂyoÖ

3Œme itmoTIne mokÂyo jTe I tmArAmÜno koö ŒËyAre

je ŒApiYŒo Ce/ tenATI ivcilt n TAyÖ tme pote

p, ¡,o j Co ke ŒAp,A pr to ŒAvI mu½kelIŒo

ŒAvze jÖ 4ïAre Œme tmArI sATe htA/ ËyAre Œme

tmne j,AÃyç htç ke/ ŒAp,e shn krvAnç TzeÖ

Œne tme ¡,o Co ke je rIte Œme kHç htç te j

ÒmA,e te TyçÖ 5teTI j itmoTIne m« tmArI pAse

mokÂyo/ jeTI krIne tmArA ivþAs ivxe hç ¡,I

zkçÖ hç vDAre ÒtI-A krI zkç tem n hto teTI m« tene

mokÂyoÖ mne By hto ke te Œek :zetAnò ke je

lokonç prI-, kre Ce te,e tmArMu p, prI-, kyuR

hoy/ Œne tmAro prAjy kyoR hoyÖ teTI ŒmAro

kWor pirZm vefPAö gyo hotÖ

6prMtu itmoTI tmArI pAseTI ŒmArI pAse pACo

ŒAÃyoÖ te,e tmArA ivþAs Œne ÒemnA KuzkArk

smAcAr Œmne j,AÃyAÖ itmoTIŒe Œmne j,AÃyç

ke tme hMmezA sArI BAvnATI ŒmAruM §mr, kro CoÖ

te,e Œmne j,AÃyç ke tme Œmne m\vA ŒËyMt

ŒAtur CoÖ Œne ŒmArI sATe p, tem j Ce/ Œme

p, tmne m\vA ŒËyMt öðCIŒe CIŒeÖ 7teTI

BAöŒo Œne bheno/ tmArA ivxe ¡,Ine tmArA

ivþAsne kAr,e Œmne ÒoËsAhn m|yç CeÖ ŒmAre

G,I mu½kelIŒo Œne pIfAŒo Ce/ CtÜ p, Œmne

sÜËvn CeÖ 8¡e tme ÒBumÜ dF Co to ŒAp,ç Ævn

KreKr BrpUr CeÖ 9tmAre kAr,e ŒmArA dev ŒAg\

Œme ŒËyMt hxR ŒnuBvIŒe Ce? teTI tmArA mAwe

Œme devnI ŒABAr§tuit krIŒe CIŒeÖ prMtu je prm

1 T§e sloinkIŒo 3É10-4É17 272

ŒAnMdno ŒnuBv Œme krIŒe CIŒe tenA mAwe Œme devno pUrto ŒABAr mAnI zktA nTIÖ 10idvs Œne rA™e tmArA mAwe Œitzy ÒATRnA krI rHA CIŒeÖ Œme ÒAT° rHA CIŒe ke tmArA ivþAsmÜ je kMö –yUntA hoy te sMpU,R krvA Œme ËyÜ ŒAvI zkIŒe/ tmne punÉ m\I zkIŒe Œne tmne ŒAv½yk bDI j v§tuŒo tmne pUrI pAfI zkIŒeÖ
11Œme ÒAT°Œe CIŒe ke dev ŒAp,A bAp Œne ŒAp,A ÒBu ösu tmArA sDu I ph¯cvA mAwne o ŒmAro mAgR sr\ bnAveÖ 12Œme ÒAT°Œe CIŒe ke ÒBu tmArAmÜ Òemne ivkist kreÖ Œme ÒAT°Œe CIŒe ke te tmArAmÜ ŒekbI¡ Œne Œ–y loko mAwe ŸYroYr Òem vDAroeÖ Œme ÒAT°Œe CIŒe ke jem Œme tmne Òem krIŒe CIŒe tem tme bDA j lokone Òem kroÖ 13tmArA údy sudF bne teTI Œme ŒAm ÒAT°Œe CIŒeÖ teTI ïAre ŒAp,A ÒBu ösu tenA svR sMto siht pDAre/ ËyAre dev ŒAp,A bApnI hjUrmÜ tme piv™ Œne indoRx bnI zkoÖ

dve ne ÒsN krtç Ævn

4

BAöŒo Œne bheno/ kewlIk vAto khevAnI

hve mAre CeÖ devne

tmne ÒsN

bIÆ kre te

rIte kem Ævvç te ivxe Œme tmne dzARÃyu CeÖ Œne

tme te j rIte ÆvI rHA CoÖ hve Œme tmne ÒBu

ösmu Ü ÆvvA mAwe vDu ne vDu ŒA‹h Œne ÒoËsAhn

ŒApIŒe CIŒeÖ 2tmAre zç krvç te bAbto je Œme

tmne khelI te tme ¡,o Co/ Œme tmne te bAbto

ÒBu ösunA ŒiDkAr vfe j,AvelI CeÖ 3dev öðCe Ce

ke/ tme piv™ TAŒoÖ tme ÃyiBcArTI dUr rho tem te

öðCe CÖe 4tmArAmÜnI drke Ãyi!t zrIr pr iny™M ,

rAKvAnç zIKe tem dev öðCe CeÖ tmArA zrIrno

piv™tAmÜ Ÿpyog kro ke je devne s–mAint kre

CeÖ* 5tmArA zrIrno Bog ivlAs mAwe Ÿpyog n

kroÖ je loko devne ¡,tA nTI te temnA zrIrno

tevo Ÿpyog kre CeÖ 6tmArAmÜnA koöŒe tmArA BAö

sATe Œniu ct ÃyvhAr n krvo ¡öe Œe ke tne e Cte rvo

p, n ¡eöŒeÖ je loko ŒAm kre Ce temne ÒBu iz-A

krzeÖ Œme ñArnç y tmne Œe bAbt ivxe j,AÃyç

Ce Œne cetÃyA CeÖ 7deve ŒAp,ne piv™ TvA tefyA

tmArAmÜnI drke ÖÖÖ s–mAint kre Ce ŒTvA/ dve tmArAmÜnA ÒËyekne zIKvvA mÜge Ce ke tme tmArI pËnI sATe piv™tAmÜ Ævo Œne teTI devne s–mAn m\e CeÖ

CeÖ te ŒAp,e Œzu• Ævn ÆvIŒe tem öðCto nTIÖ 8Œe mAwe je Ãyi!t devnA Ÿpdezno Œ§vIkAr kre Ce te mA,sno Œ§vIkAr krto nTI/ te devno Œ§vIkAr kre CeÖ Œne dev Œe Œek Ce je tmne teno piv™ ŒAËmA ÒdAn krI rHo CeÖ
9i‚§tmÜ tmArA BAöŒo Œne bhne o mAwe pr§pr Òem rAKvA ŒMge tmne kMö lKvAnI ŒmAre jär nTIÖ deve tmne ŒekbI¡ne Òem krvA mAwe boD ŒA¹yo j CeÖ 10sAcI rIte sm‹ mkdoinyAnA bDA j BAöŒo Œne bhenone tme Òem kro CoÖ BAöŒo Œne bheno/ hve teŒone tme vDu Òem kro mAwe Œme tmne ÒoËsAiht krIŒe CIŒeÖ
11zÜitpU,R Ævn mAwe tme je kMö krI zko te kroÖ tmA M potAnç kAmkAj sMBA\oÖ tmAruM potAnç j kAm kroÖ tmne ŒAm krvAnç Œme ñArnç y j,Avel CeÖ 12¡e tme ŒA bAbto krzo/ to je loko ivþAsIŒo nTI te p, tmArI Ævnp•itne mAnnI di’TI ¡ezeÖ Œne tmAre tmArI ŒAv½yktAŒo mAwe bI¡ pr ŒADAirt nih bnvç pfeÖ
ÒBnu ç ŒAgmn 13BAöŒo Œne bheno/ je loko m]Ëyu pAµyA Ce teŒo ivxe tme ¡,o tem Œme öðCIŒe CIŒeÖ jeTI bI¡ mA,so jeŒone ŒAzA nTI Œne Ked kre Ce tem tme teŒonI jem Ked kro Œevç Œme öðCtA nTIÖ 14Œme ivþAs krIŒe CIŒe ke ösu mr, pAµyoÖ prMtu Œme Œem p, ivþAs krIŒe CIŒe ke te pACo ¬WyoÖ jeŒoe ösumÜ mr, pAµyA Ce teŒone dev PrI ösu sATe lAvzeÖ 15ŒËyAre Œme je tmne j,AvI rHA CIŒe te ÒBuno potAno j sMdez CeÖ Œme ke je ŒËyAre Æivt CIŒe te ÒBunuM punrAgmn TAy ËyAre p, Æivt hoöŒeÖ Œme ke je ËyAre Æivt hoözç te ÒBunI sATe hoözç/ prMtu je loko ñArnAy mr, pAµyA Ce teŒonA krtAM phelAM nih hoöŒeÖ 16ÒBu pote gjRnAsiht ŒAkAzmÜTI ¬trzeÖ ÒmuK
dUtnI* vA,I Œne devnA r,âzgfAnA ŒvAj sATe
ŒAdze ŒApvAmÜ ŒAvzÖe Œne i‚§tmÜ jŒe o mŒU le Ü Ce teŒo ÒTm ¬WzeÖ 17ËyAr pCI/ ŒAp,AmÜnA jeŒoe ÆvtÜ rhenArÜ CIŒe teŒo jeŒo mr, pAµyA htA tŒe onI sATe ggnmÜ ÒBnu e m\vA sAru ŒAp,ne
ÒmKu dtU devnA dUto mëyeno ŒAgevAnÖ

273 1 T§e sloinkIŒo 4É18-5É28

ggnmÜ ¬cM e ¬WAvAzÖe Œne ŒAp,e hmM ze mAwe ÒBnu I sATe rhIzçÖ 18teTI ŒA vcno vfe tme ŒekbI¡ne ŸYejn ŒApoÖ

ÒBnu A ŒAgmn mAwe tyq Ar rho

5

hve/ BA öŒo Œne bheno/ ŒmAre tmne smy Œne tArIKo ivxe lKvAnI jä r nTIÖ 2tme

sArI rIte ¡,o Co ke Œe id vs ke ïAre ÒBu ŒAvze

ËyAre Œek cor rAte ŒAve Ce te rIte te ŒAvzeÖ 3lok o

kheze ke/ "Œmne zÜit Ce Œne Œme slAmt CIŒeÖ®

te smye ÒsUtAnI pIfAnI jem ŒekAŒek teŒo no

ivnAz ŒAvI jzeÖ Œne te lok o bcI zkze nihÖ

4prMtu tme/ BA öŒo Œne bheno/ tmAre ŒMDkArmÜ

:pAp ò Ævn Ævvç nA ¡eöŒe Ö Œne te idvs

cornI jme tmA rA pr ŒAvI pfe to tme ŒAXyR

pAmzo nihÖ 5tme bDA ŒjvA\AnA :sArAMò sMtAn

CoÖ tme dhAfAnA sMtAn CoÖ ŒAp,e rAtnA ke

ŒDM kArnA :zte Anò sMtAn nTIÖ 6teTI ŒAp ,e Œ–y

lok o jevA n bnvç ¡eöŒeÖ ŒAp,e ¬MGI n rhevç

¡eöŒeÖ ŒAp ,e ¡‹t Œne §v-inyM™,mÜ rhevç

¡eöŒeÖ 7je loko ¬MGe Ce/ te rAte ¬MGe CeÖ je loko

mÍpAnTI ckcUr bne Ce/ te rA™e mÍpAnTI ckcUr

bne CeÖ 8prMtu ŒAp,e to i dvs :sArAp,çò sATe

¡efAyelA CIŒe/ teT I ŒAp ,e ŒAp,I ¡tne

iny™M ,mÜ rAKvI ¡öe Œ eÖ ŒAp,e ŒAp,I ¡tnç

r-, krvA ivþAs/ Œne Òemnç bKtr phervç

¡eöŒeÖ Œne tAr,nI ŒAzAno wop pherIne sAvD

rhIŒeÖ 9deve tenA ûoDno ŒiBzAp bnvA ŒAp,ne

psMd kyAR nTIÖ deve to ŒAp,ne ŒAp,A ÒBu ösu

i‚§t ×ArA tAr,nI ÒAá¹tne mAw e psMd kyAR C eÖ

10ŒAp,e tenI sMGAte ÆvI zkIŒe teTI ösu i‚§t

ŒAp,A mAwe mr, pAµyoÖ ïAre ösu nç Œ Agmn

TAy ËyAre ŒAp,e ÆvIt hoöŒe ke m]t tenç koö

mhËv nTIÖ 11teTI ŒekbI¡ne âhmt ŒAp IŒeÖ Œne

¦F bnvA mAwe ŒekbI¡ne mdd krIŒeÖ

ŒiM tm scU nAŒo Œne zBu ðe CAŒo 12hve BAöŒo Œne bheno/ Œme tmne je loko tmArAmÜ pirZm kre Ce Œne ÒBmu Ü tmArA ŒAgve Ano Ce Œne tmne sUcno kre Ce teŒono tme ŒAdr kro Œem Œme öðCIŒe CIŒeÖ 13teŒo je kAyR krI rHA Ce tene KAtr teŒonA trP Òem sATe vDAre ne vDAre ŒAdr dzARvoÖ 14 BAöŒo Œne bheno/ Œme tmne je khIŒe CIŒe te je kAyR krtAM nTI teŒone cetv,I ŒApoÖ je loko bIk,o Ce teŒone ŸYejn ŒApoÖ je loko inbR\ Ce teŒone mdd kroÖ drek Ãyi!t sATe DIrjpUvRk vtoRÖ 15Œe bAbte iniXt bno ke koö p, Ãyi!t BàfAöno bdlo BàfAöTI n vA\eÖ prMtu tmArA ŒekbI¡ne mAwe je sAruM Ce te krvA hMmezA ÒyËn kroÖ 16sdA ŒAnMd kroÖ 17 ÒATRnA krvAnç kdI pftç mUkzo nihÖ 18drek smye devnI ŒABAr§tuit kro kem ke tmArA ivxe i‚§t ösumÜ devnI mrÆ ŒevI CeÖ 19piv™ ŒAËmAnç kAyR kdAip ŒwkAvzo nihÖ 20ÒboDne kdAip ibnmhËvpU,R n g,zoÖ 21prMtu drek v§tunI pArK kroÖ je sAruM Ce tene ‹h, kroÖ 22Œne svR ÒkArnI du’tATI dUr rhoÖ 23Œme ÒATIReŒe CIŒe ke dev pote j/ zÜitdAtA tmne prU A piv™ kro;e Œne tne e j p,U R ŒAiDn bnAvÖe Œme ÒATIŒeR e CIŒe ke tmArI spM ,U R ¡t-ŒAËmA/ ÒA, Œne zrIr-suri-t Œne indoRx bnI rhe ïAre ÒBu ösu i‚§tnç ŒAgmn TAyÖ 24te Œek :devò ke je tmne bolAve Ce Œne te j tmAre mAwe Œem krzeÖ tme tenA pr ivþAs kroÖ 25BAöŒo Œne bheno/ k]pA krIne ŒmArA mAwe ÒATRnA kroeÖ 26ïAre tme m\o ËyAre svR BAöŒo Œne bhenone piv™ cçbn kr¡eÖ 27ÒBunA ŒiDkAr vfe hç tmne khç Cç ke ŒA p™ drek BAöŒo Œne bhenone vÜcI sMB\Av¡eÖ 28ŒAp,A ÒBu ösu i‚§tnI k]pA tmArA pr TAŒoÖ

License Agreement for Bible Texts
World Bible Translation Center Last Updated: September 21, 2006
Copyright © 2006 by World Bible Translation Center All rights reserved.
These Scriptures: • Are copyrighted by World Bible Translation Center. • Are not public domain. • May not be altered or modified in any form. • May not be sold or offered for sale in any form. • May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used
for the purpose of selling online add space). • May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be
hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license (without modification) must also be included. • May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: “Taken from the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™ © 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by permission.” If the text quoted is from one of WBTC’s non-English versions, the printed title of the actual text quoted will be substituted for “HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™.” The copyright notice must appear in English or be translated into another language. When quotations from WBTC’s text are used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright notice is not required, but the initials of the version (such as “ERV” for the Easy-to-Read Version™ in English) must appear at the end of each quotation.
Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for usage, such as the use of WBTC’s text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World Bible Translation Center in writing or by email at [email protected]
World Bible Translation Center P.O. Box 820648 Fort Worth,Texas 76182, USA Telephone: 1-817-595-1664 Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE E-mail: [email protected]
WBTC’s web site – World Bible Translation Center’s web site: http://www.wbtc.org
Order online – To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org
Current license agreement – This license is subject to change without notice. The current license can be found at: http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm
Trouble viewing this file – If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Viewing Chinese or Korean PDFs – To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from: http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html

Preparing to load PDF file. please wait...

0 of 0
100%
Tee§slooo iiinkIII „ooo neepheelooo pŽ