H Clttf SifHitl onorary Consultants o Saifee Hospital


Download H Clttf SifHitl onorary Consultants o Saifee Hospital


Preview text

Honorary Consultants of Saifee Hospital

Sr.

Doctor

1 Dr. Fayaz Memon

2 Dr. Prasad Bhagunde

3 Dr. Aparna Govil Bhaskar

4 Dr. Naresh Singhi

5 Dr. Harsh Sheth

6 Dr. Rajesh Shrivastav

7 Dr. Ajay Chaurasia

8 Dr. Ajay Pandey

9 Dr. Aziz Kothawala

10 Dr. Brian Pinto

11 Dr. Dhiren R Shah

12 Dr. N.I.Juvale

Speciality
Arthroscopy Orthopedic Surgeon
Arthroscopic Surgeon
Minimal Invasive & Bariatric Surgeon Minimal Invasive & Bariatric Surgeon Laparoscopic & Bariatric Surgeon
Junior Consultant‐ Bariatric Sx

Mon
7pm – 9pm 4.30pm ‐ 6.30
pm

Tue
2 pm – 4 pm 2pm – 4pm

Wed
7pm – 9pm
11am – 1 pm

Thu
2pm – 4pm

Cardiologist

7pm – 9pm

Cardiologist

Cardiologist

11am – 1 pm

11am – 1 pm

Cardiologist

Cardiologist

Cardiologist

11am – 1 pm

Fri

Sat

7pm – 9pm

2pm – 4pm

11am – 1 pm

8.30am ‐10.30 am
11am – 1pm

11am – 1 pm

Sr.

Doctor

Speciality

Mon

Tue

13 Dr. Tilak Lall

Cardiologist

7pm ‐9pm

7pm – 9pm

14 Dr. Vijay T Shah 15 Dr. Yunus Loya 16 Dr. Bharat Shivdasani

Cardiologist Cardiologist Intervention al Cardiologist

4.30pm – 6.30pm

17 Dr. Ruchit Shah

Intervention al Cardiologist

6pm ‐ 8pm

18 Dr. Ankur Phatarpekar

Intervention al Cardiologist

19 Dr. Kaushal Chhatrapati

Intervention al Cardiologist

20 Dr. Abhijit Ahuja

Interventional Pulmonologist 11am – 1 pm

21 Dr. Jathin Rai 22 Dr. Bhavesh Popat 23 Dr. Aliasgar Behrainwala

Interventional Radiologist
Vascular & Interventional Radiologist
Cardiovascular & Thoracic Surg

8.30am ‐10.30 am

24 Dr. Amit Karad

Cardiovascular & Thoracic Surg

7pm – 9pm

25 Dr. Bashisth Mishra

Cardiovascular & Thoracic Surg

7pm – 9pm

26 Dr. Bipeenchandra Bhamre Cardiovascular & Thoracic Surg

7pm – 9pm

Wed
7pm ‐9pm

Thu
7pm – 9pm

4.30pm – 6.30pm
6pm ‐ 8pm

11am – 1 pm 2 pm – 4 pm

2pm – 4pm 11am – 1 pm
8.30am ‐10.30 am
7pm – 9pm 7pm – 9pm

Fri
7pm ‐9pm 4.30pm – 6.30pm 6pm ‐ 8pm
2pm ‐ 4pm

Sat
2pm – 4pm
7pm ‐9pm

Sr.

Doctor

Speciality

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

27 Dr. Suhas Parikh

Cardiovascular & Thoracic Surg

8.30am ‐10.30 am

28 Dr. Ashok Mahashur

Chest Physician

8.30am – 1pm

29 Dr. Kalpesh Vaishnav 30 Dr. Mehul Shah 31 Dr. Shailesh Jain 32 Dr. Sushil Jain

Chest Physician Chest Physician Chest Physician Chest Physician

7pm – 9pm 2 pm – 4 pm

8.30am ‐ 10.30am
8.30am ‐ 10.30am

7pm – 9pm

7pm – 9pm

2 pm – 4 pm

33 Dr. Vidya Doshi 34 Dr. Jeenam Shah 35 Dr. Sanket Jain

Chest Physician Pulmonologist Pulmonologist

11am – 1 pm

8.30am ‐10.30 am

11am – 1 pm

36 Dr. Siddika Panjwani

Clinical Psychologist

2 pm – 4 pm

37 Dr. Abbasali Rangwala

Dental Surgeon

38 Dr. D R Sahani

Dental Surgeon

39 Dr. Fatima Bapai

Dental Surgeon

40 Dr. Benazeer Khan

Junior Dental Surgeon

Sr.

Doctor

41 Dr. Huzaifa Ezzy

42 Dr. Ibrahim Khargonwala

43 Dr. Manali Mathuria

44 Dr. Murtuza Chhatriwala

45 Dr. Sayed Abrar

46 Dr. Simone A Currim

47 Dr. Shabbir Virpurwala

48 Dr. Soma Modi

49 Dr. Tasneem Dalal

50 Dr. Tasneem Rajkotwala

51 Dr. Chirag Desai

52 Dr. Gautam Laud

53 Dr. Taher Mistry

54 Dr. Yazad Gandhi

Speciality
Prosthodontist Dental Surgeon Dental Surgeon Dental Surgeon Dental Surgeon Dental Surgeon Dental Surgeon Pedodontist Dental Surgeon Dental Surgeon Oral Maxilla Facial Surgeon Oral Maxilla Facial Surgeon Oral Maxilla Facial Surgeon Oral Maxilla Facial Surgeon

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

9am ‐ 2.30pm 9am ‐ 2.30pm 9am ‐ 2.30pm 9am ‐ 2.30pm 9am ‐ 2.30pm 9am ‐ 2.30pm

11am – 1 pm

Sr.

Doctor

55 Dr. Yusuf Mistry

56 Dr. Diana Mehta Major

57 Dr. Harsh Shah

58 Dr. Batul Patel

59 Dr. G M Rangwala

60 Dr. Gulrez Tyebkhan

61 Dr. Hasmukh J. Shroff

62 Dr. Pravin Banodkar

63 Dr. Sakina Rangwala

64 Dr. Shehnaz Arsiwala

65 Dr. Sunil Maniar

66 Dr. Ashim Desai

67 Dr. D.M.Borkar

68 Dr. Jafferhusein Sura

Speciality
Oral Maxilla Facial Surgeon Pedodontist Pedodontist Dermatologist Dermatologist Dermatologist Dermatologist Dermatologist Dermatologist Dermatologist & Cosmetic Dermatologist E.N.T. Surgeon E.N.T. Surgeon E.N.T. Surgeon

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

7pm ‐ 9pm

9am ‐ 11am

8.30am ‐ 10.30am
9am ‐ 11am

11am – 1 pm
8.30am ‐10.30 am

11am – 1 pm

11am – 1 pm

11am – 1 pm

4.30pm ‐ 6.30 pm

10am ‐ 12pm

4.30pm ‐ 6.30 pm

10am ‐ 12pm

4.30pm ‐ 6.30 pm

2pm – 4pm

8.30am ‐10.30 am

8.30am ‐10.30 8.30am ‐10.30 8.30am ‐10.30

am

am

am

8.30am ‐10.30 am

8.30am ‐10.30 am

7pm – 9pm

7pm – 9pm

7pm – 9pm

7pm – 9pm

4.30pm – 6.30 pm

4.30pm – 6.30 pm

7pm – 9pm

7pm – 9pm

11am – 1 pm

Sr.

Doctor

69 Dr. K.K.Ezzy (Valiullah)

70 Dr. Krishna Vora

71 Dr. Mitul Chaitan Bhatt

72 Dr. Pilloo Hakim

73 Dr. Sajid Shaikh

74 Dr. Sumeeta Chopra

75 Dr. Zeenat Sadikot

76 Dr. Maqsood Ali Khan

77 Dr. Altamash Shaikh

78 Dr. Jugal Gada

79 Dr. Shehla Shaikh

80 Dr. Chetan Kalal

81 Dr. Hardik Shah

82 Dr. Harshad Joshi

Speciality
E.N.T. Surgeon E.N.T. Surgeon E.N.T. Surgeon E.N.T. Surgeon E.N.T. Surgeon E.N.T. Surgeon E.N.T. Surgeon E.N.T. Surgeon Endocrinologist Endocrinologist & Diabetologist Endocrinologist Gastroentrologist & Hepatologist Gastroentrologist Gastroentrologist

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

2pm ‐ 4pm
8.30am ‐10.30 am

2 pm – 4 pm
4.30pm – 6.30 pm

2pm ‐ 4pm 2 pm – 4 pm
4.30pm – 6.30 pm
2pm ‐ 4pm

2pm ‐ 4pm

11am – 1 pm 4.30pm‐6.30pm
11am – 1 pm

4.30pm ‐ 6.30pm

11am – 1 pm
4.30pm ‐ 6.30pm 8:30am ‐10:30 am

7pm ‐ 9pm

7pm – 9pm

7pm – 9pm

7pm – 9pm

7pm ‐9pm

4.30pm – 6.30 pm

4.30pm – 9 pm 11am – 1 pm

11am – 1 pm

4.30pm – 6.30 pm

11am – 1 pm

2 pm – 4 pm

4.30pm – 6.30 pm

8.30am – 1pm

4.30pm – 6.30 pm
11am – 1 pm

Sr.

Doctor

83 Dr. Prasanna Shah

84 Dr. Qais Contractor

85 Dr. Saifee Plumber

86 Dr. Samit Jain

87 Dr. Sunil Shah

88 Dr. Tariq Patel

89 Dr. Tehsin Petiwala

90 Dr. Nilesh Doctor

91 Dr. Rajeev Singh

92 Dr. A K Gvalani

93 Dr. Abbas Kanchwala

94 Dr. Almas Khan

95 Dr. Asif Gazi

96 Dr. Bakhtawar Dastur

Speciality
Gastroentrologist Gastroentrologist Gastroentrologist Gastroentrologist Gastroentrologist Gastroentrologist Gastroentrologist G I Surgeon Diabetic Foot Surgeon Gen. Surgeon Gen. Surgeon Gen. Surgeon Gen. Surgeon Gen. Surgeon

Mon
2pm ‐ 4pm

Tue

Wed

Thu

7pm – 9pm
4.30pm – 6.30 pm
2pm ‐ 4pm

2pm ‐ 4pm

4.30pm – 6.30 pm
2pm ‐ 4pm

Fri
2pm ‐ 4pm

Sat
4.30pm – 6.30 pm

7pm – 9pm

7pm – 9pm

7pm – 9pm

7pm – 9pm

7pm – 9pm

2pm – 4pm

2pm ‐ 4pm

4.30pm – 6.30 pm
4.30pm ‐ 6.30 pm

2pm ‐ 4pm

2pm ‐ 4pm

7pm – 9pm

8.30am ‐10.30 am

7pm – 9pm

4.30pm – 6.30 pm
11am – 1 pm
11am – 1pm

Sr.

Doctor

97 Dr. Ejaj Thakur

98 Dr. Hakim Barot

99 Dr Haider Rangwalla

100 Dr. Kiran Shah

101 Dr. M.K.Jadliwala

102 Dr. Mehdi Kazerouni

103 Dr. Mussaddiq Parker

104 Dr. Natasha Vaz

105 Dr. Priyadarshi H Doctor

106 Dr .Rajan Powle

107 Dr. Rajashri Kelkar

108 Dr. Saleh Dhansura

109 Dr. Shirish Baghwat

110 Dr. Sudhir Deshmukh

Speciality
Gen. Surgeon Gen. Surgeon Gen. Surgeon Gen. Surgeon Gen. Surgeon Gen. Surgeon Gen. Surgeon Gen. Surgeon Gen. Surgeon Gen. Surgeon Gen. Surgeon Gen. Surgeon Gen. Surgeon Gen. Surgeon

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

8.30am ‐10.30 am
4.30pm ‐ 6.30 pm

4.30pm – 6.30 pm

8.30am ‐10.30 am
4.30pm ‐ 6.30 pm

4.30pm – 6.30 pm

8.30am ‐10.30 am
4.30pm – 6.30 pm

11am – 1 pm

11am – 1 pm

8.30am ‐10.30 am

11am – 1 pm

11am – 1 pm

4.30pm – 6.30 pm

11am – 1 pm

2 pm – 4 pm 2 pm – 4 pm 2 pm – 4 pm 2 pm – 4 pm 2 pm – 4pm

8.30am ‐10.30 am

2pm ‐ 4pm

7pm – 9pm

7pm – 9pm

11am – 1 pm

11am – 1 pm 11am – 1 pm 11am – 1 pm 8.30am‐10.30am 11am – 1 pm

11am – 1 pm

Sr.

Doctor

111 Dr. Sohan Jain

112 Dr. Suresh Agrawal

113 Dr. Taher Abbas Mithi

114 Dr. Tasneem Contractor

115 Dr. Vikram Parikh

116 Dr. Kamlesh Khandelwal

117 Dr. Anand Modi

118 Dr. Dheeraj Mulchandani

119 Dr. Kayomars Kapadia

120 Dr. Kumar N G Pawan

121 Dr. Vivek Tilwani

122 Dr. Husain Gheewala

123 Dr. Parvez Shaikh

124 Dr. Riti Shah

Speciality
Gen. Surgeon Gen. Surgeon

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

8.30am ‐ 10.30am

2pm – 4pm

Gen. Surgeon Gen. Surgeon Gen. Surgeon

2pm ‐ 4pm 11am – 1 pm

2 pm – 4 pm

2pm ‐ 4pm 11am – 1 pm

2 pm – 4 pm
4.30pm – 6.30 pm

2pm ‐ 4pm

Gen. Surgeon

Laproscopic Surgeon Gen. & Laproscopic Surgeon Laproscopic Surgeon Laproscopic Surgeon Laproscopic Surgeon General & Colo – Rectal Surgeon Colo – Rectal Surgeon Colo – Rectal Surgeon

7pm ‐ 9pm

7pm ‐ 9pm
4.30pm – 6.30 pm
7pm – 9pm
8.30am ‐10.30 am

7pm – 9pm

4.30pm – 6.30 pm

2pm – 4pm

7pm ‐9pm

4.30pm – 6.30 pm

8.30am – 10.30 am

4.30pm – 6.30 pm

11am – 1 pm

2 pm – 4 pm

Sr.

Doctor

125 Dr. Taher Shaikh

126 Dr. Amit Chakraborty

127 Dr. Snehal Shah

128 Dr. Vidita Powle Danait

129 Dr. Sunil Bichile

130 Dr. Samir Shah

131 Dr. Kanishka Davda

132 Dr. Ashit Shah

133 Dr. Arun Doshi

134 Dr. Hemal Shah

135 Dr Mustafa Khokhawala

136 Dr Rushi Deshpande

137 Dr. Vijay Kalathiya

138 Dr. Zaheer Virani

Speciality

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

Hepato Pancreatico Biliary Surgeon

2pm – 4pm

2pm – 4 pm

Head & Neck Onco Surgeon

Head & Neck Onco Surgeon

Head & Neck Cancer Haematologist Haematologist Infectious Diseases Knee Surgeon

7pm – 9pm

4.30pm – 6.30 pm

7pm – 9pm

7pm – 9pm

7pm – 9pm

4.30pm – 6.30 pm

4.30pm – 6.30 pm

7pm ‐9pm 7pm – 9pm

7pm ‐9pm

Nephrologist

11am – 1 pm

Nephrologist

2 pm – 4 pm 2 pm – 4 pm

2pm ‐ 4pm

Nephrologist

2 pm – 4 pm

2pm ‐ 4pm

Nephrologist

4.30pm–6.30pm

2pm ‐ 4pm

Nephrologist

Nephrologist

2pm ‐ 4pm

4.30pm ‐ 6.30pm

Preparing to load PDF file. please wait...

0 of 0
100%
H Clttf SifHitl onorary Consultants o Saifee Hospital