TÖÖSTUSKEMIKAALIDE MÜÜGI ÜLDTINGIMUSED GENERAL CONDITIONS OF


Download TÖÖSTUSKEMIKAALIDE MÜÜGI ÜLDTINGIMUSED GENERAL CONDITIONS OF


Preview text

TÖÖSTUSKEMIKAALIDE MÜÜGI ÜLDTINGIMUSED

GENERAL CONDITIONS OF SALE OF CHEMICAL RAW MATERIALS

Kehtivad alates 01.02.2021

Version in force as of: 01.02.2021

1. KOHALDAM ISALA

1.1. Käesolevad

üldtingimused

(„Üldtingimused“)

reguleerivad

tööstuskemikaalide („Kaubad“) müügi üldtingimusi Algol Chemicals OÜ

(„Algol“) kui müüja ja Algoli kliendi („Klient“) kui ostja vahelises lepingus

(„Leping“) ning mis tahes muid tingimusi ei kohaldata.

1.2. Pooled lepivad Lepingu üksikasjalikud tingimused kokku, kui Klient esitab

tellimuse ning Algol saadab e-postiga või muus kirjalikus vormis pakkumuse.

Algolil on õigus pakkumust mitte teha.

1.3. Lisaks Üldtingimustele lepivad pooled kokku ja allkirjastavad ka

omavahelise koostöö eritingimused („Eritingimused“).

1.4. Algolil on õigus Üldtingimusi muuta ning Lepingu osaks loetakse see

Üldtingimuste versioon, mis kehtib ajal, mil Algol teeb Kaupade tarnimiseks

pakkumise. Üldtingimuste uusim versioon on kättesaadav Algoli veebisaidil

aadressil www.algolchemicals.com/company/documents ning seda kohaldatakse

poolte eraldi kirjaliku kokkuleppeta.

1. SCOPE OF APPLICATION

1.1. These general conditions (“General Conditions”) regulate the general

conditions of the agreement on the sale of industrial chemicals (“Goods”) between

„Algol Chemicals OÜ” (“Algol”) as the seller and any Algol customer

(“Customer”) as the buyer (“Agreement”).

1.2. Parties agree on detailed conditions of the Agreement when the Customer makes

the order and Algol makes an offer via e-mail or other written communication. Algol

reserves the right not to make an offer.

1.3. In addition to these General Conditions, the Parties agree on special cooperation

conditions by signing those (“Special Conditions”).

1.4. Algol is entitled to amend the General Conditions and the Agreement will be

subject to the version of the General Conditions in force at the time when Algol

makes the offer for the delivery of Goods. The latest version of the General

Conditions

is

available

at

Algol’s

website

at:

www.algolchemicals.com/company/documents and is applicable without a separate

written agreement between the Parties.

2. KAUPADEGA SEOTUD KOKKULEPPE SÕLM IMINE 2.1. Kaupade ostu-müügi kokkuleppe sõlmimiseks saadab Algol pakkumuse Kliendi esitatud e-posti aadressil või Klient saadab tellimuse Algoli esitatud eposti aadressil, võttes aluseks Kaupadega seotud teabe, mille ta on Algolilt eelnevalt saanud. Algoli Kaupade kohta avalikult kättesaadavat teavet ja hindu ei loeta Kliendile suunatud pakkumuseks. 2.2. Algoli pakkumus kehtib 30 päeva alates selle esitamisest, juhul kui pole märgitud muud kehtivusaega. 2.3. Uue Kliendi registreerimiseks saadab Algol „Kliendiandmete ankeedi“, mis tuleb täita ning saata Algoli e-posti aadressile [email protected] 2.4. Algoli pakkumusel põhinev Leping loetakse sõlmituks hetkest, mil Klient teatab Algolile e-postiga või muus kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, et ta nõustub Algoli pakkumusega. Muudel juhtudel loetakse Leping sõlmituks hetkest, mil Algol kinnitab tellimuse e-postiga või muus kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
2.5. Klient kohustub enne tellimuse esitamist tutvuma Algoli pakutavate toodete spetsifikatsioonidega ning kvaliteeti käsitlevate dokumentidega aadressil www.algol.ee.

2. AGREEING ON THE GOODS 2.1. In order to agree on purchase of Goods, Algol sends an offer to the e-mail provided by the Customer or the Customer makes an order to an e-mail provided by Algol on the basis of information regarding the Goods previously provided by Algol. Publicly available information regarding the Goods of Algol or their prices is not deemed as an offer to the Customer. 2.2. Algol offer is valid during the specified term or 30 days as from it is created, if the validity term has not been specified. 2.3. With aim to create a New Customer Algol sends the “Customer information form”, which after filling is sent back to Algol’s e-mail address: [email protected] 2.4. The Agreement based on Algol’s offer is considered to be concluded when the Customer notifies Algol via e-mail or by other means of communication in the form which can be reproduced in writing that it accepts Algol’s offer. In other cases the Agreement is considered to be concluded when Algol approves the order via e-mail or in other form which can be reproduced in writing. 2.5. The Customer before placing the order is obliged to acquaint itself with specification of Products offered by Algol and quality related documentation at www.algol.ee.

3.TASUM ISE KORD 3.1. Klient kohustub tasuma Kaupade eest Algoli esitatava arve („Arve“) alusel. Algoli Arvete maksetingimused on sätestatud Eritingimustes. Poolte kirjalikul kokkuleppel võib kohaldada ka muid maksetingimusi.
3.2. Kui Klient jätab Algoliga mitteseotud põhjustel Kaupade eest kokkulepitud tähtajaks tasumata, on Algolil õigus peatada edasised tarned (kui nende suhtes on kokku lepitud) kuni tasumata arvete täieliku tasumiseni või Algolile sobiva tagatise andmiseni. Algolil on õigus edasised tarned peatada ka juhul, kui Klient on teatanud või on muul viisil ilmnenud, et Kliendi maksete tasumine oluliselt viibib. Kliendil ei ole sellisel juhul õigust esitada tarnete peatamisega seoses kahjunõudeid.

3. PAYMENT PROCEDURE 3.1. The Customer undertakes to pay for the Goods in accordance with the invoice issued by Algol (Invoice). The agreed payment terms for Algol Invoices are stipulated in the Special Conditions. On the basis of written agreement between both Parties, other terms of payment can be endorsed. 3.2. If the Customer does not pay for the Goods within the agreed term due to reasons that are independent from Algol, Algol is entitled to suspend further deliveries (if such have been agreed upon) until the moment when the outstanding invoices are paid or a satisfactory security is received. Algol is entitled to suspend the deliveries also in situations when Customer has notified or it has otherwise become clear that the Customer’s payment would be significantly delayed. Customer is not entitled to bring a claims on compensation in relation to such delivery delays.

3.3. Algolil on õigus nõuda Kliendilt Kaupade eest täielikku või osalist ettemaksu, enne kui Algol alustab tellimuse täitmist või enne kui Kaubad Kliendile üle antakse. 3.4. Kui Klient jätab arve kokkulepitud tähtajaks tasumata, on Algolil õigus nõuda Kliendilt viivist 0,02% võlgnetavast summast iga tasumisega viivitatud päeva eest. Sel juhul kaetakse Kliendi maksete arvelt esmalt kogunenud viivis ning seejärel põhivõlg.
3.5. Algolil on makse hilinemise korral õigus anda võlg sissenõudmiseks võlgade sissenõudmise teenuse osutajale. Sel juhul kohustub Klient Algolile hüvitama nimetatud teenusega seotud kulutused.

3.3. Algol is entitled to claim full or partial advance payment from the Customer for the Goods before Algol starts performing the order or before the Goods are handed over to the Customer. 3.4. If the Customer fails to pay an invoice within the agreed term, Algol is entitled to claim and charge a late payment interest from the Customer in the amount of 0.02% of the outstanding amount for each day of delay. In such a case the Customer’s payments are at first used to settle the potential interest, and thereafter to settle the principal debt. 3.5. If payments are delayed, Algol is entitled to transfer the case on debt collection to providers of these services. In such a case the Customer compensates Algol for the costs of receiving these services.

4. T AR N E T IN G IM U S E D 4.1. Tarnetingimused esitatakse Tellimuse kinnituses, mis saadetakse Kliendile elektrooniliselt iga esitatud Tellimuse kohta. Pooled võivad vajadusel kirjalikult kokku leppida ka muid tarnetingimusi. 4.2. Kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti, tarnitakse Kaubad FCA (Incoterms 2020) Algoli laos, mille aadress on märgitud Tellimuse kinnituses.
4.3. Kui Algol on sunnitud tarne Kliendist tulenevate asjaolude tõttu edasi lükkama, näiteks kuna Klient ei võta Kaupu õigeaegselt vastu, kohustub Klient tasuma Algolile leppetrahvi summas 0,02% tellitud Kaupade maksumusest iga viivitatud päeva eest. Lisaks kohustub Klient Algolile hüvitama kõik seonduvad kulud, sealhulgas Kaupade hoiustamise kulu ning Kaupade kvaliteedi halvenemisest või Kaupade riknemisest põhjustatud kahju. Sel juhul loetakse kahju summa võrdseks Kaupade hinnaga, millele lisanduvad Algoli kulutused kaupade kõrvaldamiseks.

4. TERMS OF DELIVERY 4.1. Terms of delivery are specified in the Order confirmation which is sent to Customer by electronic means for every submitted Order. By necessity and by mutual written agreement, Parties can agree on other terms of delivery. 4.2. Unless the Parties agree otherwise, the Goods are delivered on the basis of FCA terms in compliance with Incoterms 2020 at Algol Chemicals warehouse address, specified in the Order confirmation.
4.3. If Algol must postpone delivery of the Goods due to the circumstances related to Customer, for example, because the Customer is delaying the receipt of the Goods, the Customer must pay Algol a contractual penalty in the amount of 0.02% from the price of the ordered Goods per each delayed day. In addition, the Customer must compensate Algol any related costs, for example, costs for storage of the Goods, and other losses caused as a result of loss in quality or expiring of the Goods. In such case the amount of losses will be equal to the price of the Goods and the costs incurred to Algol as a result of disposal of the Goods.

Tööstuskemikaaalide müügi üldtingimused

1 (2)

General Conditions of Sale of Industrial Chemicals

4.4. Kaupadega seotud riskid lähevad Kliendile üle alates Kaupade Kliendile või poolte kokkuleppes määratud sõltumatule vedajale üleandmisest.
4.5. Kui Kaubad jäävad Kliendist tulenevate asjaolude tõttu õigeaegselt üle andmata, lähevad Kaupadega seotud riskid Kliendile üle alates hetkest, mil Algol on täitnud kõik Kaupade üleandmiseks vajalikud omapoolsed kohustused. 4.6. Pooled kohustuvad teisele poolele viivitamata teatama Kaupade üleandmise/vastuvõtmise viibimise ohust, märkides ära ka viivituse põhjused ning võimaliku uue kuupäeva Kaupade üleandmiseks/vastuvõtmiseks.

4.4. The Customer undertakes responsibility for the risk in relation to the Goods as from the moment when the Goods are delivered to the Customer or an independent carrier for delivery in compliance with the parties’ agreement
4.5. If the Goods have not been delivered in the agreed time due to the circumstances related to Customer, the Customer undertakes responsibility for the risk in relation to the Goods, when Algol has performed its obligations to ensure the delivery.
4.6. The Parties must immediately notify the other Party about the possibility that delivery/receipt of the Goods could be delayed, as well it should be informed the reasons of delay and the possible new date of delivery / receipt of the Goods.

5. OMANDIÕIGUS Kaupade omandiõigus läheb Kliendile üle alles pärast seda, kui Klient on Kaupade ostuhinna täielikult tasunud.

5. OWNERSHIP The title to the Goods is transferred to the Customer, only when the Customer has paid the whole purchase price of the Goods.

6. VASTUTUS 6.1. Algol vastutab Kaupade kvaliteedi ja muude omaduste eest üksnes selle teabe piires, mille Algol on Lepingus esitanud. Klient kohustub enne Lepingu sõlmimist veenduma, et Kaubad sobivad selleks konkreetseks otstarbeks või kasutusviisiks, milleks Klient Kaupasid osta soovib. 6.2. Kui Klient on saanud Lepingule mittevastavad Kaubad, kohustub Klient teatama Algolile mittevastavusest kirjalikult 7 tööpäeva jooksul pärast Kaupade kättesaamist. Algolil on oma valikul õigus kas: (a) mittevastavus kõrvaldada; (b) vähendada müügihinda Kaupade mittevastavusest tuleneva väärtuse vähenemise võrra; või (c) tarnida asenduskaubad. Kliendil puudub õigus nõuda muud hüvitist peale selles punktis ning punktis 6.3. sätestatu.
6.3. Algol vastutab tarne hilinemise eest üksnes juhul, kui tarne hilines Algoli süül. Sel juhul on Kliendil õigus nõuda tõendatud otsese kahju hüvitamist. Kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti, ei või kahjuhüvitis olla suurem kui 0,5% hilinenud kaupade maksumusest iga täisnädala eest, mille võrra tarne viibis, ning hüvitise ülempiir on 7,5% hilinenud Kaupade ostuhinnast. Kliendil puudub õigus nõuda muud hüvitist peale selles punktis ning punktis 6.2 sätestatu.
6.4. Klient kohustub tööstuskemikaalide pakendeid („Pakendid“) pärast nende tühjendamist vastutustundlikult käitlema. Kõik kliendi toimingud seoses Pakendite töötlemise, kõrvaldamise, edasimüügi või taaskasutamisega peavad olema kooskõlas Eesti Vabariigis parajasti kehtivate õigusaktidega. 6.5. Pärast Kaupade (sealhulgas Pakendite) üleminekut Kliendi valdusse ei vastuta Algol mis tahes kahju eest, mida Kaubad võivad kolmandatele isikutele põhjustada. Kui kolmas isik esitab Algoli vastu nõude seoses Kliendi valduses olevatest Kaupadest põhjustatud kahjuga, kohustub Klient tasuma kolmanda isiku kahjunõude või hüvitama Algolile summad, mille Algol kolmandale isikule hüvitiseks maksab. Vastutuse piirang ei kehti Algoli tahtlusest ja raskest hooletusest põhjustatud kahju puhul.

6. LIABILITY 6.1. Algol is responsible for the quality and other characteristics of the Goods only in compliance with the information that Algol has provided in the Agreement. Customer is obliged to be convinced before the conclusion of the Agreement the Goods are fit for particular purpose or application for which Customer wishes to purchase the Goods. 6.2. If the Customer has received Goods that do not comply with the Agreement, the Customer must inform Algol regarding the non-compliance in writing within 7 business days as from the reception date of the Goods. Algol, at its own discretion, is entitled to: (a) correct the non-compliance; (b) decrease the purchase price for the amount that is equal to the loss of value caused by the non-compliant Goods; (c) deliver substitute goods. Customer is not entitled to any other compensation except the one specified in this Clause and Clause Nr. 6.3. 6.3. Algol is responsible for delays in delivery only in the case the delay is caused by Algol’s fault. In this case, the Customer is entitled to claim compensation for direct provable losses. Unless the Parties agree otherwise, the losses cannot exceed 0.5% of the value of the delayed Goods for each full week after the delivery term, and the maximum losses are 7.5% of the price of the delayed Goods. Customer is not entitled to other compensation except the one specified in this Clause and in the Clause 6.2. 6.4. Customer is obliged to handle responsibly the packaging (Packaging) of chemical raw materials after its content is emptied. All Customer’s activities, related to processing, utilization, further sale or re-use of packaging must be performed in accordance with legislation, currently in force in the Republic of Estonia. 6.5. If the Goods (including Packaging) are in the Customer’s possession, Algol is not responsible for any harm that may be caused by the Goods to the third parties. If third parties raise a claim against Algol regarding the harm caused by the Goods at Customer’s possession, the Customer must pay any claimed compensation to the relevant third party or reimburse to Algol any such payments made to such third parties by Algol. The limitation of liability is not applied in case of intent and gross negligence by Algol.

7. LEPINGU KEHTIVUSAEG 7.1. Käesolevaid Üldtingimusi kohaldatakse kõikidele Kaupade tarnetele, mille suhtes pooled on eraldi kokku leppinud. 7.2. Pooled võivad Eritingimustes kokku leppida Lepingu pikema kehtivusaja.

7. TERM OF THE AGREEMENT 7.1. These General Conditions are applicable to each delivery of Goods as agreed by the Parties separately. 7.2. Parties may agree on a longer term of the Agreement in the Special Conditions.

8. M U U D S Ä T T E D 8.1. Pooled võivad Lepingu täitmise peatada, kui Kaupade või nende osa tarne viibib loodusõnnetuse, tulekahju, mehaanilise rikke või muu sarnase kahjustuse, streigi, tööseisaku, sõja, eriolukorra, mobilisatsiooni, impordi- või ekspordikeelu, veovõimaluste puudumise, tootmiskatkestuste, liiklusseisakute, mõnes riigis kehtestatud transiidikeelu või muu poolte tahtest sõltumatu takistuse tõttu („vääramatu jõu asjaolud“). Vääramatu jõu asjaolude korral ei ole pooled kohustatud hüvitama selle tulemusena tekkinud kahju. Pärast vääramatu jõu asjaolude äralangemist on pooled kohustatud Lepingu täitmist jätkama. Kui vääramatu jõu asjaolud kestavad rohkem kui 3 kuud, võib kumbki pool Lepingu üles öelda, teatades sellest kirjalikult 15 päeva ette. 8.2. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. 8.3. Lepingust (st Üldtingimustest või Eritingimustest) tulenevad või Lepingu rikkumise, lõppemise või kehtivusega seoses poolte vahel tekkinud või tekkida võivad vaidlused ja erimeelsused lahendatakse poolte läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlus esimese astme kohtuna Harju maakohtus, Tallinnas. 8.4. Üldtingimused ja Eritingimused (kui need on kokku lepitud) on poolte vahelise Lepingu lahutamatuks osaks. Eritingimuste (kui need on kokku lepitud) ja Üldtingimuste vastuolu korral lähtutakse Eritingimustest.
8.5. Üldtingimuste ja Eritingimuste tekst on koostatud eesti ja inglise keeles. Üldtingimuste ja Eritingimuste (kui need on kokku lepitud) eesti- ja ingliskeelsete versioonide vastuolu korral lähtutakse eestikeelsest tekstist.

8.OTHER PROVISIONS 8.1. The Parties may suspend the performance of the Agreement if the delivery of the Goods or their part is delayed by a natural obstacle, fire, mechanical damage, or a similar dysfunction, strike, lockout, war, state of emergency, mobilisation, import or export prohibition, lack of transport, production interruptions, traffic interruption, ban on transit movements in one of the countries, or a similar obstacle out of Party’s control (“force majeure event”). The parties do not need to compensate the other party for losses caused as a result of the force majeure event. Once the force majeure event has ceased, the parties must continue the fulfilment of the Agreement. If the force majeure event is longer than 3 months, then either party may terminate the Agreement by providing a 15 day prior written notice. 8.2. The Agreement is governed by the laws of the Republic of Estonia. 8.3. Any disputes and disagreements that could or will occur between the Parties during performance of the Agreement (General Conditions or Special Conditions) or that refer to it or its violation, termination or invalidity, are solved by the Parties in mutual negotiations. If no agreement can be reached, any dispute, disagreement or claim is resolved at the Harju County Court in Tallinn as in a first instance court. 8.4. General Conditions and Special Conditions (if agreed upon) are regarded as integral part of the Parties’ agreement. In the event of a conflict between the Special Conditions (if agreed upon) and the General Conditions, the Special Conditions shall prevail.
8.5. Text of the General Conditions and Special Conditions is prepared in Estonian and English. In the event of conflict between the text of the General Conditions and the Special Conditions (if agreed upon) in Estonian and English, the text in Estonian shall prevail.

Tööstuskemikaalide müügi üldtingimused

2 (2)

General Conditions of Sale of Industrial Chemicals

Preparing to load PDF file. please wait...

0 of 0
100%
TÖÖSTUSKEMIKAALIDE MÜÜGI ÜLDTINGIMUSED GENERAL CONDITIONS OF